Användarvillkor

Användarvillkor HomeCom Pro November 2022

1. Giltighetsområde, leverantör

1.1 Dessa användarvillkor (”användarvillkor”) gäller för användningen av HomeCom Pro (”HomeCom Pro”), ett erbjudande från Bosch Thermoteknik AB, Box 1012; 57328 Tranås (”leverantör”), via registrerade fackpartners.

1.2 Leverantören erbjuder HomeCom Pro enbart för kommersiella fackpartners och accepterar inga konsumenter som användare.

1.3 Fackpartners eller tredje parts affärsvillkor som avviker från eller står i strid med dessa användarvillkor saknar tillämpning, även om leverantören inte uttryckligen bestrider dessa affärsvillkor.

1.4 Individuella avtal med fackpartnern (inklusive sidoöverenskommelser, kompletteringar och ändringar) har i varje fall företräde före dessa användarvillkor.

2. Definitioner

”Fackpartner” är fackhantverksföretag som t.ex. installatörer som har registrerat sig som fackpartner hos Bosch. Registreringen sker via Bosch Account och Bosch Partner Portal och kräver fullständigt och korrekt tillhandahållande av fackpartnerns kontakt- och betalningsuppgifter. I händelse av oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan åtkomsten som fackpartner vägras.

”Slutkund” är alla konsumenter som använder eller har åtkomst till HomeCom Easy eller eventuella tillhörande tjänster.

”HomeCom Easy” är en anslutningslösning från Bosch Thermotechnik GmbH för slutkunder och med vars hjälp slutkunder själva kan styra olika funktioner hos kompatibla produkter via internet.

”HomeCom Easy App” kallas den av Bosch Thermotechnik GmbH tillhandahållna applikationen för slutkunder som ger tillgång till ”Bosch Server”, till inställningar eller innehåll eller till annan information. Denna kan erbjudas för nedladdning till slutkundens smarttelefon eller surfplatta.

”HomeCom Pro” är en plattform från Bosch Thermotechnik GmbH med vars hjälp fackpartnern – via leverantören – får möjlighet att komma åt kompatibla produkter (på uppdrag av och med samtycke från slutkunden/anläggningens ägare), övervaka dessa, resp. genomföra en konfigurering på distans för att erhålla ytterligare tjänster som fjärrunderhåll och -diagnos.

”HomeCom Easy Gateway Management Portal” är en webbportal från Bosch Thermotechnik GmbH med vars hjälp slutkunder kan registrera sina IP-gateways och lägga till dem till sitt Bosch-ID. Via HomeCom Easy Gateway Management Portal är det dessutom möjligt att övervaka anslutningsstatus för registrerade gateways samt välja installatörer som kan övervaka och styra systemet på distans via ”HomeCom Pro”. Dessutom gör HomeCom Easy Gateway Management Portal det möjligt att integrera digitala tjänster och produkter från externa samarbetspartners, som exempelvis IFTTT, Alexa eller Google Home.

”Kompatibel produkt” kallas alla produkter som kan styras eller drivas med hjälp av HomeCom Pro.

”Bosch Server” är en molnbaserad IoT-lösning med åtkomst via standardiserade webbgränssnitt.

”HomeCom Pro Service” är en tjänst för leverantören med vilken företagspartnern kan ge i uppdrag till leverantören att kontrollera funktionsdugligheten hos slutkundens värmeanläggning en gång mot en avgift.

”HomeCom Pro-inloggningsuppgifter” är företagskundens samtliga inloggningsuppgifter, inklusive Bosch-ID, som är nödvändiga för upprättande av en anslutning och användning av applikationerna som erbjuds.

3. Avtalsslut

3.1 I och med registreringsprocedurens avtalsslut genom Fackpartnern kommer ett användningsavtal till stånd mellan leverantören och fackpartnern (”Användningsavtal”).

3.2 Fackpartnern, såvida det inte handlar om en fysisk person, försäkrar att han är i stånd att ingå rättsliga avtal (t.ex. inte är minderårig). Om en person sluter detta användningsavtal som företrädare för en juridisk person, t.ex. företaget som fackpartnern är verksam för, försäkrar denna person för leverantören att den juridiska personen är korrekt etablerad enligt lagarna i det land där den är registrerad samt att fackpartnern har rätt att företräda den juridiska personen.

3.3 När användningsavtalet har slutits kan företagspartnern via HomeCom Pro under vissa förutsättningar och med erforderligt samtycke från slutkunden komma åt olika funktioner hos kompatibla produkter och erbjuda motsvarande servicetjänster för slutkunder.

För detta ändamål använder han delvis avgiftsbelagda funktioner som leverantören tillhandahåller till fackpartnern för användning i HomeCom Pro (”tjänster”).

4. Tjänster, tillgänglighet

4.1 Tjänsterna som är tillgängliga via HomeCom Pro omfattar t.ex. anläggningsöversikt, larmindikeringar med tänkbar orsak och lösningsförslag inkl. uppskattad reparationstid och nödvändiga reservdelar, fjärrdiagnosfunktioner samt åtkomst till relevanta enhetsunderlag. De tillhandahållna servicetjänsterna kan t.ex. vara tillgängliggörandet av uppgifter om slutkunderna och deras värmeanläggningar, kartor, information och övrigt innehåll. Vidare finns det möjlighet att spara och hantera information och uppgifter om slutkunderna och deras värmeanläggningar i din profil (”innehåll”).

4.2 Typ och omfattning av de tillhandahållna tjänsterna samt detaljer kring deras tekniska förutsättningar och tillgänglighet framgår av respektive servicebeskrivning.

4.3 De kostnadsfria tjänsterna från leverantörens sida är begränsade till frågor, störningar och/eller problem med åtkomsten till HomeCom Pro samt dess användning.

Om fackpartnern använder tjänster utöver detta kan tilläggskostnader uppstå. Fackpartnern informeras om eventuella tilläggskostnader på förhand.

4.4 Åtkomsten till HomeCom Pro och tjänsterna sker webbaserat via en domän (”hemsida”). Enskilda funktioner kan vara begränsade beroende på åtkomstmöjligheten.

4.5 Leverantören anstränger sig för att erbjuda en så avbrottsfri användning som möjligt av tjänsterna inom ramen för sina tekniska och företagsmässiga möjligheter. Den garanterar däremot inte avbrottsfri användning. I den utsträckning lagen medger det garanteras inte att åtkomsten eller användningen av tjänster inte avbryts eller begränsas på grund av underhållsarbeten, vidareutvecklingar eller av störningar någon annanstans.

När det gäller avgiftsbelagda tjänster garanterar vi inom vårt ansvarsområde en tillgänglighet på 95 % i årsgenomsnitt. I beräkningen av tillgängligheten ingår inte eventuella underhållsfönster i Bosch HomeCom Pro, som ligger på onsdagar mellan kl. 13:00 och 20:00.

5. Uppläggning av värmesystem; avräkning; HomeCom Pro Service

5.1 Förutsättning för fackpartnerns åtkomst till en slutkunds värmesystem via HomeCom Pro är att fackpartnern lägger upp en slutkunds värmesystem eller accepterar en förfrågan att ansluta ett nytt värmesystem till ett konto. Denna åtgärd gör att de kostnader som indikeras i HomeCom Pro börjar debiteras.

Detaljerad information om debiterade kostnader samt en avräkningsöversikt kan fackpartnern se på sin kontosida i HomeCom Pro.

5.2 Förutsättning för att lägga upp ett värmesystem är att slutkunden förfogar över kompatibel maskinvara och miljö enligt tjänstens beskrivning. För detta och för fackmässig installation ansvarar slutkunden själv.

Ytterligare förutsättning är att slutkunden uttryckligen samtycker till fackpartnerns användning. Detta samtycke sker genom ett elektroniskt samtycke via slutkundslösningen ”HomeCom Easy Gateway Management Portal”. Alternativt kan samtycke lämnas genom undertecknande av en skriftlig samtyckesförklaring. Motsvarande formulär kan laddas ner i HomeCom Pro. Observera att när den skriftliga samtyckesförklaringen används kan slutkunden inte fortsätta att använda slutkundslösningar så länge fackpartnern upprätthåller en godkänd anslutning och slutkunden inte drar tillbaka den. Anslutningen kan avbrytas genom en återställning av gatewayen. Till följd av det förlorar fackpartnern åtkomst till anläggningen och slutkunden kan bevilja en ny fackpartner eller sig själv åtkomst. Avtalet mellan leverantören och fackpartnern sägs upp automatiskt vid återställning av gatewayen.

Fackpartnern kan när som helst ta bort ett värmesystem igen. Efter borttagning av ett värmesystem försvinner möjligheten att använda samtliga HomeCom Pro-funktioner kopplade till det borttagna värmesystemet.

5.3 Avräkningen för upplagda värmesystem sker per dag i förhållande till det i HomeCom Pro angivna årspriset för värmesystem upplagda i HomeCom Pro.

Inom ramen för dagsavräkningen tar leverantören hänsyn till det under respektive avräkningsdag maximala antalet påkopplade värmesystem som underlag för fastställandet av den ersättning som företagspartnern ska betala.

5.4 Företagspartnern kan – om leverantören erbjuder HomeCom Pro Service för respektive värmesystem – använda den avgiftsbelagda tjänsten HomeCom Pro Service genom en knapp som i detta fall är tillgänglig i HomeCom Pro. När företagspartnern trycker på knappen meddelas först ytterligare information såsom priset för användning av HomeCom Pro Service. Genom att bekräfta det icke bindande erbjudandet ger företagspartnern ett avtalserbjudande till leverantören enligt de angivna villkoren. För att sluta avtalet krävs leverantörens godkännande av erbjudandet, vilket sedan vidarebefordras till företagspartnern. Användningen av HomeCom Pro Service förutsätter att slutkundens anläggning har lagts upp. På så sätt säkerställs att slutkunden har medgivit att leverantören har åtkomst till dennes värmeanläggning. HomeCom Pro Service är en engångstjänst som begränsas till att skapa en slutrapport.

5.5 Inom ramen för HomeCom Pro Service samlar leverantören in driftdata för värmeanläggningen under en lämplig tid och skapar en slutrapport. Slutrapporten innehåller olika information om insamlade driftdata. Dessutom pekar leverantören ut iögonfallande mätvärden i slutrapporten. När slutrapporten skapats informerar leverantören företagspartnern om detta. Företagspartnern får tillgång till slutrapporten som pdf via HomeCom Pro.

5.6 Avräkningen för HomeCom Pro Service sker oberoende av avräkningen för HomeCom Pro. Leverantören skickar en faktura till företagspartnern efter utförd tjänst.

6. Användningsförutsättningar för HomeCom Pro

6.1 Åtkomsten till HomeCom Pro och användningen av tjänsterna kräver ett kundkonto, som företagspartnern skapar hos leverantören.

6.2 Fackpartnern är själv ansvarig för att skapa och upprätthålla de inom fackpartnerns ansvarsområde liggande nödvändiga tekniska förutsättningarna för avtalsenlig användning av tjänsterna (i synnerhet vad gäller nödvändig maskinvara, webbläsare, mobil enhet, internetåtkomst).

6.3 En del tjänster kräver eventuellt särskild, kompatibel maskinvara som måste kopplas till kundkontot. Vilken maskinvara det kan handla om framgår av servicebeskrivningen.

7. Registrering, kundkonto

7.1 För registreringen krävs användning av en autentiseringstjänst (t.ex. Bosch-ID, SingleKey ID eller liknande). För detta gäller egna avtalsvillkor som fackpartnern under registreringen måste acceptera separat för autentiseringstjänsten.

7.2 Fackpartnern måste registrera sig för användningen av HomeCom Pro och skapa ett kundkonto. Registreringen för användning av HomeCom Pro är kostnadsfri. Uppläggning av slutkunder och åtkomst till slutkunders anläggningar är däremot förenat med kostnader enligt beskrivningen i punkt 3.4. Avgiftsbelagda servicetjänster har motsvarande märkning.

För kostnadsfria servicetjänster görs inga anspråk på en avbrottsfri användning. Det garanteras inte att åtkomsten eller användningen av HomeCom Pro inte avbryts eller begränsas på grund av underhållsarbeten, vidareutvecklingar eller av störningar någon annanstans, som eventuellt även kan leda till dataförluster. Leverantören anstränger sig för att erbjuda en så avbrottsfri användning som möjligt av HomeCom Pro-servicetjänsterna. Ändå kan tillfälliga begränsningar eller avbrott inträffa på grund av tekniska störningar (som t.ex. avbrott i strömförsörjningen, maskinvaru- och programvarufel, tekniska problem i dataledningarna).

7.3 Under registreringen ombeds fackpartnern eventuellt att lämna personuppgifter (”Registreringsuppgifter”). Dessa registreringsuppgifter ska anges fullständigt och korrekt och alltid hållas uppdaterade. Registreringen av en juridisk person får endast göras av en behörig fysisk person, vars namn måste anges.

7.4 Leverantören förbehåller sig rätten att verifiera fackpartnerns identitet omedelbart efter att registreringsuppgifterna skickats eller vid en senare tidpunkt, till exempel genom klickning på en aktiveringslänk som skickas till fackpartnerns e-postadress eller genom angivande av en kod som skickas till ett mobiltelefonnummer tillhörande fackpartnern. Så länge fackpartnern inte har genomfört erforderlig verifiering förblir kundkontot spärrat. Om registreringen inte genomförs fullständigt förbehåller sig leverantören rätten att radera det ofullständigt registrerade kundkontot.

7.5 Något anspråk på registrering föreligger inte. Leverantören kan neka en registrering inom rimlig tid och utan att ange något skäl.

7.6 Varje fysisk person beviljas endast registrering en gång med ett kundkonto. Kundkonton kan inte överföras.

7.7 Om det är tekniskt möjligt har fackpartnern rätt att lägga upp flera användare på sitt kundkonto. Varje användare ska tilldelas individuella åtkomstdata som kan kopplas till en autentiseringstjänst. Fackpartnern garanterar att alla användare följer dessa användarvillkor i deras respektive gällande version och att alla användare agerar i fackpartnerns namn och i överensstämmelse med aktuella tillämpliga lagar. Genom registrering av en användare ansvarar fackpartnern för användarens samtliga handlingar.

7.8 Fackpartnern är förpliktigad att hantera sina åtkomstdata med omsorg, att inte dela dem med tredje part och/eller inte låta tredje part få åtkomst till kundkontot genom att kringgå åtkomstdata. Fackpartnern ansvarar för samtliga aktiviteter som sker under användande av hans kundkonto, om det inte är så att fackpartnern inte ska bära ansvar för dessa. Fackpartnern ska ändra sitt lösenord för sitt kundkonto utan dröjsmål om han har anledning att misstänka att åtkomstdatan skulle kunna ha kommit till obehöriga personers kännedom.

8. Fackpartnerinnehåll

8.1 Leverantören kan i förekommande fall göra det möjligt för fackpartnern att under beaktande av följande bestämmelser posta, ladda upp, spara, skapa, dela, skicka eller visa eget innehåll (”fackpartnerinnehåll”) och göra detta tillgängligt för tredje part (”överföra”).

8.2 Fackpartnern åtar sig att inte överföra fackpartnerinnehåll som genom innehåll, form, utformning eller på annat sätt strider mot användarvillkoren, gällande lag eller god sed eller skadar tredje parts rättigheter.

8.3 Leverantören kan föreskriva förhållningsregler för överföringen av fackpartnerinnehåll samt för kommunikationen och interaktionen med andra fackpartners.

8.4 Genom överförandet av fackpartnerinnehåll beviljar fackpartnern leverantören en enkel, rumsligt och innehållsmässigt obegränsad, oåterkallelig, till tredje part överförbar, kostnadsfri användningsrätt för ändamålet att tillhandahålla HomeCom Pro och därigenom erbjudna tjänster. Det innefattar i synnerhet dupliceringsrätt, spridningsrätt och rätt till offentlig återgivning, i synnerhet rätt till offentligt tillgängliggörande. Fackpartnern förblir ägare till sitt fackpartnerinnehåll.

8.5 Fackpartnern avstår från rätten till omnämnande som upphovsman.

8.6 Om leverantören uttryckligen erbjuder möjligheten att åter ta bort fackpartnerinnehåll upphör ovanstående beviljade användnings- och exploateringsrätt i och med raderingen. Leverantören har dock fortfarande rätt att under beaktande av dataskyddet spara kopior som har skapats för backup- och/eller bevisändamål.

8.7 Fackpartnern är ansvarig för av honom infört fackpartnerinnehåll. Leverantören åtar sig inget ansvar för att kontrollera dess fullständighet, riktighet, laglighet, aktualitet, kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål.

8.8 Leverantören har rätt att neka införandet av fackpartnerinnehåll och/eller att utan föregående meddelande redigera, spärra eller ta bort redan infört fackpartnerinnehåll, förutsatt att införandet av innehåll av fackpartnern eller det redan införda fackpartnerinnehållet som sådant strider mot användarvillkoren, gällande lag eller god sed eller skadar tredje parts rättigheter. Leverantören ska härvid ta hänsyn till fackpartnerns berättigade intressen och välja den lindrigaste åtgärden mot överträdelsen. Leverantören ska informera fackpartnern om denna åtgärd via e-post.

9. HomeCom Pro-innehåll

9.1 Alla rättigheter till leverantörens tjänster samt deras innehåll (”HomeCom Pro-innehåll”) är egendom som uteslutande tillhör leverantören eller dess licensgivare och skyddas upphovsrättsligt eller genom andra immateriella rättigheter. Sammanställningen av HomeCom Pro-innehåll är som sådan också upphovsrättsligt skyddad.

9.2 HomeCom Pro-innehållet får endast hämtas och visas online för fackpartnerns egna ändamål under användningsavtalets löptid. Fackpartnern får inte duplicera, sprida och/eller publicera HomeCom Pro-innehåll.

9.3 Om HomeCom Pro används inom ramen för kommersiell eller yrkesmässig verksamhet får fackpartnern endast använda HomeCom Pro-innehåll som är tillgängligt via HomeCom Pro för egna interna affärsändamål. Kommersiell användning av det tillgängliga HomeCom Pro-innehållet utöver detta är inte tillåten (se även punkt 10).

10. Förbjudna aktiviteter

10.1 Tjänsterna som är tillgängliga via HomeCom Pro är endast avsedda för fackpartnerns lagenliga användning. Ingen användning för andra ändamål är tillåten, om inte leverantören har givit sin uttryckliga och skriftliga tillåtelse till sådan användning.

10.2 I samband med användningen av tjänsterna får fackpartnern inte utföra aktiviteter på HomeCom Pro som strider mot dessa användarvillkor, gällande lag eller god sed. I synnerhet åtar sig fackpartnern att följa gällande lag och att inte skada tredje parts rättigheter.

10.3 Likaså är inga handlingar tillåtna som avser att begränsa driften av HomeCom Pro samt tjänsterna och den bakomliggande tekniska infrastrukturen. Till detta räknas i synnerhet:

• överföring av innehåll som har virus, internet-maskar, skadlig programvara, trojaner eller skadliga egenskaper;

• användning av programvara, skript eller databaser som inte godkänts av leverantören i samband med användningen av HomeCom Pro och tjänsterna;

• automatisk avläsning, blockering, överskrivning, modifiering, kopiering av data och/eller övrigt innehåll, om detta inte krävs för korrekt användning av HomeCom Pro och tjänsterna;

• dekryptering, dekompilering, isärtagning, rekonstruktion av källkod, programvara eller proprietära algoritmer som används, eller andra försök att ta reda på detta, förutsatt att det inte är tillåtet på grund av tvingande föreskrifter som inte går att avtala bort.

10.4 Skulle fackpartnern få kännedom om olaglig, bedräglig, avtalsvidrig eller på annat sätt obehörig användning av tjänsterna så kan fackpartnern vända sig via post eller e-post till support.homecom@de.bosch.com. Leverantören kommer då att kontrollera förloppet och vid behov vidta lämpliga åtgärder.

10.5 Vid omfattande underlåtenhet att uppfylla skyldigheter som företagspartnern ansvarar för har leverantören rätt att säga upp användningsavtalet av vägande skäl enligt punkt 13.

11. Spärrande

11.1 Leverantören kan spärra fackpartnerns åtkomst till HomeCom Pro och/eller tjänsterna om leverantören fastställer att

• användningen av HomeCom Pro och/eller användningen av tjänsterna (i) utgör en säkerhetsrisk för HomeCom Pro och/eller tjänsterna och/eller en tredje part; (ii) inverkar skadligt på HomeCom Pro och/eller tjänsterna eller systemen eller andra fackpartners innehåll; (iii) strider mot gällande lag eller tredje parts rättigheter; (iv) skulle kunna göra leverantören, dennes dotterbolag eller tredje part skadeståndsskyldiga; eller (v) är bedrägliga.

• Fackpartnern bryter mot dessa användarvillkor;

• Fackpartnern ligger i dröjsmål med sina betalningsförpliktelser i mer än 30 dagar.

11.2 Leverantören ska informera fackpartnern om spärrandet genom att innan spärrandet verkställs skicka ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till kundkontot, om det inte är så att leverantören av brådskande skäl måste agera utan dröjsmål och därför inte har möjlighet att på förhand skicka något meddelande till fackpartnern.

11.3 Spärrandet hävs så snart fackpartnern har åtgärdat problemet som har lett till spärrandet.

11.4 Leverantörens rätt att spärra fackpartnerns åtkomst till HomeCom Pro och/eller tjänsterna utgör ett komplement till leverantörens rätt att säga upp dessa användarvillkor enligt punkt 13 samt att vidta andra åtgärder som enligt gällande rätt står till leverantörens förfogande.

12. Ersättningar, betalning

12.1 Registreringen och åtkomsten till HomeCom Pro är kostnadsfria. För uppläggningen av slutkunders värmesystem och tjänsterna som tillhandahålls slutkunderna gäller priserna vid tidpunkten för värmesystemets skapande enligt punkt 5. Alla priser är exklusive moms.

12.2 Information om tidpunkt för betalningen och eventuella tillkommande kostnader finns i HomeCom Pro.

13. Löptid, uppsägning

13.1 Användningsavtalet sluts på obestämd tid. Det börjar gälla på datumet för registrering och upphör att gälla när en uppsägning från leverantörens eller fackpartnerns sida träder i kraft.

13.2 Parterna kan när som helst säga upp användningsavtalet med en uppsägningstid på fjorton (14) kalenderdagar vid månadsslut.

13.3 När användningsavtalet har upphört att gälla kan fackpartnern inte längre använda HomeCom Pro och inte längre komma åt skapade värmesystem. Framför allt får fackpartnern inte längre några meddelanden avseende de påkopplade anläggningarnas driftstillstånd.

13.4 Båda parters rätt till uppsägning på grund av vägande skäl påverkas inte.

13.5 Uppsägningen ska ske skriftligen (brev, mejl).

13.6 Vid en uppsägning av användningsavtalet spärras fackpartnerns kundkonto när avtalet upphör att gälla, och fackpartnern har då inte längre åtkomst till sitt kundkonto, tjänsterna och till fackpartnerinnehållet.

Vid en uppsägning av användningsavtalet har leverantören rätt att 30 kalenderdagar efter att uppsägningen trädde i kraft permanent radera de data som uppstått i samband med kundkontot – under förutsättning att eventuell lagstadgad arkiveringstid har förflutit. För personuppgifter har bestämmelserna om dataskydd företräde, och dessa kan även föreskriva en kortare tidsfrist för raderingen.

Fackpartnern är skyldig att på eget ansvar exportera och säkra sina uppgifter och fackpartnerinnehåll i god tid innan användningsavtalet upphör att gälla eller ovanstående tidsfrist löper ut.

14. Garanti

14.1 Leverantören åtar sig inget ansvar för HomeCom Pro och tjänsterna avseende brister i material och äganderätt, utom i fall där leverantören uppsåtligen har dolt ifrågavarande brister i material och äganderätt.

14.2 Strikt ansvar för ursprungliga brister utesluts.

15. Ansvar

15.1 Leverantören ansvarar enligt lagstiftning (i) vid uppsåt och grov vårdslöshet, (ii) enligt föreskrifterna i aktuellt tillämplig produktansvarslag, (iii) inom ramen för en av leverantören lämnad garanti, samt (iv) vid skada på en persons liv, kropp eller hälsa.

15.2 Vid sak- och förmögenhetsskador orsakade av vårdslöshet ansvarar leverantören endast vid brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse, dock storleksmässigt begränsat till för avtalet förutsebara och typiska skador vid avtalets slut; väsentliga avtalsförpliktelser är sådana vars uppfyllande ingår i avtalet och som fackpartnern bör kunna lita på att de uppfylls.

15.3 Oaktat detta är leverantörens ansvar vid brott till följd av vårdslöshet mot av fackpartnern påvisad väsentlig avtalsförpliktelse storleksmässigt begränsat för alla skadefall som inträffar under ett och samma år begränsat enligt följande:

Högsta ansvarsbelopp per avtalsår uppgår till maximalt 100 000 euro.

Om det högsta ansvarsbeloppet inte uppnås under ett avtalsår, så ökar inte det högsta ansvarsbeloppet under det följande avtalsåret. Ett avtalsår i ovanstående mening är den första tidsperioden om tolv månader från tidpunkten för avtalsmässigt tillhandahållande och varje därpå följande tolvmånadersperiod.

15.4 Lagstadgade ansvarsbegränsningar som till leverantörens fördel avviker från ovanstående ansvarsregler påverkas inte.

15.5 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller även om en agent till leverantören är skyldig samt med avseende på det personliga ansvar som åligger leverantörens medarbetare, företrädare och organ samt för krav på ersättning för utgifter.

16. Undantag

Fackpartnern fritar leverantören från ansvar för samtliga krav från tredje part, inklusive därigenom uppkomna skador (t.ex. kostnader för lämpligt rättsligt försvar), vid ianspråktagande på grund av en påstådd eller faktiskt rättsskada och/eller skada av tredje parts rättigheter som beror på fackpartnerns handlingar i samband med användningen av HomeCom Pro och tjänsterna, om det inte är så att fackpartnern inte ska bära ansvar för rättsskadan.

17. Dataskydd

All information om behandlingen av personuppgifter framgår av leverantörens dataskyddsmeddelanden. Dessa finns på https://portal.bosch-homecom.com/info under Dataskyddsvillkor .

18. Ändring av användarvillkoren

18.1 Leverantören har rätt att när som helst ändra eller komplettera dessa användarvillkor med verkan för framtiden, förutsatt att lagändringar eller funktionsmässiga och tekniska vidareutvecklingar av HomeCom Pro eller tjänsterna kräver detta.

18.2 Fackpartnern ska meddelas om ändring eller komplettering senast sex veckor före dess ikraftträdande på ett permanent datamedium (t.ex. via mejl eller pappersutskrift). Om fackpartnern inte invänder mot ändringen eller kompletteringen inom 30 dagar efter att ha meddelats om ändringen, ska detta tolkas som godkännande av ändringen eller kompletteringen (”Ansett samtycke”). Leverantören kommer att hänvisa speciellt till detta i meddelandet. Ansett samtycke gäller inte för en förändring som avser en huvudpunkt i användningsavtalet, om det skulle innebära att ett ogynnsamt ojämlikt förhållande uppstår mellan prestation och motprestation till fackpartnerns nackdel. I händelse av invändning fortsätter användningsavtalet att gälla enligt tidigare villkor.

18.3 Om det krävs en uppsägning av användningsavtalet för att kunna ändra användarvillkoren, har leverantören rätt att även efter det att användningsavtalet har upphört att gälla behålla kunduppgifterna för kundkontot under en tidsperiod som ska anges inom ramen för uppsägningen, detta för att kunden ska ha möjlighet att göra en förnyad aktivering av kontot med redan befintliga kunduppgifter.

18.4 Redaktionella ändringar av dessa användarvillkor, dvs. ändringar som inte berör användningsavtalet, som t.ex. rättelse av skrivfel, görs utan meddelande till fackpartnern.

19. Uppdateringar, ändringar

19.1 Uppdateringar

Leverantören kan ställa uppdateringar av HomeCom Pro till förfogande för att exempelvis stänga säkerhetsluckor eller åtgärda fel. Det åligger fackpartnern att utan dröjsmål installera uppdateringar och uppdatera sin mobila enhets operativsystem, om detta krävs för en uppdatering av bastjänsterna.

Leverantören har rätt att direkt ladda ner och installera säkerhetsuppdateringar, exempelvis för upprätthållande av produkt- eller datasäkerheten, oberoende av fackpartnerns inställningar. Om leverantören gör en säkerhetsuppdatering informeras fackpartnern om det.

19.2 Ändringar

Leverantören har rätt att när som helst ändra, komplettera eller ställa in HomeCom Pro eller tidsbegränsa användningen resp. göra den tillgänglig mot kostnad. Fackpartnern kan inte kräva att få behålla vissa tjänster eller delar därav. Leverantören kommer härvid att ta hänsyn till fackpartnerns berättigade intressen.

20. Tillämplig lag, jurisdiktion

20.1 Gällande lag i Sverige ska tillämpas under uteslutande av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

20.2 Uteslutande jurisdiktion för alla rättstvister som härrör från eller har koppling till dessa användarvillkor har Tranås, Sverige.

21. Slutbestämmelser

21.1 Vid störningar som orsakas av oundvikliga händelser vilka (i) ligger utanför leverantörens kontroll, (ii) inte kunnat undvikas med rimliga åtgärder, (iii) som inte ens vid iakttagande av lämplig noggrannhet kunnat förutses, och (iv) som avsevärt försvårar eller helt eller delvis omöjliggör leverantörens skyldigheter enligt dessa användarvillkor, som t.ex. strejker, blockader, avbrott i det allmänna elnätet, internetavbrott, avbrott i Bitcoin-systemet, ovanliga väderförhållanden, drift- eller trafikstörningar och transporthinder, (”force majeure”) fritas leverantören från skyldigheterna enligt dessa användarvillkor under tiden för händelsen med tillägg av en rimlig uppstartstid.

21.2 Juridiskt relevanta klargöranden och meddelanden som efter ingånget avtal ska inlämnas till leverantören (t.ex. tidsfrister) kräver skriftlig form för att gälla (brev, mejl).

21.3 Skulle en bestämmelse i dessa användarvillkor vara eller bli ogiltig eller ej tillämpbar, så påverkar detta inte de övriga bestämmelserna.

Bosch Thermoteknik AB