Imprint

Privacy

Privacyverklaring

Bosch Thermotechnik GmbH (hierna "Bosch" resp. "wij" of "ons") is verheugd over uw bezoek aan onze internetpagina's en uw gebruik van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbod") en uw interesse in ons bedrijf en onze producten.

Bosch respecteert uw privésfeer

De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens en de veiligheid van al uw bedrijfsgegevens is voor ons een uiterst belangrijk thema, waarmee wij rekening houden in al onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonlijke gegevens, die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en alleen conform de wettelijke voorschriften.

Privacy en informatieveiligheid zijn onderdeel van ons bedrijfsbeleid.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Bosch; uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Dit zijn onze contactgegevens:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Verwerking persoonlijke gegevens

Grondbeginselen

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, contract-, boekings- of rekeninggegevens die onderdeel is/zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens (inclusief IP-adressen) alleen dan wanneer hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is of wanneer u ons daarvoor, bijv. vanwege een registratie, uw toestemming hebt verleend.

Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Structurele contractgegevens (bijv. contractrelatie, product- resp. contractbelang, klantnummer)

 • Klanthistorie

 • Contractfacturerings- en betalingsgegevens

 • Plan- en controlegegevens

 • Verbindings- en technische gegevens (bijv. IP-adressen, gegevens over de internetverbinding)

 • Systeemgegevens (bijv. events, storingen, online-gegevens, sensorwaarden, servicevoorspellingen)

 • Registratiegegevens (bijv. ID, gebruikersnaam)

 • Gebruikersvoorkeuren (bijv. taal, tijdzone)

 • Gegevens van een productregistratie (bijv. informatie over de installateur, datum van de registratie)

 • Toestelindicatoren (bijv. serienummer, toestel-ID)

 • Omgevingsgegevens (bijv. temperatuur)

 • Locatiegegevens (bijv. GPS-coördinaten)

 • Bestanden

 • Camera en beeldopnames

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wij en de door ons ingehuurde dienstverleners verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Beschikbaarstelling van dit online-aanbod (rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub b AVG, uitvoering overeenkomst).

 • Facturering conform onze contractvoorwaarden (rechtsgrondslagen: art. 6 par. 1 p. 1 sub b AVG, uitvoering overeenkomst).

 • Voor het geautomatiseerd beantwoorden en reageren op gebruikersvragen en gebruikersinvoer door technische systemen zoals chatbots of voice bots. (Rechtsgrondslag: Artikel 6, lid 1, zin 1, punt a, b, punt f, AVG, toestemming, uitvoering van de overeenkomst of op basis van ons legitieme belang bij de verbetering van producten/diensten).

 • Ter identificatie van storingen en uit veiligheidsoverwegingen (rechtsgrondslagen: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, uitvoering van onze wettelijke verplichtingen aangaande gegevensbescherming en ons legitiem belang in het verhelpen van storingen en de beveiliging van ons aanbod).

 • Werving door ons of derden alsook marktonderzoeken en metingen van reikwijdte voor zover wettelijk toegestaan of in de mate waartoe u ons toestemming hebt gegeven. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub a, sub f AVG, ons legitiem belang in de verwerking van persoonlijke gegevens voor direct marketing, voor zover in overeenstemming met voorschriften aangaande gegevensbescherming en mededingingsrecht. Voor zover wettelijk verplicht wordt er alleen contact met u opgenomen voor marketingdoeleinden als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven).

 • Verzenden van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger per e-mail resp. SMS/MMS (rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub a AVG, toestemming).

 • Handhaving en verdediging van onze rechten (rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, legitiem belang onzerzijds in de handhaving en verdediging van onze rechten).

 • ter uitvoering van onze wettelijke verplichtingen aangaande productbewaking en ten behoeve van productveiligheidsdoeleinden. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, ons legitiem belang om de veiligheid van onze producten te waarborgen).

 • ter handhaving van onze rechten in het kader van kwesties aangaande garantie en productregistratie. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, ons legitiem belang om de veiligheid van onze producten te waarborgen).

 • ter beschikbaarstelling van de basisfunctionaliteit van onze op het internet aangesloten producten (rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub b AVG, contractuele plicht tot beschikbaarstelling van de overeengekomen functionaliteiten).

 • Registreren, plannen en bewerken van inzet van de klantendienst. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub b AVG, uitvoering overeenkomst)

 • ten behoeve van kwaliteitscontroles en -verbeteringen. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, ons legitiem belang onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren)

Bosch-ID

U kunt zich uitsluitend met de centrale Bosch-ID voor ons online-aanbod registreren. De centrale Bosch-ID werd door Robert Bosch GmbH voor de RB-Groep ontwikkeld om gemeenschappelijke gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van aanbiedingen van verschillende bedrijven van de groep door middel van uniforme inloggegevens en om de veiligheid van de gegevens te verhogen.

Verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling van deze registratiedienst is Bosch Software Innovations GmbH, Ullsteinstraße 128, 12109 Berlijn, Duitsland ("BSI").

Als u zich wilt registreren voor een centrale Bosch-ID bij BSI, zijn de voorwaarden voor registratie en gebruik van een centrale Bosch-ID en het privacybeleid van BSI van toepassing.

Na een succesvolle registratie kunt u ook de inloggegevens voor de centrale Bosch-ID gebruiken om u voor dit online-aanbod te registreren. Hiervoor stellen wij u een BSI-aanmeldvenster voor de centrale Bosch-ID ter beschikking. BSI zal dan uw toestemming bevestigen en ons de stamgegevens verstrekken die nodig zijn voor het gebruik van ons aanbod (bijv. naam, voornaam, geboortedatum, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummers, postadres). Uw wachtwoord wordt niet aan ons doorgegeven.

Voor andere gegevensoverdrachten binnen de Bosch Groep die verband houden met de centrale Bosch-ID, verwijzen wij naar de BSI-informatie aangaande gegevensbescherming. U kunt uw gebruikersovereenkomst via de centrale Bosch-ID te allen tijde beëindigen door u af te melden. Klik daarvoor op de volgende link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Verplichting persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen

Houd er rekening mee dat u voor de duur van de tussen Bosch en u bestaande overeenkomst de persoonlijke gegevens beschikbaar dient te stellen die voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van die zakelijke overeenkomst en voor het nakomen van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen vereist zijn of die wij op wettelijke gronden dienen te verwerken. Zonder de beschikbaarstelling van deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst met u afsluiten, uitvoeren of beëindigen.

Indien de verwerking van gegevens in het kader van het gebruik van dit online-aanbod niet wettelijk vereist is of niet noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van contractuele verplichtingen, dan is de beschikbaarstelling van uw gegevens vrijwillig. Houd er wel rekening mee dat het niet beschikbaar stellen van daarvoor vereiste gegevens gevolgen kan hebben voor bepaalde functionaliteiten van ons online-aanbod of onze dienstverlening.

Chatbots/Automatische antwoordsystemen

In het kader van dit online aanbod bieden wij u de mogelijkheid om ons berichten te sturen, vragen te stellen, advies te ontvangen en/of uw producten te controleren door middel van spraak- en/of tekstinvoer.

Wij gebruiken technische systemen om uw input te verwerken, die deels automatisch antwoorden genereren of instructies uitvoeren.

Hiervoor slaan we de invoer op tijdens de communicatie. Kort na afloop van de communicatie wordt de invoer verwijderd of geanonimiseerd, tenzij de invoer deel uitmaakt van een support- of serviceverzoek. In het laatstgenoemde geval wordt de inhoud van de invoer aan uw klantaccount toegevoegd en ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst opgeslagen.

Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Overdracht van gegevens

Overdracht van gegevens aan andere verantwoordelijken

Uw persoonlijke gegevens worden door ons in principe alleen dan aan andere verantwoordelijken overgedragen wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en wij of derden een legitiem belang hebben bij deze overdracht, of wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend. Details over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het gedeelte Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen. Met derden kunnen ook andere bedrijven uit de Bosch-groep worden bedoeld. In deze privacyverklaring wordt verduidelijkt in welke gevallen gegevens aan derden worden verstrekt op basis van een legitiem belang.

Bovendien kunnen gegevens aan andere verantwoordelijken worden overgedragen, wanneer wij daar vanwege wettelijke bepalingen of bestuurlijke of gerechtelijke bevelen toe worden verplicht.

Dienstverleners (algemeen)

Voor opdrachten als verkoop- en marketingservices, contractmanagement, betalingsafhandeling, programmering, datahosting en hotline-diensten schakelen wij externe dienstverleners in. Deze dienstverleners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en worden regelmatig gemonitord, vooral met betrekking tot hun zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de bij hen opgeslagen gegevens. Wij verplichten alle dienstverleners tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke bepalingen. Met dienstverleners kunnen ook andere bedrijven uit de Bosch-groep worden bedoeld.

Doorgifte aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen persoonlijke gegevens ook doorgeven aan ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd, in zogenoemde derde landen. In zulke gevallen zorgen wij er voor de overdracht voor, dat er bij de ontvanger ofwel een toereikend niveau aan gegevensbescherming bestaat (bijv. op basis van een gelijkwaardigheidsbeschikking van de Commissie van de EU voor het desbetreffende land of de overeenkomst van zogenoemde EU-standaardverdragsclausules tussen de Europese Unie en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven voor de overdracht.

U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie krijgen van de concreet overeengekomen regelingen met betrekking tot de waarborging van een toereikend niveau van gegevensbescherming. Volg hiervoor de aanwijzingen in het gedeelte Contact.

Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens in principe zo lang op als voor het ten uitvoer brengen van ons online-aanbod en de daarmee verbonden diensten noodzakelijk is, resp. zo lang wij een legitiem belang hebben bij voortdurende opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van de overeenkomst nog een legitiem belang hebben bij marketing per post). Daarna wissen wij uw persoonlijke gegevens met uitzondering van die gegevens die wij voor het nakomen van gerechtelijke verplichtingen langer moeten bewaren (bestuurlijke en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplichten ons bijv. documenten als contracten en facturen voor een bepaalde tijdsduur te bewaren).

Gebruik van onze mobiele applicaties

Naast ons online-aanbod stellen wij u ook mobiele applicaties ("apps") ter beschikking, die u op uw mobiele eindapparaat kunt downloaden. Naast de gegevens die wij verzamelen via onze webpagina's, verzamelen wij via onze apps extra persoonlijke gegevens, die specifiek uit het gebruik van een mobiel eindapparaat blijken.

App-analyse

Wij hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online-aanbod om het gebruiksvriendelijker vorm te geven, reikwijdten te kunnen meten en marktonderzoek te kunnen uitvoeren.

Met dit doel zetten we de in dit gedeelte beschreven app-analysetools in.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens alleen als opdrachtnemer conform onze richtlijnen en niet voor eigen doeleinden. Bij elke tool vindt u hieronder informatie van de betreffende aanbieder. Voor zover de tools trackingmechanismen of gebruikersprofielen benutten, gebruiken wij deze tools uitsluitend wanneer u ons hiervoor vooraf uw toestemming hebt gegeven.

 • Firebase aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Verdere bevoegdheden

Om onze app ten volle op een eindapparaat te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u onze app de volgende extra toestemmingen verleent:

 • Camera b.v. voor het scannen van uw inloggegevens

 • Locatie b.v. voor het weergeven van gelokaliseerd weer

 • Opslag b.v. om uw handleidingen te verstrekken

 • Telefoon b.v. om direct contact op te nemen met uw installateur

Gegevensverwerking door beheerders van app-stores

Geen gegevensverzameling onzerzijds en buiten onze verantwoordelijkheid is de overdracht van gegevens als gebruikersnaam, e-mailadres en individueel apparaatkenteken bij een app-store (bijv. Google Play van Google, App Store van Apple, Galaxy App Store van Samsung) bij het downloaden van de respectievelijke applicatie. Wij hebben geen invloed op de verzameling van gegevens en de verdere verwerking ervan door de App Store.

Nieuwsbrief met aanmelding; Herroepingsrecht

Binnen ons online-aanbod kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren. We passen hiervoor het zogenoemde Double Opt-In-proces toe, volgens welk we u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijv. WhatsApp), SMS of push-bericht zullen sturen als u ons vooraf nadrukkelijk door het aanklikken van een link in een bericht toestemming hebt gegeven om deze nieuwsbriefdienst te activeren. Mocht u later beslissen de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, dan kunt u het abonnement te allen tijde stopzetten door uw toestemming in te trekken. Dit kunt u doen via de in de e-mailnieuwsbrief verwerkte link of anders in de beheerinstellingen van het desbetreffende online-aanbod. Alternatief kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de aanwijzingen in het gedeelte Contact.

Externe links

Ons online-aanbod kan links naar internetpagina's van derden − niet aan ons gelieerde aanbieders – bevatten. Na het aanklikken van de link hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruik van eventueel met het aanklikken van de link aan derden doorgegeven persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld IP-adressen of de URL van de pagina waarop de link zich bevindt), aangezien wij natuurlijk geen controle hebben over het gedrag van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door derden.

Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons gecontracteerde dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de toepasselijke bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen garanderen en uw door ons beheerde gegevens met name tegen de risico's van onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in voortdurende samenhang met de technologische ontwikkelingen verbeterd.

Gebruikersrechten

Volg voor het afdwingen van uw rechten de aanwijzingen in het gedeelte Contact. Zorg er daarbij voor dat wij uw persoon eenduidig kunnen identificeren.

Recht op informatie en inlichtingen:

U hebt het recht van ons een bevestiging te ontvangen of wij persoonlijke gegevens van u verwerken. Zo ja, dan kunt u een recht doen gelden op informatie met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken.

Recht op correctie en verwijdering:

U mag ons vragen verkeerde gegevens te corrigeren en - als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan - vragen om completering of verwijdering van uw gegevens.

Dat geldt niet voor de gegevens die zijn vereist voor facturering en boekhouding of onder de wettelijke bewaarplicht vallen. Voor zover toegang tot zulke gegevens niet is vereist, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hieronder).

Beperken van de verwerking:

U mag ons verzoeken - als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan - de verwerking van uw gegevens te beperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking onder rechtsgrondslag "legitiem belang"

Bovendien hebt u het recht, om redenen die te maken hebben met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover deze op de rechtsgrondslag legitiem belang berust. We staken dan de verwerking van uw gegevens, tenzij wij - conform de wettelijke voorschriften - zwaarwegende, legitieme redenen voor de verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing:

U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van reclamedoeleinden en daaraan gekoppelde profilering ("bezwaar tegen marketing"). Houdt er rekening mee dat uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in een reeds lopende campagne elkaar om organisatorische redenen zouden kunnen overlappen.

Herroepen van toestemming:

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, dan kunt u deze te allen tijde effectief voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot de herroeping blijft hierdoor onaangetast.

Gegevensportabiliteit:

U hebt bovendien het recht om te vragen om overdracht van gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat resp. - voor zover technisch mogelijk - aan derden.

Recht op bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit aangaande gegevensbescherming. U kunt zich hiertoe wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit in uw woonplaats resp. provincie of tot de voor ons verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Wijziging gegevensbeschermingsmaatregelen

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, mocht dit om reden van technische ontwikkelingen noodzakelijk zijn. In deze gevallen zullen we ook onze richtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming aan de nieuwe situatie aanpassen. Neem daarom altijd de meest recente versie van onze gegevensbeschermingsrichtlijn in acht.

Uitoefening van uw rechten en contactmogelijkheden

Als u met ons in contact wilt treden, kunt u ons bereiken via de in het gedeelte "Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking" aangegeven adresgegevens.

Wilt u uw recht als betrokkene afdwingen of een inbreuk op de gegevensbeschermingswet melden? Klik dan hier.

U kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres:

privacy.ttde@bosch.com

Bedrijfsverantwoordelijke gegevensbescherming:

Verantwoordelijke gegevensbescherming, Informatieveiligheid en gegevensbescherming (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Deutschland.