Kolofon

Personvern

Personvernerklæring

Bosch Thermotechnik GmbH (heretter "Bosch" hhv. "vi" eller "oss") takker for ditt besøk på våre nettsider samt mobilapper (samlet "Online-tilbud") og over din interesse for vårt firma og våre produkter.

Bosch respekterer ditt personvern

Beskyttelsen av ditt privatliv gjennom behandlingen av personopplysninger samt sikkerheten til alle forretningsdata er en viktig bekymring for oss. Vi behandler personopplysninger som ble samlet under ditt besøk av våre online tilbud konfidensielt og bare i samsvar med lovbestemmelser.

Personvern og informasjonssikkerhet er bestanddeler av vår selskapspolitikk.

Ansvarlig

Behandlingsansvarlig for dine data er Bosch; unntak utdypes i denne personvernbestemmelsen.

Vår kontaktinformasjon vår er som følger:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Behandling av personopplysninger

Prinsipper

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar naturlig person, altså for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, avtale-, bestillings- eller faktura data som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og benytter personopplysninger (inkludert IP-adresser) kun når det foreligger et rettsgrunnlag for dette, eller når du har gitt oss ditt samtykke til det, f. eks. gjennom et samtykke ved registreringen.

Datakategorier som behandles

Følgende datakategorier behandles:

 • Avtalens stamdata (f.eks. avtaleforhold, produkt- hhv. kontraktsinteresse, kundenummer)

 • Kundehistorikk

 • Avtalefakturering- og betalings data

 • Planlegging- og styringsdata

 • Tekniske data og forbindelsesdata (f.eks. IP-adresse, data om internettforbindelse)

 • Systemdata (f.eks. hendelser, feil, online-data, sensorverdier, service-prognoser)

 • Registrerings data (f.eks. ID, brukernavn)

 • Brukerinnstillinger (f.eks. språk, tidssone)

 • Data forbundet med produktregistrering (f.eks. informasjon om installatør, registreringsdato)

 • Enhetsidentifikatorer (f.eks. serienummer, enhets-ID)

 • Omgivelsesdata (f.eks. temperatur)

 • Lokaliseringsdata (f.eks. GPS-koordinater)

 • Filer

 • Kamera- og bildeopptak

Behandlingsformål og rettslige grunnlag

Vi og tjenesteytere som påtar seg oppdrag for oss behandler dine personopplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Klargjøring av dette online-tilbudet (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. b i DS-GVO, avtaleoppfyllelse).

 • Fakturering i henhold til våre avtalevilkår (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. b i DS-GVO, avtaleoppfyllelse).

 • For besvarelse av brukerhenvendelser i forbindelse med en chatbot. (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. b, pkt. f i DS-GVO, avtaleoppfyllelse hhv. berettiget interesse i forbedring av produkter/tjenester).

 • For undersøkelse av feil og av sikkerhetshensyn (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. f i DS-GVO, oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser knyttet til datasikkerhet og berettiget interesse i retting av feil og sikkerheten til våre tilbud).

 • Egen og ekstern reklame samt markedsforskning og rekkeviddemåling i rettslig godkjent omfang, eller i den utstrekning du har gitt oss ditt samtykke til dette. (rettsgrunnlag: art. 6, første ledd S. 1 pkt. a, pkt. f i DS-GVO, berettiget interesse fra vår side i behandling av personopplysninger til direktereklame, så lenge dette skjer i samsvar med personvernrettslige og konkurranserettslige bestemmelser. I den utstrekning det er rettslig påkrevd tas det reklameorientert kontakt kun med ditt forutgående samtykke).

 • Forsendelse av et nyhetsbrev med mottakerens samtykke per e-post hhv. SMS/MMS (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. a i DS-GVO, samtykke).

 • Ivaretakelse og beskyttelse av våre rettigheter (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. f i DS-GVO, berettiget interesse fra vår side i å gjøre gjeldende og forsvare våre rettigheter).

 • til oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser til produktovervåkning og produktsikkerhetshensyn. (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. f i DS-GVO, berettiget interesse fra vår side i å garantere sikkerheten til våre produkter).

 • for å ivareta våre rettigheter i forbindelse med spørsmål om garanti og produktregistrering. (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. f i DS-GVO, berettiget interesse fra vår side i å garantere sikkerheten til våre produkter).

 • for klargjøring av grunnleggende funksjoner hos våre produkter som er forbundet med internett (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. b i DS-GVO, avtaleforpliktelse til klargjøring av avtalt funksjonsomfang).

 • Registrering, planlegging og bearbeiding av innsatser som utføres av kundeservice. (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. b i DS-GVO, kontrakts avvikling)

 • til kvalitetskontroll og kvalitetsforbedringer. (rettsgrunnlag: art. 6 første ledd S. 1 pkt. f i DS-GVO, berettiget interesse fra vår side i videreutvikling og forbedring av våre produkter og tjenester)

Plikt til klargjøring av personopplysninger

Husk at i den utstrekning det er en kontrakt mellom deg og Bosch, må du klargjøre de personopplysningene som er påkrevd for inngåelse, gjennomføring og avslutning av avtaleforholdet, og for oppfyllelse av relaterte avtaleforpliktelser eller til behandling som vi er rettslig forpliktet til å foreta. Uten tilgjengeliggjøring av slike data vil vi ikke kunne inngå en kontrakt med deg, ei heller kunne utføre og avslutte denne.

Dersom databehandling knyttet til bruk av vårt online-tilbud ikke er påkrevd for inngåelse, utførelse og avslutning av en kontrakt eller til oppfyllelse av avtaleforpliktelser, og heller ikke er rettslig pålagt, er klargjøring av dine data frivillig fra din side. Det er verdt å merke seg at man ikke vil kunne benytte seg av visse funksjoner knyttet til våre online-tilbud eller serviceytelser ved manglende klargjøring av dertil påkrevde data.

Chatbot

I forbindelse med dette online-tilbudet tilbyr vi muligheten til å motta råd i en chat om de produktene og tjenesteytelsene som vi tilbyr. Ved bruk av chatten lagres chatloggen av oss. Etter avsluttet chat blir denne slettet etter kort tid, med mindre chatten var en del av en henvendelse om support eller service. I det sistnevnte tilfellet tilordnes innholdet i chatten din kundekonto, og lagres med det formål å oppfylle kontrakten.

Barn

Dette online-tilbudet retter seg ikke mot barn under 16 år.

Videreformidling av data

Videreformidling av data til andre ansvarlige

Dine personopplysninger formidler vi prinsipielt kun til andre ansvarlige dersom dette er påkrevd for oppfyllelse av avtalen, dersom vi eller tredjepart har en berettiget interesse av videreformidling eller dersom ditt samtykke til dette foreligger. Detaljer om rettsgrunnlag finner du i avsnittet om behandlingsformål og rettsgrunnlag. Tredjepart kan også være andre selskaper i Bosch-gruppen. Dersom data formidles til tredjepart på bakgrunn av en berettiget interesse, vil dette bli utdypet i personvernbestemmelsene.

Dessuten kan data formidles til andre ansvarlige i den utstrekning vi er forpliktet til dette som følge av rettslige bestemmelser eller rettskraftige anordninger fra myndigheter hhv. domstol.

Tjenesteyter (generelt)

Vi gir eksterne tjenesteytere i oppdrag å påta seg oppgaver som salgs- og markedsføringstjenester, avtalestyring, gjennomføring av betalingen, programmering, datahosting og hotline-tjenester. Vi velger slike tjenesteytere etter grundig overveielse og overvåker disse regelmessig, fremfor alt for å påse at de pleier en omhyggelig omgang med data de lagrer og sikringen av disse. Samtlige tjenesteytere forpliktes av oss til fortrolighet og til overholdelse av rettslige forpliktelser. Tjenesteytere kan også være andre selskaper i Bosch-gruppen.

Videreformidling til mottakere utenfor EØS

Vi kan også videreformidle personopplysninger til mottakere som har sitt sete utenfor EØS-området, i såkalte tredjeland. I slike tilfeller vil vi før videreformidling sikkerstille at mottakeren enten har et passende personvernnivå (f.eks. som følge av en rimelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen for det respektive landet, eller avtale om såkalte standard avtalebestemmelser for EU med mottakeren) eller at ditt samtykke til videreformidling foreligger.

Du kan motta en oversikt over mottakere i tredjeland og en kopi av de konkret avtalte reguleringene fra oss for å sikkerstille et passende personvernnivå. Her benytter du informasjonen du finner under avsnittet Kontakt.

Lagringens varighet; oppbevaringsfrister

Vi lagrer prinsipielt dine data så lenge det er påkrevd for å levere vårt online-tilbud og tilknyttede tjenester hhv. når vi har en berettiget interesse av videre lagring (f.eks. kan vi også etter oppfyllelse av avtalen ha en berettiget interesse av markedsføring via post). Deretter sletter vi dine personopplysninger, med unntak av slike data som vi må lagre videre for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. er vi på bakgrunn av skatte- og handelsrettslige oppbevaringsfrister forpliktet til å kunne fremlegge f.eks. avtaler og fakturaer for et visst tidsrom).

Bruk av våre mobilapper

Ved siden av vårt online-tilbud stiller vi også mobile applikasjoner ("apper") til disposisjon som du kan laste ned på din mobile enhet. Ved siden av data som innhentes på nettsider, vil vi også via våre apper innhente ytterligere personopplysninger som konkret fremgår av bruken på en mobil enhet.

App-analyse

Vi trenger statistisk informasjon om bruken av vårt online-tilbud til å utforme dette på en brukervennlig måte, til å foreta rekkeviddemålinger og kunne bedrive markedsforskning.

Til dette formålet benytter vi app-analyseverktøy som beskrives i dette avsnittet.

Tilbyderen av hjelpemidler behandler data kun som oppdragstaker og i samsvar med våre anvisninger, ikke til egne formål. For hvert enkelt hjelpemiddel finner du etterfølgende informasjon om den respektive tilbyderen. Dersom disse hjelpemidlene benytter sporingsmekanismer eller brukerprofiler, vil vi kun benytte slike hjelpemidler dersom du har gitt oss forutgående samtykke til dette.

 • Firebase tilbydere: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Ytterligere tilgang

For å kunne benytte vår app i hele dens omfang på din enhet, må appen vår senere tildeles ytterligere tilgang:

 • Kamera f.eks. for skanning av påloggingsinformasjon

 • Plassering f.eks. for visning av lokalisert vær

 • Lagring f.eks. å lagre manualene dine

 • Telefon f.eks. for å kontakte installasjonsprogrammet umiddelbart

Databehandling via operatøren av appbutikker

Ingen innhenting av data fra vår side og utenfor vårt ansvarsområde overføres data som brukernavn, e-postadresse og individuelt enhetsnummer til en appbutikk (f. eks. Google Play fra Google, App Store fra Apple, Galaxy App Store fra Samsung) ved nedlasting av den respektive appen. Vi har ingen innflytelse på slik innhenting av data og den videre behandlingen hos appbutikken som er ansvarlig.

Nyhetsbrev med påmelding; angrerett

I forbindelse med vårt online-tilbud kan du abonnere på et nyhetsbrev. Vi benytter her den såkalte Double Opt-In prosessen, hvor vi først sender deg et nyhetsbrev per e-post, mobile meldingstjenester (som f.eks. WhatsApp), SMS eller Push-melding etter at du først uttrykkelig har aktivert nyhetsbrev-tjenesten gjennom å klikke på en lenke i en melding. Skulle du senere ikke ønske å motta nyhetsbrev, kan du til enhver tid avslutte abonnementet ved å tilbakekalle ditt samtykke. For nyhetsbrev basert på e-post kan tilbakekallet foretas via lenken som befinner seg i nyhetsbrevet, evt. i administrasjonsinnstillingene for det respektive online-tilbudet. Eventuelt kan du ta kontakt med oss med opplysningene under avsnittet Kontakt.

Eksterne lenker

Vårt online-tilbud kan inneholde lenker til internettsider hos en tredjepart - med tilbydere som ikke er tilknyttet oss. Etter at du har klikket på lenken har vi ikke lenger noen innflytelse på innhenting, behandling og bruk av eventuelle personopplysninger (som for eksempel IP-adresse eller side-URL som lenken befinner seg på) som ved å klikke på lenken overføres til tredjepart, ettersom tredjeparts handlinger av naturlige årsaker ligger utenfor vår kontroll. Vi påtar oss intet ansvar for behandlingen av denne typen personopplysninger hos tredjepart.

Sikkerhet

Våre ansatte og selskaper vi gir i oppdrag å utføre tjenester er forpliktet til fortrolighet, og til å overholde bestemmelsene i relevant personvernlovgivning.

Vi vil iverksette alle tekniske og organisatoriske tiltak som er påkrevd for å kunne garantere et passende beskyttelsesnivå, og for å beskytte opplysninger om deg som vi forvalter mot risikoen for utilsiktet eller urettmessig ødeleggelse, manipulasjon, tap, endring eller uautorisert avsløring hhv. uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak forbedres stadig i samsvar med den teknologiske utviklingen.

Brukerens rettigheter

For å gjøre gjeldende dine rettigheter benytter du informasjonen du finner under avsnittet Kontakt. Sørg for å sikkerstille at en entydig identifisering er mulig for vår del.

Informasjonsrett:

Du har rett til å kreve en bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger. Dersom ja, kan du gjøre gjeldende en informasjonsrett for de personopplysningene som vi behandler om deg.

Rett til korrigering og sletting:

Du kan kreve at vi korrigere feilaktige data og - i den utstrekning de rettslige vilkårene er oppfylt - utfyller eller sletter dine data.

Dette gjelder ikke for data som er påkrevd av fakturering- eller regnskapshensyn eller hvor det foreligger en rettslig oppbevaringsplikt. I den utstrekning tilgang til slike data ikke er påkrevd, vil imidlertid behandling av disse innskrenkes (se i det etterfølgende).

Innskrenket behandling:

Du kan kreve at vi innskrenker behandlingen av dine data - i den utstrekning de rettslige vilkårene er oppfylt.

Innvending mot databehandling ved rettsgrunnlaget "berettiget interesse":

Du har rett til når som helst å protestere mot databehandling av oss på grunnlag som angår din spesielle situasjon. Vi vil ikke lenger behandle personopplysningene med mindre vi demonstrerer overholdelse av lovkrav for å gi bevisbare grunner for den videre behandlingen som er utenfor dine interesser, rettigheter og friheter eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Innsigelse mot direktereklame:

I tillegg kan du til enhver tid motsette deg mot behandlingen av dine personlige data for direkte markedsføringsformål samt hermed relatert profilering ("Innvendinger mot direkte markedsføring"). Vær oppmerksom på at det av organisatoriske årsaker kan være en overlapping mellom innvendingen og bruken av dataene dine innenfor rammen av en kampanje som allerede kjøres.

Tilbakekall av samtykke:

Dersom du har gitt oss et samtykke til å behandle dine data, kan du til enhver tid tilbakekalle dette, med virkning for fremtiden. Dette påvirker ikke rettmessigheten av at dine data behandles frem mot tilbakekall.

Dataportabilitet:

Du har fremdeles rett til å motta data som du har stilt til disposisjon for oss formidlet i et strukturert, utbredt og maskinlesbart format hhv. - i den utstrekning det er teknisk mulig - å kreve at data formidles til en tredjepart.

Klagerett hos tilsynsmyndighet:

Du har rett til å fremme en klage hos en personvernmyndighet. Du kan her henvende deg til personvernmyndighetene som er ansvarlige for ditt bosted hhv. ditt fylke, eller til personvernmyndighetene som er ansvarlige for oss. Dette er:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum.
0105 Oslo

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no

https://www.datatilsynet.no/

Endring av personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personverntiltak, i den utstrekning dette er påkrevd som følge av den tekniske utviklingen. I slike tilfeller vil vi også justere våre anvisninger om personvern tilsvarende. Følg derfor alltid den respektivt aktuelle utgaven av vår personvernerklæring.

Utøvelse av dine rettigheter og kontaktmuligheter

Dersom du ønsker å ta kontakt med oss, kan du få tak i oss ved å benytte adressen som er oppført under avsnittet "Ansvarlig".

For å gjøre gjeldende dine rettigheter som berørt part, eller for å rapportere et brudd mot personvernbestemmelsene kan du klikke her.

Du når oss på følgende e-postadresse:

privacy.ttde@bosch.com

Konsernets personvernansvarlige:

Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 i 70442 Stuttgart, Tyskland.