FAQ

Svar på de vanligaste frågorna

Hitta svaren på de vanligaste frågorna om HomeCom, Smart Home och husvärme.

Grundförutsättningar

 • Snabba felmeddelanden till installatörs-/serviceföretaget (t.ex. när du är på semester på vintern)
 • Färre fel – färre servicebesök, eftersom installatören känner till felet i förväg och därför är väl förberedd.
 • Som hyresgäst eller husägare drar du fördel av att ditt värmesystem är maximalt tillgängligt.
 • Ett värmesystem med optimal övervakning ger bästa effekt och därmed högsta energieffektivitet, samt lång livslängd.

Fackkundportalen dig en framtidslösning för online-feldiagnos och snabbt undanröjande av fel hos dina kunder. Via fackkundportalen har du en direkt anslutning till dina kunders värmeanläggningar. Det innebär en mängd fördelar för dina kunder – men framför allt också för dig.

 • Användning av en värmeanläggning som stöds.
 • Lokal internetanslutning (anläggningen måste kunna ansluta via LAN – stöd för WLAN saknas). Som alternativ om det saknas ett nätverksuttag i anläggningens närhet kan exempelvis PowerLAN användas.
 • Systemmanöverenhet (rumstermostat).
 • Buderus: observera att systemmanöverenheten måste vara en RC300 eller RC310. RC100 är enbart kompatibel som fjärrkontroll. RC300 i kombination med RC200 som fjärrkontroll stöds ej.
 • Bosch/Junkers: observera att systemmanöverenheten måste vara en CR/CW400. CR10 är enbart kompatibel som fjärrkontroll. CR/CW400 i kombination med CR100/CW100 som fjärrkontroll stöds ej.
 • En kommunikationsmodul (IP-gateway) för att ge värmesystemet internetfunktion.

Du kan se exakt vilka komponenter du behöver med Connect Check .

Du kan använda portalen med din dator, surfplatta eller smartphone. Om du skulle upptäcka problem när du använder portalen, kontrollera om du har den senaste webbläsarversionen.

Vi har stöd för följande webbläsare i de senaste versionerna:

 • Firefox
 • Chrome
 • Edge
 • Safari

Du kan testa portalen utan kostnad. Information om priser får du när du har registrerat dig i portalen.

Registrering/inloggning

Förbindelsen mellan värmesystemet och installatören kan ske på tre sätt:

 • Installatören kan etablera en anslutning till HomeCom Pro i slutkundens namn.Slutkunden måste emellertid skriva på en samförståndsförklaring.
 • Slutkunden etablerar HomeCom Pro-anslutningen själv.För detta måste Gateway kopplas samman en gång med Gateway Manager med Bosch och installatören väljas. För att installatören ska kunna dyka upp i slutkundens sökning bör installatören ha registrerat sig på HomeCom Pro. Slutkunden kan välja installatörens företag.
 • Installatören kan skicka en inbjudan i HomeCom Pro till sina kunder via mejl.I inbjudan får kunden en länk till Gateway Manager och kan ansluta sitt värmesystem med Bosch och välja sin installatör.

Anslutning

Antingen kan du ge din installatör:

 • åtkomst till din värmeanläggning första gången du ansluter din anläggning eller
 • så anpassar/ger du åtkomst i efterhand.

Om du vill ge ditt VVS-företag åtkomst till din anläggning i efterhand (efter första anslutningen) kan du göra det via Mer > Frigivning.

Du kan ansluta din anläggning direkt efter registrering. Följ steg-för-steg-anvisningarna i den guidade installationen.

Vill du testa portalen i »demo-läget», klicka på knappen »Testa demoanläggning».

Inloggningsuppgifter

För direkt anslutning vid registrering första gången måste du ha följande information till hands:

 • Inloggningsuppgifterna Dem hittar du i system-manöverenheten i menyn Info >Internet >Inloggningsuppgifter.

 • Installatörs-ID, om du vill att ditt VVS-företag ska få åtkomst till din anläggning.

Gateway-information (inloggningsnamn + lösenord) krävs för att förbinda din värmeanläggning med portalen.

Den hittar du i din huvudmanöverenhet i menyn [info] > [Internet] > [Inloggningsuppgifter].

Det inloggningsnamn och lösenord som visas där måste matas in första gången du etablerar anslutning till portalen. Ha därför denna information tillhands.

Om systemkomponenterna inte registreras som de ska vid anslutning av en kundanläggning, kontrollera via Connect Check om det system som ska anslutas stöds i portalen.

Om anläggningen stöds och du ändå inte hittar rätt artikelnummer för en eller flera komponenter i listan under systemregistreringen kan du ändå slutföra registreringen genom att välja »Annat».

För komponenter som inte kunde identifieras otvetydigt kan vi vid fel inte ge några diagnosuppgifter och stödjer endast begränsad funktion.

Kontakta i detta särskilda fall vår support-hotline och tala om vilken anläggning det gäller (med Gateway ID), vilka komponenter som inte registrerats korrekt och serienummer på dessa komponenter.

Tillverkningsdatum krävs för att man ska kunna ställa rätt diagnos vid fel på värmekällan. Oberoende av tillverkningsdatum kan t.ex. reservdelsrekommendationen ändras.

Tillverkningsdatumet är en del av serienumret. Serienumret består av tre delar i formatet nedan.

I det andra avsnittet innehåller de tre första siffrorna värmekällans tillverkningsdatum, om än i dold form.

Serienummer

Handhavande

I fackkundskontots historik sparas alla fackkundsändringar som gjorts. I företaget finns en överblick över vem som ändrat vad när. Även om fler användare kommer att vara inloggade i framtiden är det alltid klart vem som just nu arbetar på anläggningen.

Förutom ändringarna står alla åtgärdade fel, samt hur de löstes, i historiken. På så vis vet man som fackföretag alltid om ett fel uppträtt tidigare och vad som var orsaken den gången.

Slutkundsändringar samlas en gång om dagen och förmedlas till dig som fackkund.

Det går inte att radera historikposter manuellt. Alla ändringar raderas när anläggningen tas bort. Reparationsmeddelanden förblir tilldelade anläggningen under hela dess livslängd.

Återställning av värmeanläggningen kan av säkerhetsskäl även i fortsättningen endast göras med Reset-knappen på plats. Funktionen i portalen genererar endast tillhörande inmatning i historiken.

Först när en uppgift har avslutats kan korrekt historikinmatning göras. För detta måste den monterade reservdelen resp. den åtgärd som använts dokumenteras manuellt.

Åtkomstfel

Se till att kommunikationsmodulen är korrekt ansluten.

Statusen på din kommunikationsmodul kan kontrolleras via systemmanöverenheten.

Den informationen hittar du i menyn [Info] > [Internet]> [IP-anslutning] + [Server-anslutning].

På både IP-anslutning och Server-anslutning måste det stå »Ja».

Se också till att Gateway ID (Inloggningsnamn) och lösenordet är korrekta och upprepa sedan anslutningsförsöket. Inloggningsuppgifterna hittar du i menyn [Info] > [Internet]> [Inloggningsuppgifter].

I installationsanvisningen för din kommunikationsmodul i kapitlet »Åtgärda fel» hittar du en felbeskrivning och de åtgärder som krävs för att åtgärda felen.

I undantagsfall måste du eventuellt återställa din Gateway till fabriksinställningar.

Detta kan exempelvis vara fallet om:

 • Den Gateway som används redan anslutits till ett annat värmesystem eller
 • Om du vill ansluta värmesystemet till en ny användare (t.ex. eftersom du har köpt fastigheten och den befintliga värmeanläggningen där redan nyttjades ihop med portalen).

Information om återställning av Gateway till fabriksinställningarna hittar du i de medföljande Gateway-dokumenten.