Användarvillkor

HomeCom Pro – användarvillkor –

Mars 2021

De här användarvillkoren från Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Tyskland ("Bosch") gäller generellt för HomeCom Pro, användningen via tillhörande HomeCom Pro Portal och tillhörande Bosch Server ("användarvillkor").

Vi ber dig att du läser de här användarvillkoren med bilagor och tillhörande dokument innan du använder HomeCom Pro. Genom din användning av produkten godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner de här användarvillkoren får du inte använda HomeCom Pro.

Avsnitt 1 – definitioner

"Företagspartner" är installatörer, VVS-personal och andra specialister som registrerat sig som företagspartner till Bosch. Registreringen sker via Bosch Account och Bosch Partner Portal. Företagspartnerns kontaktinformation och betalningsuppgifter måste vara korrekta och fullständiga. En företagspartners åtkomst till portalen kan nekas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

"Slutkund" är varje konsument som använder eller kommer åt HomeCom Easy eller tillhörande tjänster.

"HomeCom Easy" är en uppkopplad lösning för slutkunder, som hjälper slutkunderna att själva styra olika funktioner i kompatibla produkter via internet.

"HomeCom Easy App" är den app som Bosch tillhandahåller till slutkunder. Appen ger slutkunderna åtkomst till "Bosch Server" där de kan ange inställningar, visa information eller komma åt andra uppgifter. Den kan laddas ner till slutkundens smarttelefon eller surfplatta.

"HomeCom Pro" är en plattform som företagspartner kan använda för att komma åt, övervaka eller ställa in kompatibla produkter (på uppdrag av och med godkännande från slutkundens/anläggningsägaren) i syfte att utföra fjärrövervakning, diagnostik eller andra uppgifter.

"HomeCom Easy Gateway Management Portal" är en webbportal som ger slutkunderna möjlighet att registrera sin IP-gateway och lägga till sitt Bosch Account. Via HomeCom Easy Gateway Management Portal går det också att se anslutningsstatus hos registrerade gateway och välja VVS-installatörer som kan övervaka och styra anläggningen på distans via "HomeCom Pro". HomeCom Easy Gateway Management Portal ger också möjlighet till integrering av digitala tjänster och produkter från externa leverantörer, exempelvis IFTTT, Alexa och Google Home.

"Kompatibel produkt" är varje produkt som kan styras eller användas via HomeCom Pro.

"Bosch Server" är en molnbaserad IoT-lösning där åtkomst är möjlig via standardiserade webbgränssnitt.

"HomeCom Pro-inloggningsuppgifter" är alla företagskunders inloggningsuppgifter, inklusive Bosch-ID, som behövs för att ansluta till produkten och använda de funktioner som tillhandahålls.

Avsnitt 2 – villkor

HomeCom Pro är en plattformslösning som företagspartnern kan använda, enligt vissa villkor och med slutkundens godkännande, för att komma åt vissa funktioner i kompatibla produkter och tillhandahålla motsvarande tjänster.

Villkoret är att slutkunden uttryckligen godkänner företagspartnerns användning. Godkännandet sker elektroniskt via slutkundslösningen "HomeCom Easy Gateway Management Portal". Godkännandet kan också ske genom undertecknande av ett skriftligt godkännande. Formuläret kan laddas ner i HomeCom Pro. Om det skriftliga godkännandet används behöver du komma ihåg att slutkunden inte får fortsätta använda slutkundslösningarna om det finns en överenskommelse mellan företagspartnern och slutkunden som inte slutkunden sagt upp. Godkännandet kan avslutas genom att gateway återställs. Då har inte längre företagspartnern tillgång till anläggningen, och slutkunden kan anlita en ny företagspartner eller själv sköta åtkomsten. Via anslutningslösningen HomeCom Pro har företagspartnern tillgång till en mängd funktioner, exempelvis anläggningsöversikt, felmeddelanden med prognostiserad orsak och lösningsförslag med beräknad reparationstid och reservdelar som behövs, funktioner för fjärrdiagnostik och åtkomst till relevant produktdokumentation. Tjänsterna som tillhandahålls kan vara exempelvis tillgång till kundens uppgifter och värmesystemsinformation, kartor, information och dylikt (kallas hädanefter "innehåll"). Det finns också möjlighet att spara och hantera information och uppgifter om kunden och kundens värmesystem i din profil.

Företagspartnern måste registrera sig för att kunna använda HomeCom Pro. Det kostar inte att registrera sig för att använda HomeCom Pro. Men Bosch förbehåller sig rätten att erbjuda vissa tjänster mot en tilläggskostnad. Avgiftsbelagda tjänster är markerade som sådana.

De kostnadsfria tjänsterna är inte garanterat avbrottsfria. Det finns inga garantier mot avbrott eller begränsningar – med risk för dataförlust – vad gäller tillgången till eller användningen av HomeCom Pro till följd av underhåll, vidareutvecklingar eller andra störningar. Bosch strävar efter att tillgången till HomeCom Pro-tjänsterna ska vara så avbrottsfri som möjligt. Men tekniska fel (exempelvis strömavbrott, hård- eller mjukvarufel eller tekniska problem i datakablage) kan leda till begränsningar eller avbrott.

Villkoret för att använda HomeCom Pro är användning av den senaste versionen av Google Chrome, Firesoft, Microsoft Edge eller Safari.

Observera att användningen av HomeCom Pro kräver att enheten, exempelvis smarttelefonen, är ansluten till internet. Vi rekommenderar ett abonnemang med fast kostnad för lokal eller mobilanvändning för att minska risken för ökade anslutningskostnader.

Ett annat villkor för användningen av HomeCom Pro är att det finns en IP-gateway för kundens kompatibla produkter. Slutkunden ansvarar själv för att den IP-gateway som används är korrekt installerad – vid behov av en installatör – och ansluten till hemnätverket.

Slutkunden säkerställer också att konfigurationen av hårdvara och miljön (operativsystem, kompatibla system och smarta enheter, internetåtkomst med tillräcklig bandbredd, tillgång till ett permanent och stabilt trådlöst nätverk och så vidare) uppfyller Boschs och HomeComs krav för användning. Bosch ersätter inte kunden för avbrott eller bristfällig tillgång till internet, nätverkstjänster eller hostingtjänster i samband med användningen av HomeCom Pro.

Om det tillåts enligt lag garanterar inte Bosch att HomeCom Pro eller dess komponenter tillhandahålls avbrottsfritt, felfritt, säkert eller utan behov av övervakning. Inte heller lämnas några garantier mot avsaknad av virus, skadlig programvara eller andra skadliga beståndsdelar.

Vi garanterar en tillgänglighet på 95 % på årsbasis för avgiftsbelagda tjänster. Ett tidsfönster på onsdagar mellan 13:00 och 20:00 finns inplanerat för underhåll av Bosch HomeCom Pro. Detta tidsfönster ingår inte i beräkningarna för tillgänglighet.

Avsnitt 3 – användnings- och åtkomstbehörighet

Bosch garanterar företagspartnern en individuell, icke överförbar, ej vidarelicensierbar, ej överförbar, återkallningsbar rätt att komma åt och använda HomeCom Pro som är begränsad i tiden till avtalets längd.

Det betyder att företagspartnern kan tillhandahålla både avgiftsfria och avgiftsbelagda kunder för slutkunderna via HomeCom Pro.

Om företagspartnern ansluter ett av slutkundens värmesystem eller accepterar en begäran om att koppla ett nytt system till ett konto så inträder ett avtal mellan företagspartnern och Bosch. Alla avtal omfattas av kostnader, som företagspartnern kan se efter inloggning till kontosidan.

Avtalen löper i 12 månader och förlängs automatiskt varje år ifall de anslutna systemen inte kopplats bort under tiden. Alla priser anges exklusive moms.

Bosch HomeCom Pro förblir Boschs egendom. All användning som går utöver de garanterade rättigheterna (inklusive dataregistrering, andra datainteraktioner eller tillhandahållande av tjänster för tredje man) är otillåten om inte Bosch uttryckligen har tillåtit det.

Användaren får inga andra rättigheter som inte uttryckligen anges i de här användarvillkoren. Portalen får inte kopieras, spridas eller på andra sätt göras tillgänglig för tredje man (inklusive utnyrning, leasing, utlåning eller vidarelicensiering). Användaren har inte rätt att förändra programkoden i portalen eller dess delar, bakåtkompilera den (reverse engineering), dekompilera eller disassemblera den eller på andra sätt ta reda till källkoden eller några härledda verk.

Bestämmelserna i paragraf 69d och 69e i den tyska upphovsrättslagen gäller i oförändrad utsträckning.

De här villkoren gäller också för alla uppdateringar, uppgraderingar och utökningar av HomeCom Pro som inte omfattas av särskilda licensvillkor. I det här fallet är enbart bestämmelserna giltiga i de aktuella licensvillkoren för uppdateringen/uppgraderingen eller programtillägget.

Tillgången till HomeCom Pro för försäljning, support och åtkomst är begränsad till de länder där HomeCom Pro säljs. Företagskunden godkänner att användningen av HomeCom Pro är begränsad eller inte tillgänglig i andra länder. Bosch tar inget ansvar för skador eller förluster till följd av åtkomst till eller användning av HomeCom Pro i andra länder.

Kunden friskriver Bosch från allt ansvar vid avsteg från dessa villkor.

Alla åtgärder som avviker från den avtalsenliga användningen av HomeCom Pro och som syftar till att begränsa i synnerhet Boschs IT-system genom samtidig sändning av förfrågningar (så kallade denial-of-service-angrepp) eller överbelasta, angripa och/eller tränga in i IT-systemen på obehöriga sätt (exempelvis genom spridning av virus eller skadliga program) är förbjudna. Det är förbjudet att ladda upp mjukvara som syftar till att spionera på Bosch eller Boschs användare, attackera dem eller på andra sätt begränsa eller främja begränsningar av användningen.

Avsnitt 4 – dataregistrering och dataanvändning

När HomeCom Pro används med kompatibla produkter kan Bosch registrera och behandla personuppgifter, beroende på funktionerna som används.

Vissa funktioner hos kompatibla produkter, som beskrivs i de här användarvillkoren, kan av tekniska skäl bara tillhandahållas om korrekt information anges. I förekommande fall kan det röra sig om personuppgifter. Om kunden inte anger dessa uppgifter kan inte Bosch ansvara för att tillhandahålla de begärda tjänsterna.

Vid användning av tjänster från tredje man, exempelvis från respektive appbutik, ansvarar tredje man själva för all behandling av personuppgifter. Bosch har inget inflytande över sådan användning och är inte personuppgiftsansvarig enligt GDPR.

Om kunden överför personuppgifter till Bosch om tredje man i samband med användningen av kompatibla produkter så säkerställer kunden att aktuell tredje man har informerats om Boschs databehandling. Kunden gör dessa användarvillkor och den bifogade sekretesspolicyn tillgängliga för berörd tredje man.

Fysiska personer som är 16 år eller yngre får inte använda HomeCom Pro. Kunden överför inga personuppgifter om personer som är 16 år eller yngre.

Avsnitt 5 – innehåll från tredje man

Innehållet i HomeCom Pro kommer delvis från Bosch och delvis från tredje man. Innehållet från tredje man kallas i fortsättningen "tredjepartsinnehåll". Bosch kontrollerar inte om tredjepartsinnehåll är fullständigt, korrekt eller motiverat och utger sig inte för att vara författare till sådant innehåll. Bosch säkerhets kontrollerar inte tredjepartsinnehåll på något sätt. Bosch tar inget ansvar och lämnar inga garantier för att tredjepartsinnehållet är komplett, korrekt, motiverat eller aktuellt. Det gäller också för kvaliteten hos tredjepartsinnehåll eller dess lämplighet för ett visst syfte.

Oavsett bestämmelserna ovan kan Bosch efter eget gottfinnande kontrollera tredjepartsinnehållet avseende korrekthet, lagenlighet eller följsamhet till de här användarvillkoren och vid behov vidta lämpliga åtgärder. I synnerhet anstränger sig Bosch i rimlig omfattning för att avlägsna olagligt eller stötande tredjepartsinnehåll så snart kännedom om det finns.

Avsnitt 6 – funktioner

Företagspartnern kan via HomeCom Pro utföra olika funktioner för slutkundens räkning med hjälp av kompatibla produkter och eventuella nödvändiga godkännanden:

Det kan exempelvis gälla anläggningsöversikt, felmeddelanden med prognostiserad orsak och lösningsförslag med reparationstid och reservdelar som behövs, funktioner för fjärrdiagnostik och åtkomst till relevant produktdokumentation.

Viktigt:

Ifall (de kompatibla produkterna) inte används enligt deras avsikter tar Bosch inte ansvar för eventuella konsekvenser vid användning tillsammans med HomeCom Pro!

Nya användningsmöjligheter kan tillkomma i samband med uppdateringar av HomeCom Pro eller dess komponenter. För åtkomst till vissa tillämpningar eller funktioner kan slutkunden och/eller företagspartnern behöva lämna sina uttryckliga godkännanden.

Avsnitt 7 – ansvar för åtkomst

Företagspartnern ska säkerställa att endast företagspartnern och/eller auktoriserade personer kommer åt och kan använda HomeCom Pro. Företagspartnern skyddar inloggningsuppgifterna för HomeCom Pro. Bosch ska genast meddelas om det finns misstanke om att obehörig tredje man har kommit över inloggningsuppgifterna eller om företagspartnern får kännedom om annan olaglig, ändamålsvidrig, avtalsvidrig eller på annat sätt obehörig åtkomst till HomeCom Pro.

Företagspartnern är fullständigt ansvarig för all användning av HomeCom Pro och andra åtgärder som sker med hjälp av HomeCom Pro-inloggningsuppgifterna.

Kunden ansvarar för obehörig användning av tredje man och de skador som uppstår, även sådana som inte är kundens fel.

Om Bosch får vetskap om att tredje man har åtkomst till HomeCom Pro, eller om företagspartnern på annat sätt bryter mot de här användarvillkoren, så har Bosch – efter beaktande av de individuella omständigheterna och intressena hos alla berörda – rätt att spärra företagspartnerns Bosch-konto och dra in företagspartnerns åtkomst- och användningsmöjligheter i väntan på utredning. Företagspartnern och slutkunden meddelas om en sådan spärr införs.

Boschs rätt att spärra åtkomsten kompletterar Boschs rätt att säga upp avtalsvillkoren och vidta andra rättsliga och tillgängliga åtgärder.

När spärrtiden har löpt ut eller spärrorsaken har upphört kan företagspartnerns Bosch-konto återaktiveras. Företagspartnern får i så fall information om detta.

Avsnitt 8 – användning av avgiftsbelagda tjänster i Bosch HomeCom Pro

Företagspartner har möjlighet att använda både avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster i HomeCom Pro. Bosch HomeCom Pro ger företagspartner möjlighet att övervaka kunders anläggningar med slutkundens (anläggningsägarens) godkännande och ställa in parametrar på distans. Det krävs att företagspartnern kopplar anläggningarna till sin användare.

När en ny kundanläggning godkänns och kopplas in så inträder ett avtal mellan företagspartnern och Bosch.

Företagspartnern kan när som helst ta bort kundens anläggning ("Anläggningsdetaljer", "Ta bort anläggning"). Då kommer företagspartnern inte längre att debiteras för den från nästa faktureringsperiod.

Alla kostnader anges exklusive moms. Om inget annat har avtalats fakturerar vi det fordrade beloppet en gång per år i efterhand. Om inget annat har avtalats ska fakturorna betalas inom 30 dagar från fakturadatumet.

Avsnitt 9 – uppdateringar

Bosch kan publicera mjukvaruuppdateringar ("uppdateringar") för HomeCom Pro och dess komponenter i syfte att förbättra tjänsterna, förbättra säkerheten eller åtgärda fel.

Avsnitt 10 – villkorsändring

Bosch förbehåller sig rätten att för kundernas bästa och i skälig omfattning ändra och/eller komplettera de här användarvillkoren när som helst ifall det sker av rättsliga eller regulatoriska skäl, av säkerhetsskäl, för förbättring av vissa egenskaper eller behövs för teknisk anpassning.

Bosch förbehåller sig också rätten att för kundernas bästa att ta ut en avgift för tidigare avgiftsfria tjänster och sluta tillhandahålla avgiftsfria tjänster.

Bosch meddelar kunden i rimlig tid – men minst 5 veckor i förväg – om sådana ändringar innan de planeras att träda i kraft. I ändringsmeddelandet påminns kunden av eventuella rättigheter till invändningar eller uppsägning och följderna av dessa åtgärder. Om det finns en uppsägningsrätt, och kunden inte invänder mot ändringarna inom 30 kalenderdagar från det att ändringsmeddelandet togs emot, så betraktas ändringarna som godkända och kommer att införas.

Om invändning sker fortsätter den tidigare användningen enligt de gamla villkoren. Då kan det hända att kunden inte har rätt att använda nya funktioner som tillhandahålls i samband med ändringarna.

Bosch förbehåller sig rätten att säga upp avtalsförhållandet vid en invändning.

Avsnitt 11 – uppsägning

De här användarvillkoren gäller under hela tiden som HomeCom Pro används av företagspartnern för slutkunden och för slutkundens räkning.

Du kan säga upp åtkomsten i slutet av varje månad. För avgiftsfri åtkomst genom att du loggar ut ur Bosch HomeCom Pro-kontot.

Om du vill säga upp en avgiftsbelagd åtkomst ber vi dig mejla ett uppsägningsbesked till support.homecom@de.bosch.com.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp hela åtkomsten eller individuella

tjänster via e-post med ett varsel på fjorton (14) kalenderdagar före månadsslutet.

Om Bosch HomeCom Pro-kontot sägs upp spärras ditt användarnamn och lösenord vid tidpunkten när avtalet upphör.

Om ditt Bosch HomeCom Pro-konto sägs upp, så har vi rätt att efter 30 dagar från det att uppsägningen verkställdes samt efter eventuella lagstadgade tidsgränser permanent radera all information som hör till ditt Bosch HomeCom Pro-konto. Angående personuppgifter gäller i första hand reglerna för sekretess, där radering kan ske efter en kortare tid. Du har när som helst möjlighet att avbryta sändningen av användningsdata från ditt värmesystem till Bosch HomeCom Pro genom att bryta internetanslutningen till ditt värmesystem (exempelvis genom att koppla ur LAN-anslutningen eller stänga av åtkomsten i din WLAN-router). Anslutningen som du upprättat mellan ditt värmesystem och installatören/VVS-teknikern (exempelvis för utökad service i form av fjärrunderhåll och fjärrdiagnostik) kan du när som helst ändra eller bryta helt. Du är förpliktigad att upplysa om möjligheten för hyresgästen, nästa hyresgäst eller nästa bostadsägare samt att värmeuppgifterna skyddas först när åtkomsten till Bosch HomeCom Pro slutligen har ändrats eller dataöverföringen har avbrutits.

Avsnitt 12 – ansvar, användnings- och åtkomstbegränsning

Åtkomsten via HomeCom Pro beror på olika omgivningsfaktorer (exempelvis internetåtkomst, felfri funktion hos WLAN eller andra kommunikationssystem och kommunikationsnät) som inte Bosch har kontroll över. Därför är användningen inte avsedd för kritiska realtidstillämpningar. Av detta skäl lämnar vi inga garantier vad gäller funktionsvaraktighet eller funktionskvalitet.

Bosch tar inget ansvar för skador eller förluster (av exempelvis data) som beror på avbrott eller fördröjningar vid åtkomst eller felaktig åtkomst.

Åtkomst via HomeCom Pro kan vara tillfälligt begränsad eller avstängd, exempelvis på grund av nödvändiga underhålls- eller reparationsarbeten eller uppdateringar. Kunden har inte rätt till ersättning för skada i dessa situationer. Bosch lämnar ingen uttrycklig tillgänglighetsgaranti.

Bosch tar inget ansvar för affärsmässig skada, följdskador och/eller indirekta skador, inklusive exempelvis försämrad vinst, resultat eller avkastning och inte heller för eventuella immateriella skador för kunden. Bosch tar inget ansvar för skador som beror på ageranden eller underlåtelser från kunden eller tredje man på kundens uppdrag.

Om inte ansvaret omfattas av gällande lagstiftning för ersättning gäller följande: Bosch ersätter inte skador som beror på brott mot obetydliga avtalsförpliktelser om det skett på grund av vårdslöshet. I övrigt begränsas ansvaret för skador orsakade av vårdslöshet till skador som typiskt kan förekomma inom det aktuella avtalsförhållandet (avtalsmässigt förutsägbara skador). Det gäller även vid avtalsbrott på grund av vårdslöshet som utföfts av lagstadgade företrädare, anställda i chefsställning eller ställföreträdande agenter. De här ansvarsbegränsningarna gäller även vid anspråk på ersättning för kostnader.

Anspråk enligt produktansvarslagen och förordning (EU) 2016/679 (GDPR) påverkas inte.

Bosch tar inte heller ansvar för skador som drabbat kunden om de beror på följande:

  • Företagspartnern använder HomeCom Pro och/eller HomeCom Easy på andra sätt än de avsedda,
  • kunden eller en uppdragstagare i form av tredje man utför egenhändiga ändringar reparationer av HomeCom Pro,
  • kunden orsakar skador i samband med att digitalt lagrad eller överförd information går förlorad, förvrängs eller blir oanvändbar,
  • kunden/företagspartnern orsakar skador i vid bemärkelse vid installation av HomeCom Pro, såvida skadorna inte åsamkats avsiktligt eller på grund av grov oaktsamhet av Bosch eller tredje man på uppdrag av Bosch,
  • kunden och andra parter orsakar skador i form av kortslutningar, vattenskador, åsknedslag, brand-/rökskador, strömavbrott, interferens i telekomanslutningar och dylikt där Bosch inte är ansvarig eller risktagare.

Avsnitt 13 – debitering

Bosch debiterar företagspartnern det utestående beloppet enligt avtalsvillkoren. Fakturorna ska betalas inom 30 dagar efter fakturadatumet.

Avsnitt 14 – immateriell egendom

Allt innehåll kopplat till HomeCom Pro, inklusive utformningen och typen av presentation, skyddas i regel av upphovsrätten. Bosch och eventuella licenstagare till Bosch förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i HomeCom Pro.

Bosch förbehåller sig rätten till all immateriell egendom kopplad till HomeCom Pro. Det gäller även för ändringar av HomeCom Pro och härledda produkter eller tjänster.

Vissa komponenter i HomeCom Pro kan innehålla programvara med öppen källkod, som eventuellt tillhör tredje man och omfattas av särskilda villkor. Användningen av programvara med öppen källkod omfattas av de villkor som programvaran gjordes tillgänglig under.

Avsnitt 15 – kundtjänst

Portalen innehåller information om produkter och kontaktpersoner vid frågor eller problem.

För slutkunder påpekar vi att Boschs support begränsas för frågor, fel och/eller problem med åtkomsten till och användningen av HomeCom Pro.

Merkostnader kan uppstå för kunden när supporten används. Kunden informeras i förväg om eventuella merkostnader.

Den uttryckligen behöriga företagspartnern har befogenhet att via HomeCom Pro ge Boschs kundtjänst tillfällig åtkomst till värmesystemet om det behövs för att ge hjälp.

Avsnitt 16 – information om tvistlösning inför konsumentskyddsinstitut

Om kunden är en konsument har den rätt att lämna in klagomål på EU-kommissionens sida för elektronisk tvistlösning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bosch deltar dock inte i lösning av sådana tvister hos sådana medlingsorgan vid behandling av reklamationer.

Bosch deltar inte i tvistlösningsförfaranden hos konsumentskyddsinstitut.

Avsnitt 17 – gällande rätt och laga domstol

De här användarvillkoren omfattas materiell rätt i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag av FN:s köplag.

Valet av domstol leder inte till att kunden blir utan sådant skydd som inte kan avtalas bort i landet där kunden har sin hemvist.

För kunder, som inte är konsumenter eller som inte är rättssubjekt i Tyskland, löses alla tvister kopplade till eller orsakade av det här avtalet i domstolen i Stuttgart i Tyskland.

Avsnitt 18 – övrigt

Om vissa villkor eller delar av villkoren inte är tillämpliga gäller de övriga villkoren och delarna i oförändrad omfattning.