Impressum

Dataskydd

Integritetspolicy

Bosch Thermotechnik GmbH (i fortsättningen"Bosch", "vi" eller "oss") är glada över ditt besök på våra internetsidor samt mobilapplikationer (tillsammans även "online-tjänster") och ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

Bosch respekterar din integritet

Att skydda din integritet vid behandling av dina personuppgifter samt säkerheten för all affärsdata är en viktig angelägenhet för oss som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi hanterar dina personuppgifter, vilka har samlats in under ditt besök på vår online-tjänst, konfidentiellt och endast enligt lagstadgade bestämmelser.

Skydd av personuppgifter och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

Ansvarig

Ansvarig för att behandla dina uppgifter är Bosch; undantag förtydligas i denna integritetspolicy.

Våra kontaktuppgifter är följande:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Behandling av personuppgifter

Principer

Personuppgifter omfattar alla uppgifter som har att göra med en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, avtals-, boknings- och faktureringsuppgifter, som avser personens identitet.

Vi samlar in, hanterar och använder personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast när det finns en rättslig grund för detta eller du har gett oss ditt samtycke, t. ex. inom ramen för en registrering.

Hanterade uppgiftskategorier

Följande uppgiftskategorier hanteras:

 • Grundläggande avtalsuppgifter (t.ex. avtalsförhållande, produkt- respektive avtalsinformation, kundnummer)

 • Kundhistorik

 • Kontraktredovisnings- och betalningsuppgifter

 • Planerings- och styrdata

 • Tekniska data och anslutningsdata (t.ex. IP-adress, uppgifter om internetuppkoplingen)

 • Systemdata (t.ex. event, fel, onlinedata, sensorvärden, serviceprognoser)

 • Registreringsdata (t.ex. ID, användarnamn)

 • Användarinställningar (t.ex språk, tidszon)

 • Uppgifter om en produktregistrering (t.ex. uppgifter om installatör, datum för registrering)

 • Enhetsidentifierare (t.ex. serienummer, enhets-ID)

 • Miljödata (t.ex. temperatur)

 • Positionsdata (t.ex. GPS-koordinater)

 • Lagring

 • Video- och bildupptagningar

Behandlingsändamål och rättslig grund

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av denna online-tjänst

  (rättslig grund: art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR, fullgörande av avtal).

 • Fakturering enligt våra kontraktsvillkor

  (rättslig grund: art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR, fullgörande av avtal).

 • För besvarande av frågor från användare inom ramen för en chatbot

  (Rättslig grund: art. 6 para. 1 s. 1lit. b, lit. f GDPR, fullgörande av avtal respektive. berättigat intresse på grund av förbättring av produkter/tjänster).

 • För undersökning av störningar och av säkerhetsskäl

  (rättslig grund: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, fullgörande av våra rättsliga förpliktelser på området datasäkerhet och berättigat intresse av att avlägsna störningar och av säkerheten på vår tjänst).

 • Marknadsföring om oss eller våra partner, samt marknadsundersökning och effektivitetsmätning i den mån detta är rättsligt tillåtet eller såvida du har gett oss ditt samtycke till detta

  (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. a, lit. f GDPR, vårt berättigade intresse av behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, så länge denna sker i enlighet med dataskyddsrättsliga och konkurrensrättsliga riktlinjer. I rättsligt hänseende görs en kontaktförfrågan i reklamsyfte bara med ditt förhandssamtycke).

 • Utskick av nyhetsbrev via e-post respektive. SMS/MMS med mottagarens samtycke

  (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR, samtycke).

 • Skydd och försvar av våra rättigheter

  (rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, berättigat intresse från vår sida av åberopande och försvar av våra rättigheter).

 • för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser i produktobservations- och produktsäkerhetssyften. (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, vårt berättigade intresse av att garantera säkerheten på våra produkter).

 • för skydd av våra rättigheter inom ramen för garanti- och produktregistreringsfrågor

  (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, vårt berättigade intresse av att garantera säkerheten på våra produkter).

 • för att tillhandahålla grundfunktionalitet i våra produkter som är anslutna till internet

  (rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR, avtalsenlig förpliktelse att tillhandahålla den överenskomna funktionsomfattningen).

 • Registrering, planering och utförande av kundtjänst

  (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR, avtalets genomförande).

 • för kvalitetstester och kvalitetsförbättringar

  (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, vårt berättigade intresse av vidareutveckling och förbättring av våra produkter och tjänster).

Förpliktelse att tillhandahålla oss personuppgifter

Beakta att då det finns ett avtal mellan Bosch och dig måste du tillhandahålla oss de personuppgifter som krävs för upprättande, genomförande och avslutande av avtalsförhållandet, för att uppfylla de därtill kopplade avtalsenliga förpliktelserna eller för att uppfylla vår rättsliga förpliktelse. Utan tillhandahållande av dessa uppgifter kommer vi inte att kunna sluta, genomföra och avsluta ett avtal med dig.

Såvida behandling av personuppgifter inte krävs inom ramen för användningen av den här online-tjänsten, för upprättande, genomförande och avslutande av ett avtalsförhållande och inte heller föreskrivs enligt lag, är tillhandahållande av dina uppgifter frivillig. Notera att vissa funktionaliteter i våra online-erbjudanden eller våra tjänster inte fungerar om de uppgifter som krävs inte har tillhandahållits.

Chatbot

Vi erbjuder dig möjligheten inom denna online-tjänst att få tips om produkter och tjänster som vi erbjuder via en chat. Medan chatten pågår sparas chattkonversationen. Efter att chatten har avslutats raderas dessa uppgifter såvida chatten inte är del av en support- eller service-förfrågan. I det senare fallet kopplas chatten till ditt kundkonto och sparas för syften som har med fullgörande av avtal att göra.

Barn

Det här online-tjänsten riktar sig inte till barn under 16 år.

Överföring av data

Överföring av data till andra personuppgiftsansvariga

Dina personuppgifter överförs bara till andra personuppgiftsansvariga om detta krävs för att fullgöra avtalet, vi eller tredje part har ett berättigat intresse till överföringen eller om du har gett ditt samtycke till detta. Mer information om de rättsliga grunderna återfinns i paragrafen Behandlingsändamål och rättslig grund. Tredje part kan även vara andra företag inom Boschgruppen. Om data till tredje part överförs på basen av berättigat intresse förtydligas det i detta integritetsmeddelande.

Utöver detta kan data överföras till andra ansvariga, såvida vi är förpliktigade att göra detta på grund av rättsliga bestämmelser,på grund av administrativt föreläggande eller domstolsbeslut.

Tjänsteleverantörer (allmänt)

Vi anlitar tjänsteleverantörer för försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, webbhotelltjänster och hotline-tjänster. Vi har noggrant valt ut de här tjänsteleverantörerna och kontrollerar dem regelbundet, i synnerhet så att de ordentligt hanterar och säkrar de uppgifter du har lagrat. Samtliga tjänsteleverantörer måste bibehålla konfidentialitet och uppfylla de rättsliga bestämmelserna. Tjänsteleverantör kan även vara ett annat företag inom Boschgruppen.

Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan även överföra personuppgifter till mottagare som har sitt säte utanför EES, i så kallat tredje land. I det här fallet säkerställer vi innan överföringen att mottagaren antingen har en lämplig nivå för skyddet av personuppgifter (t.ex. på grund av ett beslut om adekvat skydd som EU-kommissionen fattat för respektive land eller överenskommelse om EU:s så kallade standardavtalsklausuler med mottagaren) eller att du har samtyckt till överföringen.

Hos oss kan du få en översikt över mottagarna i tredje land och en kopia av bestämmelser som konkret är överenskomna för att säkerställa en lämplig nivå på skyddet av personuppgifterna. Använd kontaktuppgifterna i avsnittet Kontakt för detta.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar i dina uppgifter så länge detta krävs för tillhandahållande av vår online-tjänst och de tjänster som är kopplade till tjänsten eller så länge vi har ett berättigat intresse av fortsatt lagring (t.ex. kan vi också efter att ett avtal uppfyllts fortfarande ha ett berättigat intresse av marknadsföring per post). Därefter raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi måste lagra för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (t.ex. är vi på grund av skatte- och handelsrättsliga lagringstider förpliktigade att spara dokument t.ex. avtal och fakturor en viss tid).

Användning av våra mobila applikationer

Förutom vår onlinetjänst erbjuder vi applikationer ("appar") som du kan ladda ner till din mobila enhet. Utöver data som samlas in på våra webbsidor samlar vi via våra appar in ytterligare personuppgifter som specifikt uppstår vid användning av en mobil enhet.

App-analys

Vi behöver statistiska uppgifter om användning av vår onlinetjänst för att utforma den på ett mer användarvänligt sätt, göra effektivitetsmätningar och kunna genomföra marknadsundersökningar.

För det här ändamålet använder vi app-analysverktyget som beskrivs i det här avsnittet.

Leverantörerna av verktyget hanterar uppgifter bara som personuppgiftsansvariga i enlighet med våra anvisningar och inte för egna syften. Till varje verktyg hittar du i det följande uppgifter om respektive leverantör. Om dessa verktyg använder spårningsmekanismer eller användarprofiler kommer vi bara att använda dessa verktyg om du gett ditt förhandssamtycke.

Firebase leverantör: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Ytterligare behörigheter

För att vår app ska kunna användas fullt ut på din enhet krävs det att den beviljas ytterligare åtkomstbehörigheter:

 • Kamera t.ex. för att skanna dina inloggningsuppgifter

 • Plats t.ex. för att visa lokalt väder

 • Lagring t.ex. att tillhandahålla dina manualer

 • Telefon t.ex. för att omedelbart kontakta din installatör

Databehandling av leverantör av App Stores

Datainsamling, såsom användarnamn, e-postadress och enskilda enhetskoder, på en App Store (t.ex. Google Play från Google, App Store från Apple, Galaxy App Store från Samsung) vid nedladdning av respektive applikation har vi inget inflytande över. För den här datainsamlingen och den vidare behandlingen är respektive App Store ansvarig.

Nyhetsbrev med registrering; annulering

Inom ramen för vår online-tjänst kan du prenumerera på nyhetsbrev. För detta använder vi det så kallade dubbla opt-in-förfarandet, enligt vilket vi kommer att skicka dig ett nyhetsbrev via e-post, mobila meddelandetjänster (som t.ex. WhatsApp), SMS eller push-meddelande om du innan dess uttryckligen har bekräftat aktiveringen genom att klicka på en länk i ett meddelande. Om du senare skulle besluta dig för att inte vilja ha nyhetsbrev kan du närsomhelst avsluta abonnemanget genom att återkalla ditt samtycke. Återkallelsen sker för e-postnyhetsbrev via den länk som angetts i nyhetsbrevet eller i administrationsinställningarna i respektive onlinetjänst. Alternativt kan du kontakta oss via uppgifterna i avsnittet Kontakt.

Externa länkar

Vår onlinetjänst kan innehålla länkar till internetsidor från tredje part -leverantörer som inte är knutna till oss. Efter att du klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av uppgifterna (exempelvis IP-adress eller sidans URL där länken finns), eftersom tredje parts agerande naturligtvis står utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte för behandlingen av sådana personrelaterade data från tredje part.

Säkerhet

Våra medarbetare och de tjänsteföretag som vi anlitar är förpliktigade till sekretess och efterlevnad av reglerna i tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Vi vidtar alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera en lämplig skyddsnivå av dina av oss förvaltade uppgifter, i synnerhet mot risker med oavsiktlig eller olaglig radering, manipulation, förlust, förändring eller obefogad publicering respektive obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt som en följd av den tekniska utvecklingen.

Användarens rättigheter

Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt för att åberopa dina rättigheter. Säkerställ därmed att det är möjligt att klart och tydligt identifiera din person.

Rätt till tillgång:

Du har rätt att kräva en bekräftelse från oss om vi hanterar personuppgifter om dig. Om svaret är ja, kan du kräva tillgång till de personuppgifter som vi hanterar om dig.

Rättelse av felaktiga uppgifteroch radering:

Du kan av oss kräva att felaktiga uppgifter korrigeras och - såvida de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda, – komplettering eller radering av dina uppgifter.

Detta gäller inte för uppgifter om krävs i fakturerings- och bokföringssyfte eller är föremål för lagstadgad skyldighet att spara handlingar. Om åtkomst till sådana uppgifter inte behövs inskränks dock behandlingen av dem (se följande).

Rätt till begränsning av behandlingen:

Du kan kräva av oss - såvida de legala förutsättningarna är uppfyllda, att vi begränsar behandlingen av dina data.

Rätten att göra invändningar av behandling baserad på intresseavvägning:

Dessutom har du rätt att, av orsaker som uppstår i din särskilda situation, närsomhelst invända mot databehandling från vår sida, såvida denna vilar på den rättsliga grundvalen berättigat intresse. Vi kommer då att upphöra med behandlingen av dina uppgifter, såvida vi inte kan presentera tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Invändning mot direktmarknadsföring:

Dessutom kan du närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och därmed förknippad profilering. Tänk på att det av organisatoriska skäl kan blir en konflikt mellan din invändning och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan pågående kampanj.

Återkallande av samtycke:

Om du har gett oss ditt samtycke till att hantera dina data kan du närsomhelst återkalla detta med effekt på framtiden. Lagenligheten för behandling av dina uppgifter före återkallelsen berörs inte av detta.

Rätt till ”dataportabilitet”:

Du har rätt att få data överförda som du ställt till vårt förfogande i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format respektive - såvitt det är tekniskt möjligt - till en tredje part.

Rätt att överklaga vid tillsynsmyndighet:

Du har rätt att lämna in en överklagan till en dataskyddsmyndighet. För detta kan du vända dig till den dataskyddsmyndighet som är ansvarig där du bor eller den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för oss. Detta är:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Ändring av integritetsmeddelandet

VI förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder såvida detta krävs på grund av den tekniska utvecklingen. I sådana fall kommer vi också att anpassa vår information till skyddet av personuppgifter. Beakta därför den senaste aktuella versionen av vårt integritetsmeddelande.

Utövande av dina rättigheter och kontaktmöjligheter

Vill du komma i kontakt med oss når du oss under den adress som anges i avsnittet "Ansvarig".

För att åberopa dina rättigheter eller om du vill rapportera ett persondatabrott, klicka här.

Du kan även nå oss på följande e-postadress:

privacy.ttde@bosch.com

Datakyddsombud:

Datakyddsombud, informationssäkerhet och skydd av personuppgifter (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Tyskland.