Tiráž

Ochrana osobných údajov

HomeCom Easy – Podmienky použitia

Stav: máj 2020

Tieto podmienky použitia spoločnosti Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar ("Bosch") platia pre Bosch HomeCom Easy vo všeobecnosti, používanie príslušnej aplikácie HomeCom Easy, ako aj príslušného servera spoločnosti Bosch ("Podmienky použitia").

Pred použitím riešenia HomeCom Easy by sme vás chceli poprosiť, aby ste si prečítali tieto podmienky použitia vrátane všetkých príloh a príslušnej dokumentácie. Používaním aplikácie HomeCom Easy, ako aj využívaním servera spoločnosti Bosch uznávate tieto podmienky použitia. Ak tieto podmienky použitia neprijmete, nemôžete riešenie HomeCom Easy používať.

Článok 1 – Definície

"HomeCom Easy" je riešenie konektivity, pomocou ktorého je možné prostredníctvom internetu ovládať rôzne funkcie kompatibilných produktov koncových zákazníkov.

"Aplikácia HomeCom Easy" je označením aplikácie poskytovanej spoločnosťou Bosch, ktorá umožňuje prístup k "serveru Bosch", nastaveniam alebo obsahom alebo k iným informáciám. Je k dispozícii na stiahnutie na smartfón alebo tablet zákazníka.

"Portál HomeCom Easy Gateway Management" (https://www.bosch-homecom.com/gmp/) označuje internetový portál, ktorý umožňuje koncovým zákazníkom zaregistrovať svoje IP brány a pridať ich k svojmu účtu v spoločnosti Bosch. Prostredníctvom portálu HomeCom Easy Gateway Management je okrem toho možné monitorovať stav konektivity zaregistrovaných brán, ako aj vyberať inštalatérov, ktorí môžu systém prostredníctvom platformy "HomeCom Pro" na diaľku kontrolovať a ovládať. Portál HomeCom Easy Gateway Management navyše umožňuje integráciu digitálnych služieb a produktov externých partnerov, ako napr. IFTTT, Alexa alebo Google Home.

"Internetová stránka HomeCom Easy" označuje internetovú stránku, ktorá poskytuje informácie o riešení HomeCom Easy. Na internetovej stránke HomeCom Easy nájdete okrem toho portál HomeCom Easy Gateway Management.

Adresa URL internetovej stránky HomeCom Easy: https://www.bosch-homecom.com/

"Kompatibilný produkt" označuje každý produkt, ktorý komunikuje pomocou riešenia HomeCom Easy alebo ktorý môže byť ovládaný alebo prevádzkovaný pomocou aplikácie HomeCom Easy.

"HomeCom Pro" je platforma, prostredníctvom ktorej môže koncový zákazník umožniť inštalatérovi získať prístup k svojmu vykurovaciemu systému (z poverenia a so súhlasom koncového zákazníka/majiteľa zariadenia), tento systém kontrolovať, resp. vykonávať diaľkové nastavenie parametrov na účely poskytovania ďalších služieb, ako je napr. diaľková údržba a diagnostika.

"Connect Key K 30 RF" je IP brána, pomocou ktorej sa môžu kompatibilné produkty spojiť prostredníctvom rozhrania WLAN so serverom spoločnosti Bosch. Connect Key obsahuje okrem toho rádiové rozhranie (868 MHz). Môže prijímať a spracovávať rádiové signály z kompatibilných produktov (ako sú napríklad rádiové izbové termostaty) a odosielať ich do zdroja tepla.

"G 10 CL-1/G 10 CL-2" sú IP brány, pomocou ktorých sa môžu kompatibilné klimatizačné zariadenia spojiť prostredníctvom rozhrania WLAN so serverom spoločnosti Bosch.

"Bosch Connect Key" je IP brána, pomocou ktorej sa môžu kompatibilné prietokové ohrievače spojiť prostredníctvom rozhrania WLAN so serverom spoločnosti Bosch.

"MB LAN 2", "MB LANi", ako aj internetové brány integrované v zdroji tepla sú IP brány, pomocou ktorých sa môžu kompatibilné produkty spojiť prostredníctvom rozhrania LAN so serverom spoločnosti Bosch.

"Server Bosch" je cloudové riešenie internetu vecí, ku ktorému je možné získať prístup prostredníctvom štandardizovaných internetových rozhraní.

"Zákazník" sú všetci spotrebitelia, ktorí využívajú riešenie HomeCom Easy alebo v prípade potreby príslušné služby, alebo k nim majú prístup.

"Prihlasovacie údaje HomeCom Easy" sú všetky prihlasovacie údaje vrátanie ID Bosch, ktoré sú potrebné na vytvorenie spojenia a využívanie poskytovaných aplikácií.

Článok 2 – Predpoklady

Predpokladom využívania riešenia HomeCom Easy prostredníctvom aplikácie HomeCom Easy je najskôr stiahnutie aplikácie HomeCom Easy z príslušného obchodu App Store na smartfón. Minimálnou požiadavkou je vždy aktuálna verzia iOS alebo Android. Prevádzkovateľ príslušných obchodov App Store alebo s nimi súvisiace podniky sa nestávajú zmluvnými partnermi podľa tejto licenčnej zmluvy.

Predpokladom využívania riešenia HomeCom Easy prostredníctvom portálu HomeCom Easy Gateway Management je používanie aktuálnej verzie prehliadačov Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge alebo Safari.

Upozorňujeme, že na používanie riešenia HomeCom Easy je potrebné internetové pripojenie koncového zariadenia, napr. smartfónu. Aby ste sa vyhli poplatkom za internetové pripojenie, odporúčame využívať program s možnosťou čerpania neobmedzených dát cez pevnú linku, príp. mobilné zariadenie.

Používanie aplikácie HomeCom Easy ďalej vyžaduje, aby mal zákazník založený takzvaný účet Bosch ID. Tento účet Bosch ID môže mať v budúcnosti aj iné označenie. Predpoklady však zostávajú tie isté.

Príslušné informácie nájdete na internetovej adrese:

https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/profile

Táto registrácia je bezplatná. Spoločnosť Bosch si však vyhradzuje právo ponúkať jednotlivé služby aj len za zvláštny poplatok.

Až po aktivácii účtu Bosch ID má zákazník oprávnenie používať riešenie HomeCom Easy v súlade s podmienkami použitia. Ak sa spoločnosť Bosch domnieva, že zákazník nebude tieto podmienky použitia dodržiavať, môže otvorenie účtu Bosch ID aj odmietnuť.

Zákazník je povinný udržovať aktuálnosť údajov uložených v účte Bosch ID tak, aby mala spoločnosť Bosch neustále možnosť preposielať zmluvné prehlásenia.

Ďalšími predpokladmi používania riešenia HomeCom Easy je používanie a inštalácia brány IP pre kompatibilné produkty zákazníka. Za odbornú inštaláciu brány IP, napr. inštalatérom, a pripojenie k domácej sieti zákazníka, nesie zodpovednosť sám zákazník.

Ďalšie technické predpoklady používania aplikácie HomeCom Easy sú uvedené v popise aplikácie v príslušnom obchode App Store. Niektoré funkcie vyžadujú okrem toho prístup k ďalším funkciám mobilného zariadenia (napr. súradnice GPS na zistenie geografickej polohy). Na tento účel môže byť potrebný výslovný súhlas.

Zákazník taktiež zabezpečí, aby konfigurácia hardvéru a prostredie (operačný systém, kompatibilné systémy a inteligentné zariadenia, prístup k internetu s dostatočnou šírkou pásma a dostupnosť trvalého a stabilného pripojenia k sieti WLAN atď.) na použitie riešenia HomeCom Easy zodpovedali predpisom spoločnosti Bosch, ako aj údajom riešenia HomeCom Easy.

Pokiaľ je to zákonne prípustné, spoločnosť Bosch nezaručuje, že riešenie HomeCom Easy, aplikácia, server Bosch, Connect Key alebo ostatné komponenty sú funkčné bez prerušenia a bez chýb, že sú bezpečné alebo bez potreby kontroly, ani že riešenie HomeCom Easy, aplikácia, server Bosch, Connect Key alebo ostatné komponenty, ktoré spoločnosť Bosch poskytuje, neobsahujú vírusy, škodlivé kódy alebo iné škodlivé prvky.

Spoločnosť Bosch nenesie voči zákazníkovi zodpovednosť za prerušenia alebo nedostatky služieb internetu, siete alebo hostingu v súvislosti s riešením HomeCom Easy.

Článok 3 – Právo na používanie a prístup

Spoločnosť Bosch zaručuje zákazníkovi jednoduché, nevýlučné, nelicencovateľné, neprenosné, odvolateľné, na zmluvnú dobu obmedzené právo na prístup a používanie riešenia HomeCom Easy.

Vlastníkom riešenia HomeCom Easy je vždy spoločnosť Bosch. Akékoľvek iné použitie mimo rámec udelených práv (vrátane zhromažďovania údajov alebo iných interakcií týkajúcich sa dát, ako aj poskytovania služieb tretím stranám) nie je dovolené, pokiaľ spoločnosť Bosch výslovne nestanoví inak.

Zákazníkovi nie sú udelené práva, ktoré mu výslovne nezaručujú tieto podmienky použitia. Právo na používanie nezahŕňa poskytnutie aplikácie prostredníctvom siete za účelom súčasného používania viacerými koncovými zariadeniami alebo komerčné používanie akéhokoľvek druhu. Zákazníkovi nie je dovolené, aby aplikáciu kopíroval, distribuoval, ani iným spôsobom poskytoval tretím stranám (vrátane nájmu, prenájmu, zapožičania alebo poskytnutia na základe sublicencie). Zákazník nemá právo kód programu aplikácie ani jeho častí meniť, spätne vyvíjať (reverse engineering), dekompilovať, deasamblovať, ani iným spôsobom zisťovať zdrojový kód, ani zhotovovať z neho odvodené diela.

Ustanovenia §§ 69d, 69e Zákona o autorských dielach týmto zostávajú nedotknuté.

Vyššie uvedené podmienky platia aj pre všetky aktualizácie/modernizácie a doplnky programu riešenia HomeCom Easy, pokiaľ tieto nie sú predmetom samostatnej licenčnej dohody. V takomto prípade sú smerodajné výlučne ustanovenia platnej licencie týkajúcej sa príslušnej aktualizácie/modernizácie, príp. doplnku programu.

Dostupnosť riešenia HomeCom Easy na účely predaja, podpory a prístupu je obmedzená na krajiny uvedené na internetovej stránke HomeCom Easy ("Krajiny"). Zákazník akceptuje, že okrem týchto krajín nie je používanie riešenia HomeCom Easy, ako aj prístup k nemu dostupné alebo je obmedzené. Zákazník je zodpovedný a ručí za dodržiavanie príslušných zákonov krajiny, v ktorej sa riešenie HomeCom Easy používa alebo z ktorej je k riešeniu vytvorený prístup. Spoločnosť Bosch nie je zodpovedná a neručí za škody alebo straty spôsobené prístupom k riešeniu HomeCom Easy alebo jeho používaním mimo týchto krajín.

Zákazník oslobodzuje spoločnosť Bosch od všetkých nárokov vyplývajúcich z takýchto porušení týchto podmienok.

Zakazuje sa akékoľvek konanie, ktoré prekračuje rámec používania riešenia HomeCom Easy v súlade so zmluvou a ktoré môže negatívne ovplyvňovať bezproblémovú prevádzku HomeCom Easy, predovšetkým nadmerne zaťažovať IT systémy spoločnosti Bosch súčasným odosielaním viacerých požiadaviek (tzv. útoky odoprenia služby – Denial of Service), napádať ich a/alebo nepovolene prenikať do IT systémov (napr. rozširovaním vírusov alebo iného škodlivého softvéru). Zakázané je tiež odosielanie softvéru s cieľom špehovať, útočiť alebo inou formou znevýhodňovať alebo napomáhať znevýhodňovaniu spoločnosti Bosch alebo používateľov spoločnosti Bosch.

Článok 4 – Zaznamenávanie a využívanie údajov

Pri používaní riešenia HomeCom Easy s kompatibilnými produktmi zaznamenáva a spracúva spoločnosť Bosch osobné údaje v závislosti od príslušnej funkcionality.

Určité funkcionality opísané v predložených podmienkach použitia sú z technických dôvodov možné výlučne pri zadaní správnych, príp. osobných informácií. Ak zákazník nezadá príslušné údaje a informácie, nie je spoločnosť Bosch povinná poskytovať príslušné služby.

Pri využívaní služieb tretích strán, ako sú napr. príslušné obchody App Store, spracovávajú tretie strany na vlastnú zodpovednosť osobné údaje, ak je to potrebné. Na toto spracovávanie údajov nemá spoločnosť Bosch žiaden vplyv a nie je zodpovednou stranou v zmysle ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V prípade, že zákazník počas používania kompatibilných produktov poskytne spoločnosti Bosch osobné údaje tretej strany, zákazník zabezpečí, aby bola príslušná tretia strana informovaná o spracovaní údajov spoločnosťou Bosch. Zákazník poskytne tretím stranám na informáciu tieto podmienky použitia, ako aj priložené vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Fyzické osoby, ktoré nedovŕšili vek 16 rokov, sú vylúčené z používania produktov HomeCom Easy. Zákazník neposkytne spoločnosti Bosch žiadne osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili vek 16 rokov.

Snahou spoločnosti Bosch je ponúkať svojim zákazníkom ideálne riešenia na pohodlné a cenovo výhodné ovládanie vykurovania alebo klimatizácie a kontinuálne zlepšovanie svojich produktov a odstraňovanie funkčných nedostatkov. Na tento účel sa zhromažďujú počas používania určité údaje kompatibilných produktov a poskytujú sa spoločnosti Bosch:

o komunikačné údaje (napr. IP adresy),

o prihlasovacie údaje do aplikácie HomeCom Easy,

o údaje IP brán a histórie IP brán,

o údaje kompatibilných produktov (napr. palivo, počet vykurovacích okruhov, kódy porúch, prevádzkové hodiny, štarty horáka, prevádzkové stavy, spotreba energie, stav systému, nastavenia zariadenia, hodnoty teplôt, časové programy) a

o voliteľné servisné údaje po vyžiadaní príslušných vyhlásení o súhlase.

Ďalšie podrobnosti o spracovávaní osobných údajov spoločnosťou Bosch nájdete v priloženom vyhlásení o ochrane osobných údajov (https://show-policy.ttprivacy.com/9c1e7a08-67c9-4dad-9bd5-b76bde048f6f).

Článok 5 – Obsahy tretích strán

Obsahy riešenia HomeCom Easy pochádzajú sčasti od spoločnosti Bosch, sčasti od tretích strán. Obsahy tretích strán sa ďalej označujú ako "obsahy tretích strán". Spoločnosť Bosch nekontroluje obsahy tretích strán vzhľadom na úplnosť, správnosť a zákonnosť a neprivlastňuje si tieto obsahy tretích strán. Spoločnosť Bosch predovšetkým nevykonáva žiadnu kontrolu bezpečnostných aspektov v súvislosti s obsahmi tretích strán. Spoločnosť Bosch nepreberá preto žiadnu zodpovednosť ani záruku za úplnosť, správnosť, zákonnosť a aktuálnosť obsahov tretích strán. Toto platí aj pre kvalitu obsahov tretích strán a ich vhodnosť na daný účel.

Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia bude spoločnosť Bosch podľa vlastného uváženia kontrolovať oprávnené upozornenia na porušenie týchto podmienok použitia alebo na nezákonnosť alebo nepresnosť obsahov tretích strán a v prípade potreby prijme vhodné opatrenia. Spoločnosť Bosch predovšetkým vynaloží primerané úsilie, aby odstránila nezákonné alebo urážlivé obsahy tretích strán hneď, ako sa o nich dozvie.

Článok 6 – Funkcie

Za predpokladu použitia kompatibilných produktov a všetkých ďalších potrebných súhlasov (napr. na push notifikácie) môže zákazník prostredníctvom riešenia HomeCom Easy využívať v závislosti od brány rôzne aplikácie (základné funkcie).

Môže to byť napríklad ovládanie rozličných funkcií, nastavenia, zobrazenia informácií alebo porúch alebo poskytnutie prístupov od špecializovaných partnerov.

Dôležité:

Pokiaľ sa (kompatibilné) produkty nepoužívajú v súlade s určeným použitím, neručí spoločnosť Bosch za prípadné následky, ku ktorým dôjde používaním v súvislosti s riešením HomeCom Easy!

Klimatizácie Split od spoločnosti Bosch nie sú napríklad koncipované ako primárne zdroje tepla v budove. Je to príslušne uvedené aj v návode na obsluhu. Ak by sa tieto klimatizácie Split predsa použili príslušným spôsobom a ich vypnutie (želané alebo neželané) prostredníctvom aplikácie HomeCom Easy by spôsobilo poškodenie ochladením budovy, spoločnosť Bosch nie je za túto škodu zodpovedná. Zákazník musí zabezpečiť, aby sa zabránilo kritickému schladeniu budovy použitím iného nezávislého vykurovacieho systému.

Po aktualizáciách riešenia HomeCom Easy alebo jeho komponentov môžu prípadne pribudnúť ďalšie možnosti aplikácie. Určité aplikácie môžu vyžadovať výslovný súhlas. Môžu to byť napríklad push notifikácie pre poruchy alebo autorizácie na čítanie a zápis pre inštalatéra v zmysle priameho rozpoznania porúch a ich odstránenia v rámci platformy HomeCom Pro. Tento súhlas udelí samotný zákazník prostredníctvom riešenia HomeCom Easy.

Riešením HomeCom Easy zaznamenané, resp. zobrazované informácie a obsahy týkajúce sa teploty vykurovania, teplej vody alebo chladenia kompatibilného produktu slúžia len na indikáciu a spoločnosť Bosch za ne neručí vzhľadom na ich dostupnosť, ani úplnosť a spoľahlivosť. Skutočné teploty sa môžu líšiť v závislosti od zákazníka, prostredia a produktu. Z prípadných odchýlok (tak smerom nahor, ako aj nadol) nevyplývajú žiadne nároky.

Spoločnosť Bosch nezaručuje, že riešenie HomeCom Easy skutočne splní očakávania používateľa, alebo že bude neustále dostupné alebo bezchybné.

Článok 7 – Zodpovednosť za prístup

Zákazník by mal zaistiť, aby k riešeniu HomeCom Easy mal prístup a mohol ho používať výlučne sám zákazník a/alebo osoby, ktoré na tento účel oprávnil. Zákazník bude považovať prihlasovacie údaje k riešeniu HomeCom Easy za dôverné. Ak existuje podozrenie, že prihlasovacie údaje k riešeniu HomeCom Easy boli poskytnuté nepovolaným tretím osobám, alebo ak zákazník zistí iné nezákonné, nesprávne, protizmluvné alebo iné nepovolané prístupy k riešeniu HomeCom Easy, príp. jeho využívania, musí okamžite informovať spoločnosť Bosch.

Zákazník je v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek použitie riešenia HomeCom Easy a každé iné konanie, pri ktorom sa použijú prihlasovacie údaje k riešeniu HomeCom Easy.

Zákazník ručí za neoprávnené využívanie tretími stranami a za následné škody, ibaže by neboli spôsobené zavinením používateľa.

Ak sa spoločnosť Bosch dozvie, že do riešenia HomeCom Easy získala prístup tretia osoba, alebo zákazník iným spôsobom porušil tieto podmienky použitia, je spoločnosť Bosch oprávnená po zvážení okolností každého konkrétneho prípadu a zohľadnení všetkých záujmov predbežne až do ďalšieho objasnenia zablokovať účet Bosch zákazníka, ako aj jeho prístupové, resp. používateľské práva. Zákazník bude o tomto zablokovaní oboznámený.

Právo spoločnosti Bosch zablokovať prístup zákazníka dopĺňa právo spoločnosti Bosch vypovedať tieto podmienky použitia, ako aj zvoliť iné právne prostriedky, ktoré má spoločnosť Bosch podľa platného práva k dispozícii.

Po uplynutí doby zablokovania alebo uplynutí dôvodu zablokovania môže byť účet Bosch zákazníka znovu aktivovaný a zákazník bude o jeho opätovnej aktivácii informovaný.

Článok 8 – Nákup v rámci aplikácie

Okrem základných funkcií, ktoré sú opísané v týchto podmienkach použitia, existuje v zásade možnosť – pokiaľ ju spoločnosť Bosch ponúka – získať prostredníctvom nákupu v rámci aplikácie rôzne platené služby, ako je napr. pravidelné predplatné.

Prostredníctvom funkcie riešenia HomeCom Easy "Nákup v rámci aplikácie" môže zákazník získať platené služby. K zmluve o takejto platenej službe dôjde, keď zákazník klikne na pole "objednať s povinnosťou platby" a v prípade potreby zadá heslo pre príslušný obchod App Store.

Spoločnosť Bosch nevyžaduje informácie o faktúrach alebo platbách, keďže zákazník získa službu prostredníctvom svojho účtu vedeného u príslušného poskytovateľa obchodu App Store a tam registrovaných informácií. Zákazník sa musí preto informovať u poskytovateľa obchodu App Store o dostupných platobných prostriedkoch. Na opravu chýb, ktoré vznikli pri zadávaní údajov, sa musí zákazník taktiež obrátiť na príslušného poskytovateľa obchodu App Store.

Keďže zákazník ako spotrebiteľ má v zásade právo na odstúpenie od zmluvy ohľadom získania servisných služieb, bude následne o tomto práve primeraným spôsobom výslovne informovaný.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Ako spotrebiteľ máte ohľadom získania servisných služieb nasledujúce právo na odstúpenie od zmluvy.

Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnásť dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte nás (Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar) informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).

Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je záväzný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie postačí, ak zašlete vaše oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Následky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky od vás prijaté platby vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh dodania, ako je najlacnejší druh štandardného dodania, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie platby použijeme ten istý platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ by sme sa výslovne navzájom nedohodli inak. V žiadnom prípade vám nebude za vrátenie platby účtovaný žiadny poplatok.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty odvolania, zaplatíte nám sumu, ktorá je úmerná rozsahu služieb, ktoré vám boli už poskytnuté do dátumu, kedy ste nám oznámili uplatnenie práva o odstúpení od tejto zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré sú predmetom zmluvy.

Koniec pokynov na odstúpenie od zmluvy

V prípade zmluvy o poskytnutí služieb zaniká právo na odstúpenie od zmluvy, keď spoločnosť Bosch službu už úplne poskytla a vtedy, keď spoločnosť Bosch službu ešte len začala poskytovať po tom, čo zákazník udelil na tento účel výslovný súhlas a súčasne potvrdil svoje vedomie o tom, že stráca svoje právo na odstúpenie od zmluvy pri úplnom splnení zmluvy.

V prípade zmluvy o dodávke digitálnych obsahov, ktoré sa nenachádzajú na fyzickom dátovom nosiči, zaniká právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, keď spoločnosť Bosch plnenie zmluvy začala po tom, čo zákazník udelil na tento účel výslovný súhlas a súčasne potvrdil svoje vedomie o tom, že stráca svoje právo na odstúpenie od zmluvy začatím vykonávania zmluvy.

Článok 9 – Aktualizácie

Spoločnosť Bosch môže pri procese zlepšovania produktov alebo služieb, ako aj z bezpečnostných dôvodov alebo za účelom odstránenia porúch vykonávať softvérové aktualizácie ("Aktualizácie") riešenia HomeCom Easy a jeho komponentov.

Zákazník týmto súhlasí s automatickou inštaláciou aktualizácií spoločnosťou Bosch bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak nebude možné tieto aktualizácie vykonať, nebudú funkcie opísané v článku 6 za určitých okolností viac dostupné.

Článok 10 – Zmeny podmienok

Spoločnosť Bosch si vyhradzuje právo v rámci splniteľných možností a pri zohľadnení záujmov zákazníka tieto podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť, ak k tomu dôjde z právnych alebo regulačných dôvodov, z bezpečnostných dôvodov, na účely ďalšieho rozvoja určitých charakteristík alebo z dôvodu technických úprav.

Spoločnosť Bosch si tiež vyhradzuje právo pri zohľadnení záujmov zákazníka sprístupňovať bezplatne poskytované služby už len za poplatok a prerušiť poskytovanie bezplatných služieb.

Spoločnosť Bosch bude zákazníka o všetkých zmenách informovať v primeranej lehote pred nadobudnutím účinnosti zmien, minimálne však 5 týždňov pred plánovaným nadobudnutím platnosti príslušných zmien. V príslušnom oznámení o zmene bude zákazník informovaný o prípadnom existujúcom práve na vznesenie námietky alebo práve na ukončenie zmluvy a na následky vznesenia námietky. Pokiaľ zákazník – v prípade práva na vznesenie námietky – do 30 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o zmene nevznesie námietku, považujú sa zmeny po uplynutí lehoty za účinné.

V prípade vznesenia námietky pokračuje používateľský vzťah za doterajších podmienok. V takom prípade sa môže stať, že zákazník nie je oprávnený používať nové funkcionality, ktoré súvisia s týmito zmenami.

Spoločnosť Bosch si vyhradzuje právo ukončiť v prípade vznesenia námietky používateľský vzťah.

Článok 11 – Výpoveď

Tieto podmienky použitia platia počas celého obdobia, počas ktorého zákazník používa riešenie HomeCom Easy alebo má k nemu prístup.

Zákazník je oprávnený tieto podmienky použitia vypovedať. V prípade vypovedania musí zákazník prerušiť prístup, ako aj používanie.

Spoločnosť Bosch môže tieto podmienky použitia kedykoľvek bez udania dôvodu vypovedať ku koncu mesiaca s lehotou tri (3) mesiace. Právo spoločnosti Bosch na zablokovanie zákazníckeho účtu zostáva nedotknuté.

Právo na vypovedanie zo závažného dôvodu zostáva pre obe strany nedotknuté. Takýto dôvod nastane najmä vtedy, keď používateľ opakovane alebo vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu závažným spôsobom porušil tieto podmienky použitia.

Vypovedanie musí byť v textovej forme (napr. list, fax, e-mail).

Článok 12 – Ručenie, obmedzenie používania a prístupu

Prevádzka riešenia HomeCom Easy závisí od rozličných faktorov prostredia (napr. prístup na internet, bezchybné fungovanie siete WLAN alebo iných komunikačných systémov a sietí), ktoré sú mimo zodpovednosti spoločnosti Bosch. Z tohto dôvodu nie je používanie určené pre kritické aplikácie v reálnom čase. Spoločnosť Bosch preto nepreberá žiadnu záruku vzhľadom na trvácnosť alebo kvalitu funkčnosti.

Spoločnosť Bosch neručí za škody alebo straty (napr. dát) spôsobené výpadkami alebo oneskoreniami prístupu, resp. pri chýbajúcom prístupe.

Prístup k riešeniu HomeCom Easy môže byť dočasne obmedzený alebo oneskorený o. i. kvôli nevyhnutnej údržbe alebo opravám, ako aj aktualizáciám softvéru. Zákazník v takýchto situáciách nemá nárok na žiadne odškodnenie. Spoločnosť Bosch neposkytuje výslovnú záruku dostupnosti.

Za žiadnych okolností neručí spoločnosť Bosch za obchodné a následné škody a/alebo nepriame škody, a to predovšetkým vrátane strát na zisku alebo výnosoch, ako aj nehmotných škôd zákazníka. Spoločnosť Bosch neručí za škody, ktoré sú spôsobené akýmkoľvek konaním alebo opomenutím zo strany zákazníka alebo tretej strany, ktorú zákazník poveril.

Pokiaľ sa ručenie neriadi podľa vyššie uvedených bodov v zmysle právnych ustanovení, platí nasledovné: V prípadoch, kedy došlo k porušeniu iba nepodstatných zmluvných povinností v dôsledku jednoduchej nedbalosti, spoločnosť Bosch neručí za náhradu škody. V ostatných prípadoch je ručenie za škody vzniknuté z jednoduchej nedbalosti obmedzené na také škody, s ktorých vznikom je nutné typicky počítať v rámci zmluvného vzťahu (typické zmluvné predvídateľné škody). Toto platí aj v prípade porušenia povinností v dôsledku nedbalosti zákonnými zástupcami, vedúcimi zamestnancami, príp. jednoduchými pomocníkmi pri realizácii. Vyššie uvedené obmedzenia ručenia platia aj pre nároky na náhradu nákladov.

Nároky v zmysle zákona o ručení za produkty, ako aj nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zostávajú nedotknuté.

Spoločnosť Bosch taktiež neručí za škody, ktoré vznikli zákazníkovi, pokiaľ mali nasledovné príčiny:

o Zákazník nepoužíva riešenie HomeCom Easy v súlade so stanoveným účelom.

o Zákazník alebo iná ním poverená tretia osoba vykonávajú zmeny alebo opravy riešenia HomeCom Easy.

o Zákazník spôsobí škody v súvislosti so stratou, sfalšovaním alebo nepoužiteľnosťou digitálne alebo elektromagneticky uložených alebo prenesených údajov.

o Zákazník spôsobí poškodenie v najširšom zmysle pri inštalácii aplikácie HomeCom Easy, pokiaľ táto škoda nie je spôsobená hrubou nedbanlivosťou alebo úmyslom zo strany spoločnosti Bosch alebo tretej strany spojenej so spoločnosťou Bosch.

o Zákazník alebo iné strany spôsobia škody skratom, vodou, úderom blesku, požiarom/dymom, výpadkom napájania, rušeniami v telekomunikačných spojeniach a inými spôsobmi, ktoré sú mimo zodpovednosti spoločnosti Bosch a nie sú na ťarchu spoločnosti Bosch.

Článok 13 – Duševné vlastníctvo

Všetky obsahy riešenia HomeCom Easy, ako aj jeho dizajn a spôsob znázornenia sú spravidla chránené autorským právom. Všetky práva na obsahy riešenia HomeCom Easy prináležia výlučne spoločnosti Bosch, resp. poskytovateľom licencií spoločnosti Bosch.

Všetky práva duševného vlastníctva v súvislosti s riešením HomeCom Easy prináležia spoločnosti Bosch.

Toto platí aj pre všetky zmeny riešenia HomeCom Easy a z neho odvodených produktov.

Určité komponenty riešenia HomeCom Easy, ako napr. Connect Key K 30 RF, môžu obsahovať softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý môže byť prípadne vlastníctvom tretích strán a podlieha samostatným podmienkam. Používanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom podlieha podmienkam, za ktorých bol tento softvér poskytnutý.

Článok 14 – Zákaznícka služba

Informácie o produktoch a kontaktných partneroch v prípade otázok alebo problémov nájdete v aplikácii HomeCom Easy a na internetovej stránke HomeCom Easy.

Upozorňujeme zákazníka na to, že podpora od spoločnosti Bosch sa obmedzuje na otázky, poruchy a/alebo problémy s prístupom k riešeniu HomeCom Easy a jeho používaním.

Využitím podpory môžu zákazníkovi vzniknúť dodatočné náklady. O všetkých dodatočných nákladoch bude zákazník vopred informovaný.

Jednoznačne oprávnený špecializovaný partner má v súvislosti s platformou HomeCom Pro právomoc udeliť zákazníckej službe spoločnosti Bosch v prípade potreby podpory dočasne prístup k vykurovaciemu systému.

Článok 15 – Informácia o urovnávaní sporov pred zmierovacím orgánom pre spotrebiteľov

Ak je zákazník spotrebiteľom, je oprávnený podať žiadosť na stránke na urovnávanie sporov online Európskej komisie na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spoločnosť Bosch sa však nezúčastňuje na spracovaní reklamácií ohľadom takejto sťažnosti prostredníctvom zmierovacieho orgánu.

Spoločnosť Bosch sa nezúčastňuje na konaní o urovnaní spotrebiteľských sporov pred zmierovacím orgánom.

Článok 16 – Platné právo a voľba príslušného súdu

Pre tieto podmienky použitia platí materiálne právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou kúpneho práva OSN.

Účelom tejto voľby práva nie je zbaviť zákazníka ochrany, ktorú mu zaručujú príslušné ustanovenia, od ktorých sa nedá odchýliť dohodou podľa zákonov štátu, v ktorom má svoj obvyklý pobyt (zásada prednostného uplatňovania).

Ak nie ste spotrebiteľ, ani nemáte riadnu súdnu príslušnosť v Nemecku, tak je sídlom rozhodcovského súdu v prípade všetkých sporov vzniknutých v spojení s touto dohodou mesto Stuttgart v Nemecku.

Článok 17 – Ďalšie ustanovenia

Ak sú jednotlivé podmienky alebo časti podmienok neúčinné, alebo sa takými stanú, ostatné podmienky a časti podmienok zostávajú platné.


Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a zašlite ho na adresu spoločnosti Bosch Thermotechnik GmbH.)

Bosch Thermotechnik GmbH

Sophienstraße 30-32

35576 Wetzlar

Faxové číslo: +49(711)8115046870

E-mailová adresa: HomeComEasy@bosch.com

Týmto odstupujem od uzatvorenej zmluvy o využívaní servisných služieb súvisiacich s riešením HomeCom Easy spoločnosti Bosch.

Začiatok používateľského vzťahu:

Meno spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa (len pri písomnom odvolaní):

Dátum: