Integritetsmeddelande

Bosch Thermotechnik GmbH (i fortsättningen"Bosch" respektive "vi" eller "oss") är glada över ditt besök på våra internetsidor samt mobilapplikationer (tillsammans även "online-tjänst") och ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

Bosch respekterar din integritet

Att skydda din integritet vid behandling av dina personuppgifter samt säkerheten för all affärsdata är en viktig angelägenhet för oss som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi hanterar dina personuppgifter, vilka har samlats in under ditt besök på vår online-tjänst, konfidentiellt och endast enligt lagstadgade bestämmelser.

Skydd av personuppgifter och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

Ansvar för databehandling

Bosch har tillsammans med följande person(er) gemensamt ansvar för databehandlingen och har ingått ett avtal om det gemensamma ansvaret. Avtalets huvudinnehåll framgår av följande information och tillhandahålls även på begäran. Ytterligare information samt undantag presenteras i detta dataskyddsmeddelande.

Kontaktuppgifterna till de personer som är involverade i behandlingen är följande:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, GERMANY, Tel: +49 30 726112-0

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Principer

Personuppgifter omfattar alla uppgifter som har att göra med en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, avtals-, boknings- och faktureringsuppgifter, som avser personens identitet.

Vi samlar in, hanterar och använder personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast när det finns en rättslig grund för detta eller du har gett oss ditt samtycke till detta, t. ex. inom ramen för en registrering.

Hanterade uppgiftskategorier

Följande uppgiftskategorier hanteras:

 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. Namn, telefon, e-post, adress)

 • Grundläggande avtalsuppgifter (t.ex. avtalsförhållande, produkt- respektive avtalsränta, kundnummer)

 • Produkt- och installationsdata (t.ex. installationsadress, serienummer, enhetstyp, installationsdatum),

 • Tekniska data och anslutningsdata (t.ex. IP-adress, uppgifter om internetuppkoplingen)

 • Systemdata (t.ex. event, fel, onlinedata, sensorvärde, service-prognoser)

 • Uppgifter om en produktregistrering (t.ex. uppgifter om installatör, datum för registrering)

 • Enhetsidentifierare (t.ex. serienummer, enhet-ID)

 • Lägesdata (t.ex. GPS-koordinater)

 • Kontakter

 • Uppgifter om din registreringsförfrågan angående GDPR (t.ex. förfrågan, uppgifter om din identitet och/eller kommunikationsuppgifter)

Behandlingsändamål och rättsliga grundvalar

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av denna online-tjänst (rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR, fullgörande av avtal).

 • För undersökning av störningar och av säkerhetsskäl (rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, fullgörande av våra rättsliga förpliktelser på området datasäkerhet och berättigat intresse av att avlägsna störningar och av säkerheten på vår tjänst).

 • Egenreklam eller reklam för andra, samt marknadsforskning och räckviddsmätning i den mån detta är rättsligt tillåtet eller såvida du har gett oss ditt samtycke till detta. (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. a, lit. f GDPR, vårt berättigade intresse av behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, så länge denna sker i enlighet med dataskyddsrättsliga och konkurrensrättsliga riktlinjer. I rättsligt hänseende görs en kontaktförfrågan i reklamsyfte bara med ditt förhandssamtycke).

 • Utskick av nyhetsbrev via e-post respektive. SMS/MMS med mottagarens samtycke (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR, samtycke).

 • Skydd och försvar av våra rättigheter (rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, berättigat intresse från vår sida av åberopande och försvar av våra rättigheter).

 • för att tillhandahålla grundfunktionaliteter hos våra produkter som är anslutna till internet (rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR, avtalsenlig förpliktelse att tillhandahålla den överenskomna funktionsomfattningen).

 • för räckviddsmätning och för att kunna ställa individualiserade och produktrelaterade uppgifter och erbjudanden till förfogande. (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, vårt berättigade intresse av genomförande av direktmarknadsföring och därtill kopplad profilering).

 • om kvalitetstester och kvalitetsförbättringar. (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, vårt berättigade intresse av vidareutveckling och förbättring av våra produkter och tjänster)

Registrering

Vill du ta tjänster i anspråk som kräver att ett avtal ingås ber vi dig att registrera dig. Inom ramen för registreringen samlar vi in de personuppgifter som krävs för att upprätta och uppfylla avtalet (t. ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, eventuellt uppgifter om önskat betalningssätt respektive om kontoinnehavare) samt eventuellt ytterligare uppgifter på frivillig basis. Obligatoriska uppgifter är markerade med en *.

BOSCH Single Key ID

Som ansvarig part för SingleKey ID utövar Bosch.IO GmbH gemensamt ansvar, tillsammans med tredje parter som är ansvariga för de applikationer du använder, för behandling av dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen och nationella dataskyddslagar. I enlighet med art. 26 i GDPR (Gemensamt personuppgiftsansvariga) har vi skriftligen enats om att utöva ett gemensamt ansvar för databehandlingen. I synnerhet har vi fastställt och kommit överens om ansvar och skyldigheter för de inblandade parterna. För detaljerad information om enskilda behandlingsåtgärder, se dataskyddsmeddelandet från Bosch.IO GmbH.

Förpliktelse att tillhandahålla personrelaterade uppgifter

Beakta att såvida det finns ett avtal mellan Bosch och dig måste du tillhandahålla de personrelaterade uppgifter som krävs för upprättande, genomförande och avslut av avtalsförhållanden och för att uppfylla de därtill kopplade avtalsenliga förpliktelserna eller som vi är rättsligt förpliktigade att behandla. Utan tillhandahållande av dessa uppgifter kommer vi inte att kunna sluta, genomföra och avsluta ett avtal med dig.

Såvida databehandling inte krävs inom ramen för användningen av den här online-tjänsten, för upprättande, genomförande och avslutande av ett avtalsförhållande och inte heller föreskrivs enligt lag, är tillhandahållande av dina data frivillig. Notera att vissa funktionaliteter i våra online-erbjudanden eller våra tjänster inte kan tas i anspråk om de data som krävs inte har tillhandahållits.

Loggfiler

Vid varje användning av internet överförs automatiskt bestämda uppgifter och lagras av oss i så kallade loggfiler.

Loggfilerna sparas av oss för undersökning av störningar och av säkerhetsskäl (t.ex. för att utreda angreppsförsök) under en period på 10 dagar och raderas sedan. Loggfiler som måste bevaras ytterligare i bevissyfte är undantagna från radering tills händelsen slutligen retts ut och kan i enskilda fall föras vidare till de utredande myndigheterna. I loggfilerna sparas följande uppgifter:

 • IP-adress (Internetprotokolladress) på den slutenhet som online-tjänsten används från;

 • Internetadress på den hemsida som online-tjänsten hämtas från (så kallad ursprungs- eller hänvisnings-URL);

 • Namn på den serviceleverantör via vilken åtkomsten till online-tjänsten sker;

 • Namn på hämtade filer respektive uppgifter;

 • Datum och klockslag samt hämtningens varaktighet;

 • Operativsystem och uppgifter om använd webbläsare, inklusve installerade add-ons (t. ex. för Flash Player);

 • http-statuskod (t. ex. "lyckad hämtning" eller "hittade inte önskad fil").

 • överförd datamängd;

Barn

Det här online-tjänsten riktar sig till inte barn under 16 år.

Överföring av data

Överföring av data till andra ansvariga

Dina personuppgifter överförs i grund och botten bara till andra ansvariga om detta krävs för att fullgöra avtalet, vi eller tredje part har ett berättigat intresse av överföringen eller om du har gett ditt samtycke till detta. Mer information om de rättslig grundvalarna återfinns i avsnittet Behandlingsändamål och rättsliga grundvalar. Tredje part kan även vara andra företag inom Boschgruppen. Om data till tredje part överförs på grundval av ett berättigat intresse förtydligas det i detta integritetsmeddelande.

Utöver detta kan data överföras till andra ansvariga, såvida vi är förpliktigade att göra detta såvida vi på grund av rättsliga bestämmelser eller på grund av administrativt föreläggande eller domstolsbeslut.

Tjänsteleverantör (allmän)

Vi anlitar tjänsteleverantörer såsom försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, webbhotelltjänster och hotline-tjänster. Vi har noggrant valt ut de här tjänsteleverantörerna och kontrollerar dem regelbundet, i synnerhetså att de hanterar och säkrar de data du har lagrat ordentligt. Samtliga tjänsteleverantörer åläggs av oss sekretess och efterlevelse av de rättsliga bestämmelserna. Tjänsteleverantör kan även vara andra företag inom Boschgruppen.

Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan även överföra personuppgifter till mottagare som har sitt säte utanför EES, i så kallat tredje land. I det här fallet säkerställer vi innan överföringen att mottagaren antingen har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter (t.ex. på grund av ett beslut om adekvat skydd som EU-kommissionen fattat för respektive land eller överenskommelse om EU:s så kallade standardavtalsklausuler med mottagaren) eller att du har samtyckt till överföringen.

Hos oss kan du få en översikt över mottagarna i tredje land och en kopia av bestämmelser som konkret är överenskomna för att säkerställa en lämplig nivå på skyddet av personuppgifterna. Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt för detta.

Lagringstid; bevarandefrister

Vi sparar i grund och botten dina data så länge detta krävs för tillhandahållande av vår online-tjänst och de tjänster som är kopplade till tjänsten eller vi har ett berättigat intresse av ytterligare lagring (t.ex. kan vi också efter att ett avtal uppfyllts fortfarande ha ett berättigat intresse av marknadsföring per post). Därefter raderar vi dina personrelaterade uppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi måste lagra för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (t.ex. är vi på grund av skatte- och handelsrättsliga lagringstider förpliktigade att spara dokument t.ex. avtal och fakturor en viss tid).

Användning av cookies

Inom ramen för vår online-tjänst kan cookies och spårningsmekanismer komma att användas.

Cookies är små textfiler som kan lagras på din enhet när du besöker en online-tjänst.

Spårning är möjlig med användning av olika tekniker. Vi bearbetar information i synnerhet inom ramen för pixel-teknologi respektive logfilsanalys.

Kategorier

Vi skiljer mellan cookies som krävs för att online-tjänsten ska fungera tekniskt och sådana cookies och spårningsmekanismer som inte krävs för att online-tjänsten ska fungera rent tekniskt.

Använding av online-tjänsten är generellt sett möjlig utan de cookies som inte har ett tekniskt syfte.

Tekniskt nödvändiga cookies

Med tekniskt nödvändiga cookies avses de cookies utan vilka det tekniska tillhandahållandet av online-tjänsten inte kan garanteras. Till dessa hör exempelvis cookies som lagrar data för att garantera en störningsfri återgivelse av film- respektive ljudinnehåll.

Dessa cookies raderas efter ditt besök.

Cookies som inte är nödvändiga rent tekniskt och spårningsmekanismer

Dessa cookies och spårningsmekanismer använder vi bara när du gett ditt godkännande i förväg. Undantaget från detta är den cookie, som sparar den aktuella statusen om din integritetsinställning (urvalscookie). Detta fastställs på grundval av vårt berättigade intresse. Vi delar upp dessa cookies och spårningsmekanismer i två underkategorier:

Bekvämlighetscookies

Dessa cookies underlättar användningen och möjliggör ett bekvämt surfande på vår online-tjänst, exempelvis kan dina språkinställningar sparas här.

Marknadsföringscookies och spårningsmekanismer

Allmänt

Användningen av marknadsföringscookies och spårningsmekanismer gör det möjligt för oss och våra partner att visa dig ett intressebaserat utbud som är baserat på en analys av ditt användarbeteende:

 • Statistik: Genom användning av statistikverktyg mäter vi exempelvis antalet sidvisningar.

 • Omvandlingsspårning: Våra partner för omvandlingsspårning sätter en cookie på din räknare ("Conversion Cookie"), om du har kommit till vår sida via en annons från partnern i fråga. Dessa cookies slutar i allmänhet att gälla efter 30 dagar. Besöker du vissa av våra sidor och om cookien inte har gått ut, kan vi och respektive Conversion Tracking-Partner känna av att en viss användare har klickat på annonsen och på så vis letts vidare till vår sida. Detta kan också göras på olika enheter. Den information som hämtats in med hjälp av konverteringscookies används för att ta fram konverteringsstatistik och registrera det totala antalet användare som har klickat på den aktuella annonsen och leds vidare till en sida som är försedd med en tagg för konverteringsspårning.

 • Sociala plugins: På en del sidor av vår online-tjänst är innehåll och tjänster från andra leverantörer (t.ex. Facebook, Twitter) integrerade, vilka å sin sida kan använda cookies och aktiva komponenter. Mer information om sociala plugins återfinns i avsnittet Sociala plugins.

 • Retargeting: Dessa verktyg skapar användarprofiler med hjälp av marknadsföringscookies respektive marknadsföringscookies från tredje part, så kallade webb-beacons (osynlig grafik som också kallas pixeltagg) eller jämförbara teknologier. Dessa syftar till intressebaserad reklam samt styrning av hur ofta användaren ser vissa annonser. Ansvarig för behandling av data i samband med verktygen är respektive leverantör. Leverantörerna av verktygen för vidare information i ovannämnda syfte, i förekommande fall även till tredje part. Beakta i samband med detta respektive leverantörs integritetsmeddelande.

Beakta att det vid användning av verktyget även kan ske en överföring av dina data till mottagare utanför EES, där det inte finns någon lämplig dataskyddsnivå enligt GDPR (t.ex. USA). Mer information om detta återfinns i följande beskrivning av de enskilda marknadsföringsverktygen.

 • Google Analytics Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktion: Analysera användarbeteenden (sidvisningar, antal besökare och besök, nedladdningar), skapa pseudonyma användarprofiler med hjälp av information på flera enheter från inloggade Google-användare (spårning över flera enheter), ge pseudonyma användarprofiler målgruppsspecifik information från Google, retargeting, UX-Testing, konverteringsspårning och retargeting i samband med Google Ads

 • Google Doubleclick Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktion: Placering av annonser, effektivitetsmätning, remarketing, konverteringsspårning

Hantering av cookies och spårningsmekanismer

I webbläsaren och/eller i våra sekretessinställningar kan du hantera dina av cookies och spårningsmekanismer:

Notera: De inställningar du gjort berör bara den webbläsare som används.

Avstängning av samtliga cookies

Vill du stänga av samtliga cookies, gå in i webbläsarens inställningar och avaktivera skapandet av cookies. Beakta att webbsidans funktionalitet därmed kan påverkas negativt.

Hantering av dina inställningar avseende cookies och spårningsmekanismer som inte är nödvändiga i tekniskt avseende

Om du besöker våra internetsidor kommer du att få frågan om du ger ditt samtycke till användning av bekvämlighetscookies och marknadsföringscookies respektive spårningsmeknaismer. I våra sekretessinställningar kan du återkalla samtycke som redan getts för framtiden eller också ge oss ditt samtycke vid en senare tidpunkt.

Sociala plugins

Vi använder i vår online-tjänst så kallade sociala plugins från olika nätverk, dessa beskrivs var för sig i det här avsnittet. Vid användning av plugins skapar din internetwebbläsare en direkt anslutning till servern på respektive sociala nätverk. Härigenom får respektive leverantör informationen att din internetwebbläsare har hämtat motsvarande sida på vår online-tjänst, även om du inte har något användarkonto hos leverantören eller inte är inloggad på detta just nu. Loggfiler (inklusive IP-adress) förmedlas då från din internetwebbläsare direkt till en server hos respektive leverantör och sparas där vid behov. Leverantören eller dennes server kan befinna sig utanför EU eller EES (t.ex. i USA).

Plugins är självständiga tillägg från leverantörerna av sociala nätverk. Vid har därför inget inflytandet på omfattningen av de data som samlas in och lagras av leverantörerna av de sociala nätverken.

Syfte och omfattning på insamlingen, den vidare behandlingen och användningen av data via det sociala nätverket samt dina rättigheter angående detta och inställningsmöjligheter till skydd för din integritet, framgår av integritetsmeddelandet för respektive sociala nätverk.

Om du inte vill att leverantörer av sociala nätverk ska få data via den här online-tjänsten och eventuellt spara dessa ska du inte använda respektive plugins.

Med den så kallade 2-klicks-lösningen (ställd till förfogande av Heise Medien GmbH & Co. KG) skyddar vi dig mot att ditt besök på våra webbsidor rutinmässigt registreras och analyseras av leverantörer av sociala nätverk. Om du hämtar en sida från vår webbplats som innehåller såda plugins är dessa till att börja med inaktiverade. Först när du klickar på knappen aktiveras plugins.

Plugins från Facebook

Facebook drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, ("Facebook"). En översikt över plugins från Facebook och hur de ser ut hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins; information om skydd av personuppgifter hos Facebook hittar du här: http://www.facebook.com/policy.php.

Plugins från Twitter

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ochTwitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland ("Twitter"). ("Twitter"). En översikt över plugins från Facebook och hur de ser ut hittar du här: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html; information om skydd av personuppgifter hos Facebook hittar du här: http://www.facebook.com/policy.php.

YouTube

Denna online-tjänst använder videoplattformen YouTube, som bedrivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube"). YouTube är en plattform som möjliggör återgivning av ljud- och videofiler.

Om du hämtar motsvarande sida på vår tjänst skapar den inbäddade YouTube-spelaren en anslutning till YouTube så att film och ljudfiler kan överföras och återges. Därmed överförs också data till YouTube som ansvarig. Vi ansvarar inte för YouTubes behandling av dessa uppgifter.

Ytterligare information om omfattning och syfte med insamlade data, om den vidare behandlingen och användningen av data med YouTube, om dina rättigheter och de dataskyddsalternativ du kan välja mellan återfinns i integritetsmeddelandet från YouTube.

Nyhetsbrev med registrering; ångerrätt

Inom ramen för vår online-tjänst kan du prenumerera på nyhetsbrev. För detta använder vi det så kallade dubbla opt-in-förfarandet, enligt vilket vi kommer att skicka dig ett nyhetsbrev via e-post, mobila meddelandetjänster (som t.ex. WhatsApp), SMS eller push-meddelande om du innan dess uttryckligen har bekräftat aktiveringen genom att klicka på en länk i ett meddelande. Om du senare skulle besluta dig för att inte vilja ha nyhetsbrev kan du närsomhelst avsluta abonnemanget genom att återkalla ditt samtycke. Återkallelsen sker för e-postnyhetsbrev via den länk som angetts i nyhetsbrevet eller i administrationsinställningarna i respektive online-tjänst. Alternativt kan du kontakta oss via uppgifterna i avsnittet Kontakt.

Externa länkar

Vår online-tjänst kan innehålla länkar till internetsidor från tredje part -leverantörer som inte är knutna till oss. Efter att du klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning med klickandet av länkar till personanknutna data (exempelvis IP-adress eller sidans URL där länken finns), eftersom tredje parts agerande naturligtvis står utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte för behandlingen av sådana personrelaterade data från tredje part.

Säkerhet

Våra medarbetare och de tjänsteföretag som vi anlitar är förpliktigade till sekretess och efterlevnad av reglerna i tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Vi vidtar alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera en lämplig skyddsnivå och dina av oss förvaltade data, i synnerhet mot risker med oavsiktlig eller olaglig radering, manipulation, förlust, förändring eller obefogad publicering respektive obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt som en följd av den tekniska utvecklingen.

Användarens rättigheter

Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt för att åberopa dina rättigheter. Säkerställ därmed att det är möjligt att klart och tydligt identifiera din person.

Informations- och upplysningsrätt:

Du har rätt att kräva en bekräftelse från oss om vi hanterar personuppgifter om dig. Om svaret är ja, kan du kräva tillgång till de personuppgifter som vi hanterar om dig.

Rätt till korrigering och radering:

Du kan av oss kräva att felaktiga uppgifter korrigeras och - såvida de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda, – komplettering eller radering av dina uppgifter.

Detta gäller inte för uppgifter om krävs i fakturerings- och bokföringssyfte eller är föremål för lagstadgad skyldighet att spara handlingar. Om åtkomst till sådana uppgifter inte behövs inskränks dock behandlingen av dem (se följande).

Inskränkning av behandling:

Du kan kräva av oss - såvida de legala förutsättningarna är uppfyllda, att vi inskränker behandlingen av dina data.

Invändning mot databehandling vid rättslig grund "berättigat intresse":

Dessutom har du rätt att, av orsaker som uppstår i din särskilda situation, när som helst invända mot databehandlingen från vår sida, såvida denna vilar på den rättsliga grunden av "berättigat intresse". Vi kommer då att upphöra med behandlingen av dina uppgifter, såvida vi inte - enligt de rättsliga bestämmelserna - kan påvisa tvingande skäl till en vidare hantering som väger tyngre än dina rättigheter.

Invändning mot direktmarknadsföring:

Dessutom kan du närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och därmed förknippad profiling ("Reklaminvändning"). Tänk på att det av organisatoriska skäl kan blir en överlappning mellan din invändning och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan pågående kampanj.

Återkallande av samtycke:

Om du har gett oss ditt samtycke till att hantera dina data kan du närsomhelst återkalla detta med effekt på framtiden. Lagenligheten för behandling av dina uppgifter till återkallelsen berörs inte av detta.

Uppgiftsportabilitet:

Du har fortfarande rätt att få data överförda som du ställt till vårt förfogande på ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format respektive - såvitt det är tekniskt görligt - kräva att uppgifterna överförs till tredje part.

Rätt att överklaga vid tillsynsmyndigheten:

Du har rätt att lämna in en överklagan till en dataskyddsmyndighet. För detta kan du vända dig till den dataskyddsmyndighet som är ansvarig där du bor eller den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för oss. Detta är:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Alexander Roßnagel

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Ändring av integritetsmeddelandet

VI förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder såvida detta krävs på grund av den tekniska utvecklingen. I sådana fall kommer vi också att anpassa vår information till skyddet av personuppgifter. Beakta därför den senaste aktuella versionen av vårt integritetsmeddelande.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som anges i avsnittet "Ansvar för databehandling".

Om du vill utöva dina rättigheter gällande databehandling klickar du på länken nedan för att göra det: https://request.privacy-bosch.com/entity/TTDE/lang/sv-FI/?app=d73b6cc0-c28e-4b70-8221-c9abcc77a590

För att rapportera incidenter som rör databehandling klickar du på följande länk: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Du når oss även på följande e-postadress:

privacy.ttde@bosch.com

För förslag och klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vår dataskyddsansvariga:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DEUTSCHLAND