Apie mus

Duomenų apsauga

HomeCom Easy - lietošanas noteikumi

Aktualizēts 2020. gada maijā

Šie "Bosch Thermotechnik GmbH", Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar (uzņēmums "Bosch") lietošanas noteikumi kopumā attiecas uz "Bosch HomeCom Easy" lietošanu, izmantojot saistīto lietotni "HomeCom Easy" un saistīto uzņēmuma "Bosch" serveri ("Lietošanas noteikumi").

Pirms "HomeCom Easy" lietošanas lūdzam izlasīt šos lietošanas noteikumus, tostarp visus pielikumus un saistītos dokumentus. Izmantojot lietotni "HomeCom Easy" un lietojot uzņēmuma "Bosch" serveri, jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, jūs nevarat izmantot "HomeCom Easy".

1. pants - definīcijas

"HomeCom Easy" ir savienojamības risinājums, ar kura palīdzību galapatērētāji var tieši kontrolēt dažādas saderīgu produktu funkcijas, izmantojot internetu.

"HomeCom Easy App" attiecas uz uzņēmuma "Bosch" piedāvāto lietotni, kas nodrošina piekļuvi uzņēmuma "Bosch" serverim, iestatījumiem vai saturam, vai citai informācijai. To var piedāvāt lejupielādēt klientu viedtālrunī vai planšetē.

"HomeCom Easy Gateway Management Portal" (https://www.bosch-homecom.com/gmp/) attiecas uz tīmekļa portālu, kas tiešajiem klientiem ļauj reģistrēt savas IP vārtejas un pievienot tās savam uzņēmuma "Bosch" kontam. "HomeCom Easy Gateway Management Portal" ļauj arī uzraudzīt reģistrēto vārteju savienojamības statusu un izvēlēties apkures montierus, kuri var attālināti uzraudzīt un vadīt sistēmu, izmantojot "HomeCom Pro". Turklāt "HomeCom Easy Gateway Management Portal" ļauj integrēt digitālos pakalpojumus un produktus, kurus nodrošina ārējie partneri, piemēram, "IFTTT", "Alexa" vai "Google Home".

"HomCom Easy vietne" ir vietne, kas sniedz informāciju par "HomCom Easy". "HomeCom Easy Gateway Management Portal" ir atrodams arī "HomeCom Easy" vietnē.

Tīmekļa vietnes "HomeCom Easy" vietrādis URL ir: https://www.bosch-homecom.com/

"Saderīgs produkts" attiecas uz jebkuru produktu, ar kuru var notikt mijiedarbība, izmantojot "HomeCom Easy", vai kuru var vadīt vai darbināt ar lietotni "HomeCom Easy".

"HomeCom Pro" ir platforma, ar kuras palīdzību galapatērētājs var nodrošināt montierim/apkures meistaram iespēju piekļūt savai apkures sistēmai (sistēmas galapatērētāja/īpašnieka vārdā un ar tā piekrišanu), uzraudzīt to vai veikt parametru attālināto iestatīšanu, lai sniegtu papildu pakalpojumus, piemēram, attālināto apkopi un diagnostiku.

"Connect-Key K 30 RF" ir IP vārteja, kuru var izmantot, lai savienotu saderīgus produktus ar uzņēmuma "Bosch" serveri, izmantojot WLAN saskarni. "Connect-Key" ietver arī radio saskarni (868MHz). Tas var uztvert un apstrādāt radiosignālus no saderīgiem produktiem (piemēram, radio-telpas termostatiem) un pārsūtīt tos siltuma ražotājam.

"G 10 CL-1 / G 10 CL-2" ir IP vārtejas, kuras var izmantot, lai savienotu saderīgas gaisa kondicionēšanas ierīces ar uzņēmuma "Bosch" serveri, izmantojot WLAN saskarni.

"Bosch Connect-Key" ir IP vārteja, kuru var izmantot, lai savienotu saderīgus caurplūdes sildītājus ar uzņēmuma "Bosch" serveri, izmantojot WLAN saskarni.

"MB LAN 2", "MB LANi", kā arī siltuma ražotājā integrētās interneta vārtejas ir IP vārtejas, kuras var izmantot, lai savienotu saderīgus produktus ar uzņēmuma "Bosch" serveri, izmantojot LAN saskarni.

Uzņēmuma "Bosch" serveris ir mākoņtehnoloģiju IoT risinājums, kuram var piekļūt, izmantojot standartizētas tīmekļa saskarnes.

“Klienti” ir visi patērētāji, kuri izmanto vai piekļūst "HomeCom Easy" vai citiem saistītiem pakalpojumiem.

"HomeCom Easy pieteikšanās dati" ir visi pieteikšanās dati, tostarp "Bosch" ID, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu un varētu izmantot piedāvātās programmas.

2. pants - priekšnosacījumi

Lai lietotu "HomeCom Easy" ar lietotni "HomeCom Easy", vispirms viedtālrunī ir jālejupielādē lietotne "HomeCom Easy" no attiecīgā lietotņu veikala "App Store". Šim nolūkam ir nepieciešama aktuālākā iOS vai Android versija. Iepriekš minētā lietotņu veikala "App Store" lietotājs vai ar to saistīts uzņēmums nekļūst par licences līguma līgumpartneri.

Priekšnosacījums "HomeCom Easy" lietošanai, izmantojot "HomeCom Easy Gateway Management Portal", ir "Google Chrome", "Firefox", "Microsoft Edge" vai "Safari" jaunākās versijas izmantošana.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka "HomeCom Easy" lietošanai nepieciešams galaiekārtas, piem., viedtālruņa, interneta savienojums. Lai izvairītos no paaugstinātām izmaksām par savienojumu, mēs iesakām izmantot vienotu datu pārraides tarifu izmantošanai lokāli vai mobilajās ierīcēs.

Lai izmantotu lietotni "HomeCom Easy", klientam joprojām ir jāizveido tā dēvētais "Bosch" ID konts. Šim "Bosch" ID kontam nākotnē var būt arī cits nosaukums. Tomēr priekšnosacījumi paliek nemainīgi.

Attiecīgo informāciju var sameklēt šeit:

https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/profile

Šī reģistrācija ir bez maksas. Tomēr uzņēmums "Bosch" patur tiesības piedāvāt individuālus pakalpojumus tikai par atsevišķu samaksu.

Tikai pēc "Bosch" ID konta aktivizēšanas klientam ir tiesības izmantot "HomeCom Easy" saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem. Ja uzņēmums "Bosch" uzskata, ka klients neievēros šos lietošanas noteikumus, klientam var tikt atteikta arī "Bosch" ID konta atvēršana.

Klients apņemas atjaunināt "Bosch" ID kontā saglabātos datus, lai "uzņēmums "Bosch" varētu jebkurā laikā nosūtīt līguma deklarācijas uz "Bosch" ID.

Nākamais priekšnosacījums "HomeCom Easy" lietošanai ir izmantot un instalēt IP vārteju lietošanai ar klienta saderīgiem produktiem. Atbildību par pareizu IP vārtejas pareizu instalāciju, kuru var veikt, piemēram, jūsu montieris, un par pieslēgšanu jūsu mājas tīklam uzņemas pats klients.

Citi tehniskie priekšnosacījumi lietotnes "HomeCom Easy" lietošanai ir norādīti lietotnes kataloga aprakstā attiecīgajā lietotņu veikalā "App Store". Dažām funkcijām var būt nepieciešama arī piekļuve citām mobilās ierīces funkcijām (piemēram, GPS atrašanās vieta ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanai). Tam var būt nepieciešama iepriekšēja skaidra piekrišana.

Klients arī nodrošina, ka aparatūras un vides konfigurācija (operētājsistēma, saderīgas sistēmas un viedierīces, piekļuve internetam ar pietiekamu joslas platumu un pieejamību, izmantojot pastāvīgu un stabilu WLAN instalācijas vietā utt.), lai lietotu "HomeCom Easy", atbilst uzņēmuma "Bosch" specifikācijām un "HomeCom Easy" norādījumiem.

Ciktāl to atļauj likums, uzņēmums "Bosch" negarantē, ka lietotne "HomeCom Easy", uzņēmuma "Bosch" serveris, "Connect-Key" vai citi komponenti darbosies nepārtraukti, bez kļūdām, droši vai bez uzraudzības vai ka lietotne "HomeCom Easy", uzņēmuma "Bosch" serveris, "Connect-Key" vai citi komponenti, kurus nodrošina uzņēmums "Bosch", ir bez vīrusiem, kaitīgiem kodiem vai citiem kaitīgiem elementiem.

Uzņēmums "Bosch" attiecībā pret klientu nav atbildīgs par interneta, tīkla vai mitināšanas pakalpojumu pārtraukumiem vai nepilnībām saistībā ar "HomeCom Easy".

3. pants - lietošanas un piekļuves tiesības

Uzņēmums "Bosch" piešķir klientam vienkāršas, neekskluzīvas tiesības piekļūt un izmantot "HomeCom Easy", kuras nedrīkst nodot apakšlicencē, nodot citam vai atsaukt un kuras drīkst izmantot tikai līguma termiņa laikā.

"HomeCom Easy" īpašumtiesības vienmēr saglabā uzņēmums "Bosch". Jebkāda cita izmantošana, kas pārsniedz piešķirtās tiesības (tostarp datu iegūšanu vai citas ar datiem saistītas mijiedarbības, kā arī pakalpojumu sniegšanu trešajām personām), nav atļauta, ja vien uzņēmums "Bosch" nav norādījis citādi.

Klientam nav pieejamas tiesības, kuras nav tieši piešķirtas klientam saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem. Lietošanas tiesībās neietilpst lietotnes piedāvāšana izmantošanai tīklā, lai to vienlaikus varētu lietot vairākās gala ierīcēs, vai jebkāda veida komerciāla izmantošana. Lietotni aizliegts kopēt, izplatīt vai jebkādā citā veidā nodot trešo personu rīcībā (tostarp izīrēt, iznomāt, aizdot vai piešķirt apakšlicenci). Klientam nav tiesību izmainīt lietotnes programmas kodu vai tās daļas, veikt reverso inženieriju (reverse engineering), dekompilēt, demontēt vai jebkādā citā veidā noskaidrot pirmkodu, kā arī radīt atvasinātus produktus.

Šie noteikumi neskar Vācijas Autortiesību likuma 69. panta d) punkta un 69. panta e) punkta noteikumus.

Šie noteikumi attiecas arī uz visiem "HomeCom Easy" atjauninājumiem/jauninājumiem un programmas papildinājumiem, kurus Jums ar lietotņu veikala "App Store" starpniecību lejupielādei piedāvā "Bosch Thermotechnik GmbH", ja vien tie nav atsevišķa licences līguma priekšmets. Šādā gadījumā noteicošie ir tikai un vienīgi uz konkrēto atjauninājumu/jauninājumu vai programmas papildinājumu attiecināmie licences noteikumi.

"HomeCom Easy" pieejamība pārdošanai, atbalstam un piekļuvei ir atļauta tikai tajās valstīs, kas ir norādītas "HomeCom Easy" tīmekļa vietnē ("valstis"). Klients atzīst, ka ārpus šīm valstīm "HomeCom Easy" lietošana un piekļuve tam var būt nepieejama vai ierobežota. Klients atbild par attiecīgo likumu ievērošanu valstī, kurā tiek izmantots vai notiek piekļuve "HomeCom Easy", un attiecīgi uzņemas atbildību. Uzņēmums "Bosch" neatbild par kaitējumiem vai zaudējumiem, ko radījusi piekļuve "HomeCom Easy" vai tā izmantošana ārpus šīm valstīm, un neuzņemas par to atbildību.

Klients atbrīvo uzņēmumu "Bosch" no visām pretenzijām, kas izriet no šādiem šo noteikumu pārkāpumiem.

Ir aizliegta jebkāda darbība, kas pārsniedz "HomeCom Easy" līgumisko izmantošanu un kas var ietekmēt "HomeCom Easy" nevainojamu darbību, jo īpaši pārmērīgi apgrūtināt uzņēmuma "Bosch" IT sistēmu darbību, vienlaikus nosūtot vairākus pieprasījumus (tā dēvētie pakalpojumu atteikšanas uzbrukumi), uzbrukt tai un/vai bez atļaujas iejaukties IT sistēmās (piemēram, izplatot vīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru). Tāpat ir aizliegts augšupielādēt programmatūru ar mērķi izspiegot, uzbrukt vai citādi kaitēt uzņēmumam "Bosch" vai uzņēmuma "Bosch" lietotājiem, vai arī veicināt traucējumus.

4. pants - datu vākšana un izmantošana

Lietojot "HomeCom Easy" ar saderīgiem produktiem, uzņēmums "Bosch" reģistrē un apstrādā personas datus atkarībā no attiecīgās funkcionalitātes.

Tehnisku iemeslu dēļ noteiktas saderīgo produktu funkcijas, kas aprakstītas šajos lietošanas noteikumos, ir iespējamas tikai tad, ja tiek sniegta pareiza, attiecīgā gadījumā personiska informācija. Ja klients nesniedz attiecīgos datus un informāciju, uzņēmumam "Bosch" nav pienākums sniegt attiecīgos pakalpojumus.

Lietojot trešo pušu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, piemēram, attiecīgajos lietotņu veikalos, trešo personu pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt personas datus uz savu atbildību. Uzņēmums "Bosch"neietekmē šo datu apstrādi un nav atbildīgā struktūra VDAR noteikumu izpratnē.

Gadījumā, ja klients, kas izmanto saderīgus produktus, nosūta uzņēmumam "Bosch" trešo personas datus, klientam jānodrošina, ka attiecīgās trešās personas tiek informētas par uzņēmuma "Bosch" veikto datu apstrādi. Informācijas nolūkos klients nodod trešām personām šos lietošanas noteikumus un pievienoto datu aizsardzības informāciju.

Fiziskām personām vecumā līdz 16 gadiem nav atļauts lietot "HomeCom Easy" produktus. Klients nesūta uzņēmumam "Bosch" nekādus personas datus par personām vecumā līdz 16 gadiem.

Uzņēmums "Bosch" vēlas piedāvāt saviem klientiem ideālus risinājumus ērtai un cenas ziņā izdevīgai apkures kontrolei vai gaisa kondicionēšanai un cenšas nepārtraukti uzlabot produktus un novērst funkcionālos traucējumus. Šim nolūkam daži noteikti saderīgu izstrādājumu dati tiek apkopoti lietošanas laikā un nosūtīti uzņēmumam "Bosch":

o sakaru dati (piemēram, IP adrese);

o "HomeCom Eas" pieteikšanās dati;

o IP vārtejas dati un

o saderīgu produktu IP vārtejas vēstures dati (piemēram, kurināmais, apkures loku skaits, kļūdu kodi, darba stundas, degļa palaišana, darbības stāvokļi, enerģijas patēriņš, sistēmas statuss, iekārtas iestatījumi, temperatūras vērtības, laika programmas), un

o pakalpojuma izvēles dati pēc atbilstošu piekrišanas apliecinājumu saņemšanas.

Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi, ko veic uzņēmums "Bosch", skatīt pievienotajā datu aizsardzības informācijā (https://show-policy.ttprivacy.com/9c1e7a08-67c9-4dad-9bd5-b76bde048f6f).

5. pants - trešo personu saturs

"HomeCom Easy" saturs daļēji tiek iegūts no uzņēmuma "Bosch", daļēji - no trešām pusēm. Trešo personu saturs turpmāk tiek dēvēts par "trešo personu saturu". Uzņēmums "Bosch" nepārbauda trešo personu satura pilnīgumu, pareizību un likumību un nepieņem šo trešo personu saturu kā savu. Jo īpaši uzņēmums "Bosch" nepārbauda drošības aspektus saistībā ar trešo personu saturu. Tāpēc uzņēmums "Bosch" neuzņemas nekādu atbildību vai nesniedz garantiju par trešo personu satura pilnīgumu, pareizību, likumību vai aktualitāti. Tas attiecas arī uz trešo personu satura kvalitāti un tā piemērotību noteiktam mērķim.

Neraugoties uz iepriekš minētajiem noteikumiem, uzņēmums "Bosch" pēc saviem ieskatiem pārbaudīs juridiskos paziņojumus par šo lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai trešo personu satura nelikumību vai neprecizitāti un, ja nepieciešams, veiks atbilstošus pasākumus. Jo īpaši uzņēmums "Bosch" pieliks saprātīgas pūles, lai dzēstu nelegālu vai aizskarošu trešo personu saturu, tiklīdz uzņēmums "Bosch" par to uzzina.

6. pants - funkcijas

Izmantojot "HomeCom Easy", klients var izmantot dažādas lietotnes (pamatfunkcijas) atkarībā no vārtejas ar nosacījumu, ka tiek izmantoti saderīgi produkti un ir nepieciešami papildu apstiprinājumi (piemēram, "push" paziņojumiem).

Tā var būt, piemēram, dažādu funkciju kontrole, iestatījumi, informācijas vai kļūdu ziņojumu parādīšana vai specializētu partneru piešķirta piekļuve.

Svarīgi:

ja (saderīgi) produkti netiek izmantoti atbilstoši to paredzētajam lietojumam, uzņēmums "Bosch" nav atbildīgs par sekām, kas rodas, lietojot šos produktus saistībā ar "HomeCom Easy"!

Piemēram, uzņēmuma "Bosch" "split" gaisa kondicionēšanas sistēmas nav paredzētas kā primārais ēkas apkures avots. Tas ir attiecīgi norādīts arī lietošanas instrukcijā. Ja šīs "split" gaisa kondicionēšanas sistēmas tiek pienācīgi izmantotas un to izslēgšana (tīša vai netīša), izmantojot "HomeCom Easy", nodara kaitējumu, atdzesējot ēku, uzņēmums "Bosch" nav atbildīgs par šiem bojājumiem. Pasūtītājam jānodrošina, ka kritisku ēkas dzesēšanu novērš cita, neatkarīga apkures sistēma.

Pēc "HomeCom Easy" vai tā komponentu atjaunināšanas var pievienot citas lietotņu iespējas. Atsevišķu lietotņu izmantošanai var būt nepieciešama skaidra piekrišana. Piemēram, tie var būt "push" paziņojumi par kļūmēm vai montiera piekļuve lasīšanai/rakstīšanai, lai tieši noteiktu vai labotu kļūmi "HomeCom Pro" ietvaros. Šādu piekrišanu klients dod pats, izmantojot "HomeCom Easy".

Informācija un saturs, ko "HomeCom Easy" reģistrē vai parāda saderīga izstrādājuma sildīšanas, karstā ūdens vai dzesēšanas temperatūras režīmā, ir paredzēti tikai apskatīšanai, un uzņēmums "Bosch" negarantē to nepārtrauktu pieejamību, pilnīgumu vai uzticamību. Faktiskā temperatūra var atšķirties atkarībā no klienta, vides un produkta. Pretenzijas, pamatojoties uz iespējamām novirzēm (gan uz augšu, gan uz leju), netiek pieņemtas.

Uzņēmums "Bosch" negarantē, ka "HomeCom Easy" patiešām atbilst lietotāja prasībām vai ka "HomeCom Easy" vienmēr ir pieejams vai bez kļūdām.

7. pants - atbildība par piekļuvi

Klientam ir jānodrošina, lai tikai pats klients un/vai viņa pilnvarotas personas varētu piekļūt "HomeCom Easy" un to izmantot. Klients ievēro konfidenciālitāti attiecībā uz "HomeCom Easy" pieteikšanās datiem. Ja ir aizdomas, ka "HomCom Easy" pieteikšanās dati ir kļuvuši vai kļūs zināmi nepederošām trešām personām, vai arī, ja klients uzzina par citu nelikumīgu, nepareizu, pretrunā ar līgumu esošu vai citu neatļautu piekļuvi "HomeCom Easy" vai tā lietošanu, par to nekavējoties jāinformē uzņēmums "Bosch"

Klients ir pilnībā atbildīgs par jebkādu "HomeCom Easy" izmantošanu un visām citām darbībām ar to, izmantojot "HomeCom Easy" pieteikšanās datus.

Klients ir atbildīgs par nesankcionētu izmantošanu, ko veic trešās personas, un par visiem tā rezultātā radītiem zaudējumiem, izņemot gadījumus, kad tā nav klienta vaina.

Ja uzņēmums "Bosch" uzzina, ka trešām personām ir piekļuve "HomeCom Easy", vai arī klients citādi pārkāpj šos lietošanas noteikumus, uzņēmums "Bosch" ir tiesīgs, apsverot katra atsevišķa gadījuma apstākļus un ņemot vērā visas intereses, līdz apstākļu sīkākai noskaidrošanai uz laiku bloķēt klienta "Bosch" kontu un viņa piekļuvi vai lietošanas tiesības. Klients tiks informēts par šo bloķēšanu.

Uzņēmuma "Bosch" tiesības bloķēt klientu piekļuvi papildina uzņēmuma "Bosch" tiesības anulēt šos lietošanas noteikumus un izvēlēties citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir pieejami uzņēmumam "Bosch".

Pēc bloķēšanas perioda beigām vai bloķēšanas iemeslam vairs nepastāvot, klienta "Bosch" kontu var atkārtoti aktivizēt, un klients tiks informēts par atkārtotu aktivizēšanu.

8. pants - pirkums lietotnē

Papildus šajos lietošanas noteikumos aprakstītajām pamatfunkcijām vienmēr ir iespēja, ja uzņēmums "Bosch" to piedāvā, iegādāties dažādus maksas pakalpojumus, piemēram, regulārus abonementus, veicot pirkumu lietotnē.

Klients var iegādāties maksas pakalpojumus, izmantojot "HomeCom Easy App" funkciju "Pirkums lietotnē". Līgums par šo maksas pakalpojumu stājas spēkā, kad klients noklikšķina uz lauka “pasūtījums par maksu” un, ja nepieciešams, ievada attiecīgā lietotņu veikala paroli.

Uzņēmums "Bosch" neprasa nekādu norēķinu vai maksājumu informāciju, jo klients iegādājas pakalpojumu, izmantojot kontu, kas izveidots attiecīgā nodrošinātāja lietotņu veikalā, un tajā glabāto informāciju. Tāpēc klientam ir jāsazinās ar lietotņu veikala nodrošinātāju, lai saņemtu informāciju par pieejamajiem maksāšanas līdzekļiem. Tāpat klientam ir jāsazinās ar attiecīgo lietotņu veikala nodrošinātāju, lai labotu ievades kļūdas.

Tā kā klientam kā patērētājam ir atteikuma tiesības attiecībā uz pakalpojumu iegādi, tālāk ir sniegtas skaidras norādes par šīm tiesībām.

Atteikuma tiesības

Jums kā patērētājam ir atteikuma tiesības attiecībā uz pakalpojumu iegādi.

Norādījumi par atteikuma tiesībām

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības četrpadsmit dienu laikā atteikties no šā līguma, nenorādot iemeslu. Atteikuma periods ir četrpadsmit dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāinformē mūs ("Bosch Thermotechnik GmbH", Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar) par lēmumu atteikties no šā līguma, iesniedzot skaidru apliecinājumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastā).

Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.

Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek ar to, ka pirms atteikuma termiņa beigām jūs nosūtat mums paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Atteikuma sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs atmaksāsim jums visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, izvēloties citu piegādes veidu, nevis lētāko standarta piegādi, ko mēs piedāvājam) nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā pēc tam, kad būsim saņēmuši jūsu paziņojumu par līguma atteikumu. Veicot šo atmaksu, mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien ar jums nav skaidri panākta cita vienošanās; nekādā gadījumā no jums netiks iekasēta maksa par šīs atmaksas veikšanu.

Ja esat pieprasījis, lai pakalpojumi sāktos atteikuma laikā, jums ir jāsamaksā mums proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemoto pakalpojumu apmēru līdz brīdim, kad jūs mūs informējāt par atteikuma tiesību izmantošanu saistībā ar šo līgumu, salīdzinājumā ar kopējo maksu par līgumā paredzētajiem pakalpojumiem.

Atteikuma tiesību izbeigšanās

Atteikuma tiesības zaudē spēku, ja ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu un uzņēmums "Bosch" pakalpojumu jau ir sniedzis pilnā apmērā un ja uzņēmums "Bosch" pakalpojumu ir sācis veikt tikai pēc tam, kad klients ir devis skaidru piekrišanu un vienlaikus apstiprinājis, ka ir informēts par atteikuma tiesību zaudēšanu, ja līgums ir pilnībā izpildīts.

Gadījumā, ja tiek noslēgts līgums par digitālā satura piegādi, kas neatrodas fiziskā datu nesējā, atteikuma tiesības zaudē spēku arī tad, ja uzņēmums "Bosch" ir sācis līguma izpildi pēc tam, kad klients tam ir devis savu nepārprotamu piekrišanu un vienlaikus apliecinājis, ka ir informēts par atteikuma tiesību zaudēšanu līdz ar līguma izpildes uzsākšanu.

9. pants - atjauninājumi

Produktu vai pakalpojumu uzlabojumu laikā drošības apsvērumu dēļ vai problēmu novēršanas nolūkā uzņēmums "Bosch" var veikt programmatūras atjauninājumus ("Atjauninājumi") HomeCom Easy un tā komponentiem.

Ar šo klients piekrīt, ka uzņēmums "Bosch" bez iepriekšēja brīdinājuma automātiski instalē atjauninājumus.

Ja šādus atjauninājumus nevar veikt, 6. pantā izklāstītās funkcijas, iespējams, vairs nebūs pieejamas.

10. pants - noteikumu izmaiņas

Uzņēmums "Bosch" patur tiesības mainīt un/vai papildināt šos lietošanas noteikumus jebkurā laikā, ņemot vērā saprātīgus apsvērumus un klientu intereses, ciktāl tas tiek darīts juridisku vai normatīvu apsvērumu dēļ, drošības apsvērumu dēļ, kā arī noteiktu funkciju turpmākas izstrādes vai tehnisku pielāgojumu nolūkā.

Ņemot vērā klientu intereses, uzņēmums "Bosch" arī patur tiesības nodrošināt bez maksas sniegto pakalpojumu pieejamību tikai par maksu un pārtraukt bezmaksas pakalpojumu sniegšanu.

Uzņēmums "Bosch" paziņos klientam par visām izmaiņām saprātīgā laika posmā, bet ne vēlāk kā 5 nedēļas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Attiecīgajā paziņojumā par izmaiņām klients tiek informēts par visām esošajām iebildumu sniegšanas vai atteikuma tiesībām un atteikuma sekām. Ja klients, kuram ir tiesības izmantot atteikumu, neizmanto šīs tiesības 30 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par izmaiņām, izmaiņas uzskatāmas par faktiski saskaņotām līdz ar termiņa beigām.

Atteikuma gadījumā pakalpojuma izmantošana tiek nodrošināta saskaņā ar līdzšinējiem nosacījumiem. Šādā gadījumā klientam var nebūt tiesību izmantot jaunas funkcijas, kas saistītas ar šīm izmaiņām.

Atteikuma gadījumā uzņēmums "Bosch" patur tiesības atsaukt lietošanas noteikumus.

11. pants - atsaukums

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz visu periodu, kurā klients izmanto vai piekļūst "HomeCom Easy".

Klientam ir tiesības atsaukt šo lietošanas noteikumu izmantošanu. Atsaukuma gadījumā klientam ir jāpārtrauc piekļuve un izmantošana.

Uzņēmums "Bosch" var jebkurā laikā bez iemesla atsaukt šos lietošanas noteikumus, paziņojot par to trīs (3) mēnešus iepriekš līdz mēneša beigām. Tas neskar uzņēmuma "Bosch" tiesības bloķēt klienta kontu.

Tas neskar abu pušu tiesības paziņot par atsaukumu svarīga iemesla dēļ. Šāds iemesls jo īpaši pastāv, ja klients atsevišķos gadījumos ir atkārtoti vai nopietni pārkāpis šos lietošanas noteikumus.

Par atsaukumu paziņo rakstveidā (piemēram, nosūtot vēstuli, faksu, e-pastu).

12. pants - atbildība, lietošanas ierobežošana un piekļuve

"HomeCom Easy" darbība ir atkarīga no dažādiem vides faktoriem (piemēram, piekļuve internetam, WLAN vai citu sakaru sistēmu un tīklu pareiza darbība), par kuriem uzņēmums "Bosch" nav atbildīgs. Šā iemesla dēļ to nav paredzēts izmantot kritiski svarīgām reāllaika lietojumprogrammām. Šā iemesla dēļ netiek garantēts funkcionalitātes ilglaicīgums vai kvalitāte.

Uzņēmums "Bosch" nav atbildīgs par kaitējumu vai zaudējumiem (piemēram, datu zudumiem), ko izraisa piekļuves kļūmes vai kavēšanās vai piekļuves trūkums.

Piekļuve "HomeCom Easy" var tikt īslaicīgi ierobežota vai aizkavēta sakarā ar nepieciešamo apkopes vai remonta darbu veikšanu un programmatūras atjaunināšanu. Šādās situācijās klientam nav tiesību pieprasīt kompensāciju. Uzņēmums "Bosch" nesniedz skaidru pieejamības garantiju.

Uzņēmums "Bosch" nekādā gadījumā nav atbildīgs par uzņēmējdarbības zaudējumiem un izrietošu kaitējumu/vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai par peļņas, ienākumu vai ienākuma no kapitāla zaudēšanu un klientam nodarīto morālo kaitējumu. Uzņēmums "Bosch" nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies klienta vai klienta nolīgto trešo personu darbību vai bezdarbības dēļ.

Ja atbildība nav piemērojama saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem, piemēro šādu noteikumu: ja vienkāršas neuzmanības rezultātā izdarīts nebūtisks līgumsaistību pārkāpums, uzņēmums "Bosch" neatbild par zaudējumu atlīdzināšanu. Pārējos gadījumos atbildība par vienkāršas neuzmanības rezultātā nodarītiem zaudējumiem aprobežojas ar tādiem zaudējumiem, ar kuriem attiecīgo līgumattiecību ietvaros parasti ir jārēķinās (līgumā paredzamie zaudējumi). Tas attiecas arī uz likumīgo pārstāvju, vadošo ierēdņu vai aģentu pienākumu neizpildi neuzmanības dēļ. Turpmāk minētie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz prasībām par izdevumu atlīdzināšanu.

Tas neskar prasības, kas izriet no Produktatbildības likuma un Regulas (ES) 2016/679 (DS-GVO).

Turklāt uzņēmums "Bosch" nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies klientam šādu iemeslu dēļ:

o klients izmanto "HomeCom Easy", neievērojot paredzētos noteikumus;

o klients vai tā nolīgta trešā persona pati veic izmaiņas "HomeCom Easy" vai tā remontu;

o klients nodara kaitējumu, ko izraisa digitāli vai elektromagnētiski saglabātu vai pārsūtītu datu nozaudēšana, viltošana vai nelietošana;

o instalējot "HomeCom Easy", klients rupjas nolaidības dēļ vai ar nolūku nodara kaitējumu visplašākajā nozīmē, ja vien šo kaitējumu nav izraisījis uzņēmums "Bosch" vai ar uzņēmumu "Bosch" saistīta trešā persona;

o klients un citas puses nodara kaitējumu, ko izraisījis īssavienojums, ūdens nodarīti bojājumi, zibens spēriens, uguns/dūmu radīti bojājumi, strāvas padeves pārtraukums, telekomunikāciju savienojumu un citi traucējumi, par kuriem uzņēmums "Bosch" nav atbildīgs vai kuri neapdraud uzņēmumu "Bosch".

13. pants - intelektuālais īpašums

Visu "HomeCom Easy" saturu, kā arī tā noformējumu un prezentācijas veidu parasti aizsargā autortiesības. Visas tiesības uz "HomeCom Easy" saturu pieder tikai uzņēmumam "Bosch" vai uzņēmuma "Bosch" licences devējiem.

Uzņēmumam "Bosch" ir tiesības izmantot visas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar "HomeCom Easy".

Tas attiecas arī uz visām izmaiņām "HomeCom Easy" un no tā atvasinātajos produktos.

Atsevišķos "HomeCom Easy" komponentos, piemēram, "Connect-Key K 30 RF", var būt atvērtā pirmkoda programmatūra, kas var būt trešo personu īpašums un uz kuru attiecas īpaši nosacījumi. Uz atvērtā koda programmatūras lietošanu attiecas nosacījumi, saskaņā ar kuriem tā tika nodrošināta.

14. pants - klientu apkalpošana

Informācija par produktiem un kontaktpersonas jautājumu vai problēmu gadījumā ir norādītas lietotnē "HomeCom Easy" un vietnē "HomeCom Easy".

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uzņēmuma "Bosch" atbalsts klientiem tiek sniegts tikai ar piekļuvi "HomeCom Easy" un tā lietošanu saistīto jautājumu risināšanai un traucējumu/problēmu novēršanai.

Izmantojot atbalstu, klientam var rasties papildu izmaksas. Klients tiks iepriekš informēts par visām papildu izmaksām.

Skaidri pilnvarots speciālists, izmantojot "HomeCom Pro", ir pilnvarots piešķirt uzņēmuma "Bosch" klientu apkalpošanas dienestam pagaidu piekļuvi apkures sistēmai, ja ir nepieciešams atbalsts.

15. pants - informācija par strīdu izskatīšanu patērētāju strīdu izšķiršanas iestādēs

Ja klients ir patērētājs, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tomēr uzņēmums "Bosch" nepiedalīsies sūdzību izskatīšanā, ko šādas sūdzības gadījumā veic ar šķīrējtiesas starpniecību.

Uzņēmums "Bosch" nepiedalās strīdu izšķiršanas procesā patērētāju šķīrējtiesās.

16. pants - piemērojamie tiesību akti un jurisdikcijas izvēle

Šiem lietošanas noteikumiem piemēro Vācijas Federatīvās Republikas materiālo tiesību normas, izņemot Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus.

Šī piemērojamo tiesību izvēle nenozīmē to, ka klientam tiek liegta aizsardzība, ko viņam nodrošina tie noteikumi, no kuriem saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā viņam ir pastāvīgā dzīvesvieta, nedrīkst atkāpties pēc vienošanās (labvēlīgākās tiesību normas princips).

Ja jūs neesat patērētājs vai neatrodaties Vācijas jurisdikcijā, kompetentā tiesa, kura izskata jebkurus strīdus, kas izriet no šā līguma vai ir saistīti ar to, atrodas Štutgartē, Vācijā.

17. pants - citi noteikumi

Ja atsevišķi noteikumi vai to daļas zaudē vai zaudēs spēku, pārējie noteikumi un to daļas paliek spēkā.


Atteikuma veidlapas paraugs

(Ja vēlaties atteikt līgumu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to uzņēmumam "Bosch Thermotechnik GmbH".)

Adresēt

Bosch Thermotechnik GmbH

Sophienstraße 30-32

35576 Wetzlar

Faksa numurs: +49(711)8115046870

E-pasta adrese: HomeComEasy@bosch.com

Ar šo es atsaucu līgumu, kuru esmu noslēdzis par pakalpojumu izmantošanu saistībā ar "Bosch HomeCom Easy".

Pakalpojuma izmantošanas sākums:

Patērētāja vārds, uzvārds:

Patērētāja adrese:

Patērētāja paraksts (tikai rakstveida atteikuma gadījumā):

Datums: