Adres wydawniczy

Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych

Jako firma Bosch Thermotechnik GmbH (zwana dalej „Bosch” lub „My”) cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych (łącznie określanych jako „oferta internetowa”) i z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem oraz produktami.

Bosch szanuje Państwa sferę prywatną

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo danych handlowych, są dla nas kwestią istotną, którą uwzględniamy we wszystkich procesach handlowych. Dane osobowe zgromadzone podczas korzystania przez Państwa z naszej oferty internetowej są przetwarzane w sposób poufny i tylko zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji stanowią istotną część polityki naszej firmy.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest Bosch; wyjątki od powyższego są omówione w niniejszych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przykładowo imię i nazwisko, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane kontraktowe, księgowe i rozliczeniowe, które określają tożsamość osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) wyłącznie wtedy, gdy istnieją do tego podstawy prawne lub gdy wyrażą Państwo na to zgodę, np. podczas rejestracji.

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • Dane podstawowe umowy (np. relacja umowna, zainteresowanie produktem lub umową, numer klienta)

 • Historia klienta

 • Dane rozliczeniowe umowy i dane płatności

 • Dane dotyczące planowania i zarządzania

 • Dane techniczne i dane połączeń (np. adres IP, dane dotyczące połączenia internetowego)

 • Dane systemowe (np. zdarzenia, błędy, dane online, wartości z czujników, prognozy serwisowe)

 • Dane rejestracyjne (np. ID, nazwa użytkownika)

 • Ustawienia użytkownika (np. język, strefa czasowa)

 • Dane rejestracyjne produktu (np. informacje o instalatorze, data rejestracji)

 • Dane identyfikacyjne urządzenia (np. numer seryjny, ID urządzenia)

 • Dane dotyczące otoczenia (np. temperatura)

 • Dane lokalizacyjne (np. współrzędne GPS)

 • Pliki

 • Nagrania wideo i zdjęcia

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

My oraz upoważnieni przez nas usługodawcy przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Udostępnienie niniejszej oferty internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, wykonanie umowy).

 • Rozliczenie zgodnie z naszymi warunkami umowy (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, wykonanie umowy).

 • Do automatycznego odpowiadania i reagowania na zapytania użytkowników oraz wprowadzanie danych przez użytkowników przez systemy techniczne, takie jak chatboty lub boty głosowe. (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, b, lit. f RODO, wyrażenie zgody, wykonanie umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes do ulepszania produktów/usług).

 • W celu określania usterek i z przyczyn bezpieczeństwa (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, wypełnienie naszych zobowiązań prawnych z zakresu bezpieczeństwa danych i nasz prawnie uzasadniony interes do usuwania usterek i zapewniania bezpieczeństwa naszej oferty).

 • Reklamy własne i zewnętrzne oraz badania rynkowe i pomiar zasięgu w ustawowo dopuszczalnym zakresie lub w przypadku udzielenia nam przez Państwa zgody w tym zakresie. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, lit. f RODO, nasz uzasadniony prawnie interes do przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, o ile pozostaje to w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy o konkurencji. O ile to ustawowo nakazane, kontakt marketingowy następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa uprzednio zgody).

 • Wysyłanie za zgodą odbiorcy newsletterów na adres e-mail lub w wiadomościach SMS/MMS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, zgoda).

 • Zapewnienie i obrona naszych praw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes do dochodzenia i obrony naszych praw).

 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych w zakresie obserwacji produktu i w celach bezpieczeństwa produktu. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, nasz prawnie uzasadniony interes do zagwarantowania bezpieczeństwa naszych produktów).

 • W celu zapewnienia naszych praw w przypadku pytań dotyczących gwarancji i rejestracji produktu. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, nasz prawnie uzasadniony interes do zagwarantowania bezpieczeństwa naszych produktów).

 • W celu zapewnienia bazowej funkcjonalności naszych produktów podłączanych do Internetu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, ustawowy obowiązek do udostępnienia uzgodnionego zakresu funkcji).

 • Przyjmowanie, planowanie i realizacja zadań obsługi klienta. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, realizacja umowy)

 • W celu kontroli jakości i polepszania jakości. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, nasz prawnie uzasadniony interes do dalszego rozwijania i polepszania naszych produktów oraz usług)

Identyfikator Bosch

W celu zalogowania się do naszej oferty online jest potrzebny centralny identyfikator Bosch. Centralny identyfikator Bosch został opracowany przez firmę Robert Bosch GmbH dla RB Group w celu umożliwienia wspólnym użytkownikom korzystania z ofert różnych firm naszej grupy za pomocą jednolitych danych logowania oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Podmiotem odpowiedzialnym za udostępnienie usługi do logowania jest firma Bosch Software Innovations GmbH, Ullsteinstraße 128, 12109 Berlin, Niemcy ("BSI").

Jeżeli chcą się Państwo zarejestrować w firmie BSI w celu otrzymania centralnego identyfikatora Bosch, zastosowanie mają Ogólne warunki użytkowania dla procesu rejestracji i używania centralnego identyfikatora Bosch oraz Polityka Prywatności BSI.

Po pomyślnej rejestracji mogą Państwo także użyć danych logowania do centralnego identyfikatora Bosch, aby zalogować się do przedmiotowej oferty online. W tym celu udostępnimy Państwu ekran logowania BSI dla centralnego identyfikatora Bosch. Firma BSI potwierdza nam następnie Państwa upoważnienie i udostępnia nam dane podstawowe wymagane do korzystania z naszej oferty (np. nazwisko, imię, data urodzenia, nazwa firmy, e-mail, numery telefonów, adres pocztowy). Nie otrzymujemy Państwa hasła.

W kwestiach innego przekazywania danych w ramach Grupy Bosch, które jest związane z centralnym identyfikatorem Bosch, odsyłamy Państwa do Polityki Prywatności BSI. W każdej chwili mogą Państwo wypowiedzieć umowę używania centralnego identyfikatora Bosch, kończąc ją poprzez wyrejestrowanie się. W tym celu proszę kliknąć poniższy link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Obowiązek udostępnienia danych osobowych

Prosimy pamiętać, że jeżeli między firmą Bosch a Państwem została zawarta umowa, muszą Państwo dostarczyć dane osobowe wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego oraz do wypełnienia związanych z tym obowiązków umownych, albo takie dane, do których przetworzenia jesteśmy ustawowo zobowiązani. Bez podania tych danych nie będziemy w stanie zawrzeć, zrealizować i zakończyć z Państwem umowy.

Jeżeli przetwarzanie określonych danych w ramach korzystania z tej oferty internetowej nie jest wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego ani do wypełnienia zobowiązań umownych i nie jest nakazane ustawowo, podanie takich danych przez Państwa jest dobrowolne. Należy pamiętać, że w przypadku niepodania wymaganych do tego danych niektóre funkcje naszej oferty online oraz usługi będą niedostępne.

Chatboty / systemy automatycznej odpowiedzi

W ramach tej oferty online oferujemy Państwu możliwość wysyłania do nas wiadomości głosowych i/lub tekstowych, zadawania pytań, otrzymywania porad i/lub sterowania Państwa produktami.

Do przetwarzania danych używamy systemów technicznych, które częściowo generują zautomatyzowane odpowiedzi lub wykonują instrukcje.

W tym celu podczas komunikacji jest zapisywany przez nas proces wprowadzania danych. Wkrótce po zakończeniu komunikacji wprowadzone dane są usuwane lub anonimizowane, o ile wprowadzone dane nie są częścią zapytania do wsparcia technicznego lub serwisu. W takim przypadku treść wprowadzonych danych jest przypisywana do konta klienta i zapisywana w celu wykonania umowy.

Dzieci

Ta oferta internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych innym administratorom danych

Państwa dane osobowe zasadniczo są przez nas przekazywane innym administratorom danych wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane do wypełnienia umowy, gdy my bądź strona trzecia posiadamy prawnie uzasadniony interes do przekazania danych lub gdy udzielili nam Państwo na to zgody. Szczegóły dotyczące podstaw prawnych znajdują się w części Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Stronami trzecimi mogą być również inne przedsiębiorstwa grupy Bosch. Jeżeli dane mają być przekazywane stronom trzecim na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jest to zaznaczone w niniejszych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom również wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub poprzez ważne polecenie urzędowe lub sądowe.

Usługodawcy (informacje ogólne)

Zlecamy zewnętrznym usługodawcom zadania takie jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie dobieramy naszych usługodawców i regularnie ich nadzorujemy, zwłaszcza w kwestii właściwego postępowania z zapisanymi przez nich danymi oraz ich odpowiedniego zabezpieczania. Wszystkich naszych usługodawców zobowiązujemy do poufności i do zachowania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być również inne przedsiębiorstwa grupy Bosch.

Przekazywanie danych odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazywać dane osobowe również odbiorcom, których siedziby znajdują się poza terenem EOG, w tzw. państwach trzecich. W takim wypadku przed przekazaniem danych dbamy o to, aby ich odbiorca posiadał odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej dla danego kraju, lub zawarcia tzw. standardowych klauzul umownych UE między Unią Europejską a odbiorcą), lub że wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych.

Mogą Państwo otrzymać od nas przegląd odbiorców danych z państw trzecich oraz kopię konkretnych, uzgodnionych regulacji dotyczących zachowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Aby je otrzymać, należy skorzystać z danych w części Kontakt.

Czas trwania przechowywania danych; okresy przechowywania

Przechowujemy Państwa dane zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do realizacji oferty internetowej oraz powiązanych z nią usług, lub dopóki posiadamy prawnie uzasadniony interes do ich przechowywania (np. po wypełnieniu postanowień umowy możemy nadal posiadać prawnie uzasadniony interes do marketingu drogą pocztową). Po tym okresie usuwamy Państwa dane, za wyjątkiem takich danych, które muszą być nadal przechowywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. prawo podatkowe i handlowe zobowiązuje nas do konkretnych okresów przechowywania dokumentów takich jak np. umowy i rachunki).

Stosowanie naszych aplikacji mobilnych

Oprócz naszej oferty internetowej udostępniamy Państwu aplikacje mobilne („aplikacje”), które można pobrać na swoje mobilne urządzenie końcowe. Poza danymi zgromadzonymi na naszych stronach internetowych za pomocą aplikacji gromadzimy dalsze dane osobowe, powiązane z korzystaniem z urządzenia mobilnego.

Analiza aplikacji

Informacji statystycznych o użytkowaniu naszej oferty internetowej potrzebujemy, aby zwiększać jej łatwość użytkowania, dokonywać pomiaru zasięgu i móc przeprowadzać badania rynkowe.

W tym celu stosujemy opisane w tej części narzędzia do analizy aplikacji.

Dostawcy narzędzi przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie, zgodnie z naszymi instrukcjami, i nie przetwarzają ich we własnych celach. Bliższe informacje na temat poszczególnych narzędzi można otrzymać od ich dostawców. Jeżeli narzędzia te korzystają z mechanizmów śledzących lub profili użytkownika, stosujemy je wyłącznie, jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę.

Firebase dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkcja: Ocena interakcji użytkownika (np. odinstalowanie, awaria, aktualizacja, częstotliwość użytkowania) z daną aplikacją mobilną, śledzenie konwersji i retargetowanie w połączeniu z Google Ads).

Dalsze uprawnienia

Aby mogli Państwo korzystać na swoim urządzeniu końcowym z pełnego zakresu funkcji naszej aplikacji, wymagane jest udzielenie aplikacji następujących dodatkowych uprawnień dostępu:

 • Aparat np. do skanowania danych logowania

 • Lokalizacja np. do wyświetlania zlokalizowanej pogody

 • Przechowywanie np. do dostarczenia twoich instrukcji

 • Telefon np. natychmiast skontaktować się z instalatorem

Przetwarzanie danych przez operatorów App Stores

Przetwarzaniem danych przez nas i w ramach naszego zakresu odpowiedzialności nie jest przekazywanie danych takich jak nazwa użytkownika, adres e-mail i indywidualny identyfikator urządzenia do App Store (np. Google Play firmy Google, App Store firmy Apple, Galaxy App Store firmy Samsung) przy pobieraniu danej aplikacji. Nie mamy wpływu na takie gromadzenie danych oraz ich dalsze przetwarzanie przez App Store jako administratora danych.

Newsletter z opcją rejestracji; prawo do wycofania zgody

W ramach naszej oferty internetowej mogą Państwo subskrybować newsletter. Używamy w tym celu tzw. procedury double opt-in, w której wysyłamy Państwu newsletter na adres e-mail, przez mobilny komunikator (np. WhatsApp), wiadomość SMS lub powiadomienie push dopiero wtedy, gdy wyraźnie potwierdzą Państwo swoją zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez kliknięcie łącza w wiadomości aktywacyjnej usługi newslettera. Jeżeli później będą Państwo chcieli zrezygnować z otrzymywania newslettera, mogą Państwo w każdej chwili anulować jego subskrypcję poprzez wycofanie udzielonej zgody. Odwołanie w przypadku newslettera wysyłanego na adres e-mail następuje za pośrednictwem łącza zamieszczonego w wiadomości e-mail, ew. w ustawieniach zarządzania daną ofertą internetową. Opcjonalnie mogą Państwo skontaktować się z nami korzystając z danych w części Kontakt.

Łącza zewnętrzne

Nasza oferta może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych, obsługiwanych przez niepowiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu przez Państwa łącza nie mamy już wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie państwa danych osobowych przekazanych stronie trzeciej wraz z kliknięciem łącza (takich jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się łącze), ponieważ działania stron trzecich są zwyczajnie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych przez strony trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi na nasze zlecenie są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Stosujemy wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i chronić Państwa dane, których administratorem jesteśmy, zwłaszcza przed ryzykiem nieumyślnego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, manipulacji, utraty, zmiany lub nieupoważnionego upublicznienia bądź też nieupoważnionego dostępu. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa nieustannie ulepszamy odpowiednio do rozwoju technicznego.

Prawa użytkownika

W celu dochodzenia swoich praw należy skorzystać z danych w części Kontakt. Należy się przy tym upewnić, że możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.

Prawo do informacji:

Mają Państwo prawo zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli tak jest, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych:

Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych oraz – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych.

Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub są objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania. Jeżeli jednak dostęp do takich danych nie jest konieczny, ich przetwarzanie zostanie ograniczone (patrz dalej).

Ograniczenie przetwarzania:

Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej "prawnie uzasadniony interes"

Ponadto mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa indywidualnej sytuacji, wyrazić w każdej chwili sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych, chyba, że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – konieczne, podlegające ochronie powody dla dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:

Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych i powiązanego z nimi profilowania („Sprzeciw wobec działań marketingowych”). Należy pamiętać, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się okresu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu z wykorzystaniem Państwa danych w ramach już trwającej kampanii.

Wycofanie zgody:

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona.

Przenoszalność danych:

Ponadto przysługuje Państwu prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub – o ile to możliwe technicznie – do zażądania, by dane te zostały przekazane stronie trzeciej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. W tym celu należy zwrócić się do lokalnego odpowiedzialnego organu nadzorczego lub do naszego lokalnego odpowiedzialnego organu nadzorczego. Jest nim:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Zmiany informacji dotyczących ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to konieczne ze względu na rozwój techniczny. W takim wypadku odpowiednio dostosujemy również nasze informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zawsze należy uwzględniać aktualną wersję informacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Egzekwowanie Państwa praw i możliwości kontaktu

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami, można to uczynić korzystając z adresu podanego w części "Odpowiedzialność za przetwarzanie danych".

Aby skorzystać z Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, lub zgłosić nam naruszenie ochrony danych, prosimy kliknąć tutaj.

Mogą Państwo skontaktować się z nami również pod następującym adresem e-mail:

privacy.ttde@bosch.com

Inspektor koncernu ds. ochrony danych:

Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP),

Robert Bosch GmbH,

Postfach 30 02 20,

70442 Stuttgart, Niemcy.