Στοιχεία έκδοσης

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Bosch Thermotechnik GmbH (εφεξής «Bosch» ή «εμείς» ή «εμάς») σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της και τις προσφερόμενες εφαρμογές για κινητές συσκευές (αναφερόμενες συγκεντρωτικά και ως «online υπηρεσίες») και για το ενδιαφέρον σας για την επιχείρηση και τα προϊόντα μας.

Η Bosch σέβεται την ιδιωτική σας ζωή

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών δεδομένων αποτελούν εξαιρετικά σημαντική υπόθεση για εμάς και λαμβάνονται υπόψη στις επιχειρηματικές διαδικασίες μας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τις οnline υπηρεσίες μας, με εμπιστευτικότητα και μόνο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας πολιτικής.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ο/η Bosch. Τυχόν εξαιρέσεις διευκρινίζονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Βασικές αρχές

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα συμβάσεων, λογιστικών εγγραφών και διακανονισμών λογαριασμών που προσιδιάζουν στην ταυτότητα ενός προσώπου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν για τον σκοπό αυτό υφίσταται βάση προβλεπόμενη από τον νόμο ή εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας, π.χ. στο πλαίσιο της εγγραφής.

Κατηγορίες δεδομένων υποκείμενων σε επεξεργασία

Υπόκεινται σε επεξεργασία οι παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

 • Κύρια στοιχεία συμβάσεων (π.χ. συμβατική σχέση, προϊόντα και/ή συμβάσεις που παραγγείλατε ή σας προσφέραμε, κωδικός πελάτη)

 • Ιστορικό πελάτη

 • Δεδομένα τιμολόγησης και πληρωμών

 • Δεδομένα σχεδιασμού και ελέγχου

 • Τεχνικά στοιχεία και δεδομένα σύνδεσης (π.χ. διεύθυνση IP, δεδομένα σχετικά με τη σύνδεση Internet)

 • Δεδομένα συστήματος (π.χ. συμβάντα, σφάλματα, δεδομένα οnline, τιμές αισθητήρων, προβλέψεις σέρβις)

 • Δεδομένα εγγραφής (π.χ. αναγνωριστικό, όνομα χρήστη)

 • Ρυθμίσεις χρήστη (π.χ. γλώσσα, ζώνη ώρας)

 • Δεδομένα εγγραφής προϊόντος (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον εγκαταστάτη, ημερομηνία εγγραφής)

 • Αναγνωριστικά συσκευής (π.χ. αριθμός σειράς, αναγνωριστικό συσκευής)

 • Δεδομένα περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασία)

 • Δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. συντεταγμένες GPS)

 • Αρχεία

 • Κάμερα και φωτογραφίες

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών που ορίζονται από εμάς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Διάθεση των παρουσών οnline υπηρεσιών (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β΄, ΓΚΠΔ, εκπλήρωση σύμβασης).

 • Διακανονισμός σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μας (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β΄, ΓΚΠΔ, εκπλήρωση σύμβασης).

 • Για την αυτοματοποιημένη απάντηση και απόκριση σε αιτήματα και εισαγωγές χρηστών μέσω τεχνικών συστημάτων, όπως chatbot ή voice-bot. (Νομική βάση: άρθρο 6, παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. α΄, β΄, στοιχ. στ΄ ΓΚΠΔ, συγκατάθεση, εκτέλεση σύμβασης ή έννομο συμφέρον μας για τη βελτίωση προϊόντων/υπηρεσιών).

 • Για την εξακρίβωση σφαλμάτων και για λόγους ασφαλείας (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων και το έννομο συμφέρον για την εξάλειψη σφαλμάτων και την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων).

 • Εμπορική προώθηση ιδίων προϊόντων και προϊόντων τρίτων καθώς και έρευνα αγοράς και μέτρηση εμβέλειας στη νόμιμα επιτρεπόμενη έκταση ή στον βαθμό στον οποίο έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχεία α’ και στ,΄ ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, στον βαθμό που συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και τις απαιτήσεις του δικαίου του ανταγωνισμού. Εφόσον επιβάλλεται από τον νόμο, επικοινωνούμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας).

 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου κατόπιν συγκατάθεσης του παραλήπτη μέσω e-mail ή/και SMS/MMS (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ, συγκατάθεση).

 • Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για θεμελίωση και υποστήριξη των δικαιωμάτων μας).

 • για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων και για σκοπούς ασφάλειας των προϊόντων. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για προστασία της ασφάλειας των προϊόντων μας).

 • για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας στο πλαίσιο ζητημάτων εγγύησης και καταχώρησης προϊόντων. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για προστασία της ασφάλειας των προϊόντων μας).

 • για τη διάθεση των βασικών λειτουργιών των προϊόντων μας μέσω Internet (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β΄ ΓΚΠΔ, συμβατική υποχρέωση διάθεσης του συμφωνημένου εύρους λειτουργιών).

 • Καταγραφή, σχεδιασμός και επεξεργασία αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β΄ ΓΚΠΔ, εκτέλεση σύμβασης)

 • για τους ποιοτικούς ελέγχους και βελτίωση της ποιότητας. (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄ ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας)

Bosch ID

Για την πρόσβαση στην online υπηρεσία μας πρέπει να συνδεθείτε αποκλειστικά με το κεντρικό Bosch ID. Το κεντρικό Bosch ID αναπτύχθηκε από την εταιρεία Robert Bosch GmbH για τον όμιλο RB, για να επιτρέψει στους κοινούς χρήστες τη χρήση υπηρεσιών διαφορετικών εταιρειών του ομίλου μέσω ενιαίων στοιχείων σύνδεσης και να αυξήσει την ασφάλεια των δεδομένων.

Υπεύθυνη για την παροχή αυτής της υπηρεσίας σύνδεσης είναι η εταιρεία Bosch Software Innovations GmbH, Ullsteinstraße 128, 12109 Βερολίνο, Γερμανία ("BSI").

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στην BSI για να λάβετε ένα κεντρικό Bosch ID, ισχύουν οι γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση ενός κεντρικού Bosch ID και η δήλωση προστασίας δεδομένων της BSI.

Μετά από επιτυχημένη εγγραφή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσης, που χρησιμοποιήσατε για το κεντρικό Bosch ID, και για τη σύνδεση στην παρούσα online υπηρεσία. Για αυτό τον σκοπό σας παρέχουμε μια μάσκα σύνδεσης της BSI για το κεντρικό Bosch ID. Η BSI μας επιβεβαιώνει στη συνέχεια την εξουσιοδότησή σας και μας παρέχει τα απαραίτητα κύρια δεδομένα για τη χρήση της υπηρεσίας μας (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, επωνυμίας εταιρείας, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση). Ο κωδικός σας δεν μεταβιβάζεται σε εμάς.

Σχετικά με περαιτέρω διαβιβάσεις δεδομένων εντός του ομίλου Bosch, που συνδέονται με το κεντρικό Bosch ID, σας παραπέμπουμε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της BSI. Μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση άδειας χρήσης μέσω του κεντρικού Bosch ID ανά πάσα στιγμή, τερματίζοντάς την με κατάργηση εγγραφής. Για τον σκοπό αυτό κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Υποχρέωση παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Λάβετε υπόψη ότι, εφόσον έχετε συνάψει σύμβαση με τη Bosch, πρέπει να παράσχετε εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την έναρξη, την εκτέλεση και τη λύση της συμβατικής σχέσης και για την εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων ή ότανείμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να επεξεργαστούμε. Χωρίς την παροχή αυτών των δεδομένων δεν είναι δυνατή από μέρους μας η σύναψη, εκτέλεση και λύση της μεταξύ μας σύμβασης.

Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων, στο πλαίσιο της χρήσης των παρουσών οnline υπηρεσιών, δεν απαιτείται για την έναρξη, εκτέλεση και λύση μιας συμβατικής σχέσης ή για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο, η παροχή των δεδομένων σας είναι προαιρετική. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι δεν είναι δυνατή η χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών των οnline υπηρεσιών μας ή ορισμένων άλλων υπηρεσιών χωρίς την παροχή των σχετικών απαιτούμενων δεδομένων.

Chatbot / Αυτόματα συστήματα απάντησης

Στο πλαίσιο αυτής της online υπηρεσίας σάς προσφέρουμε τη δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα με εισαγωγή φωνής ή/και κειμένου, να μας υποβάλλετε ερωτήσεις, να λαμβάνετε συμβουλές ή/και να διαχειρίζεστε τα προϊόντα σας.

Για την επεξεργασία της εισαγωγής χρησιμοποιούμε τεχνικά συστήματα, τα οποία συντάσσουν εν μέρει αυτοματοποιημένες απαντήσεις ή εκτελούν οδηγίες.

Για τον σκοπό αυτό καταγράφουμε και αποθηκεύουμε τη συνομιλία κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Μετά το τέλος της επικοινωνίας, η συνομιλία διαγράφεται ή ανωνυμοποιείται το συντομότερο, εφόσον δεν αποτελεί μέρος ενός αιτήματος υποστήριξης ή σέρβις. Στην τελευταία περίπτωση, το περιεχόμενο της συνομιλίας αντιστοιχίζεται στον λογαριασμό χρήστη που διατηρείτε και αποθηκεύεται για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης.

Παιδιά

Οι παρούσες οnline υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Διαβίβαση δεδομένων

Διαβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο εάν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης ή υφίσταται έννομο συμφέρον για τη διαβίβαση (δικό μας ή τρίτων) ή μας έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες σχετικά με το νομικό σκέλος μπορείτε να βρείτε στην ενότητα σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας και τις νομικές βάσεις. Τρίτοι ενδέχεται να είναι άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch. Εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους βάσει έννομου συμφέροντος, αυτό διευκρινίζεται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας στην περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε αυτό βάσει νομικών διατάξεων ή προς εκτέλεση διοικητικής ή δικαστικής εντολής.

Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους εργασίες όπως την παροχή υπηρεσιών πώλησης και μάρκετινγκ, τον διακανονισμό συμβάσεων, την διεκπεραίωση πληρωμών, τον προγραμματισμό, την φιλοξενία δεδομένων και υπηρεσίες ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους και τους ελέγχουμε σε τακτική βάση, ιδίως όσον αφορά στην προσεκτική διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται απέναντί μας να τηρούν το απόρρητο και τις απαιτήσεις του νόμου. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι και άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch.

Διαβίβαση σε αποδέκτες εκτός ΕΟΧ

Μπορούμε να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα και σε αποδέκτες με έδρα εκτός ΕΟΧ, σε επονομαζόμενες τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή διασφαλίζουμε πριν από τη διαβίβαση των δεδομένων είτε ότι ο αποδέκτης διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. βάσει χορηγηθείσας από την Επιτροπή της ΕΕ απόφασης επάρκειας για την εκάστοτε χώρα ή συμφωνίας περί τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδέκτη), είτε ότι έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω διαβίβαση.

Μπορείτε να μας ζητήσετε μια λίστα με τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων συμφωνημένων κανόνων σχετικά με τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων. Χρησιμοποιήστε για τον σκοπό αυτό τις πληροφορίες στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Διάρκεια της αποθήκευσης, προθεσμίες διατήρησης

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των οnline υπηρεσιών μας και των συναφών υπηρεσιών ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον από την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης ενδέχεται να εξακολουθούμε να έχουμε έννομο συμφέρον για τη διενέργεια μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου). Στη συνέχεια διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση εκείνα που πρέπει να αποθηκεύσουμε περαιτέρω για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων (π.χ. βάσει προθεσμιών διατήρησης προβλεπόμενες από φορολογικές διατάξεις ή διατάξεις του εμπορικού δικαίου, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).

Χρήση των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές

Εκτός από τις οnline υπηρεσίες μας, διαθέτουμε επίσης εφαρμογές (Apps) για κινητές συσκευές, τις οποίες μπορείτε να εγκαταστήσετε (κατεβάσετε) στην κινητή συσκευή σας. Πέρα από τα δεδομένα που συλλέγονται στις ιστοσελίδες, συλλέγουμε μέσω των εφαρμογών μας περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν συγκεκριμένα από τη χρήση μιας κινητής τελικής/τερματικής συσκευής.

Ανάλυση εφαρμογής

Χρειαζόμαστε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οnline υπηρεσιών μας, προκειμένου να μπορούμε να την κάνουμε πιο εύχρηστη, για τις μετρήσεις εμβέλειας και για έρευνες αγοράς.

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης εφαρμογής που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

Οι πάροχοι των εργαλείων επεξεργάζονται δεδομένα μόνο μέσω υπεργολαβίας επεξεργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και όχι για ίδιους σκοπούς. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον εκάστοτε πάροχο για κάθε εργαλείο. Αν αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούν μηχανισμούς παρακολούθησης ή προφίλ χρηστών, θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 • Προμηθευτής : Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Περαιτέρω δικαιώματα

Προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως την εφαρμογή μας στη τελική/τερματική συσκευή σας, θα πρέπει να καταχωρήσετε στην εφαρμογή μας την δυνατότητα χρήσης και πρόσβασης στα παρακάτω:

 • Κάμερα συσκευής για σάρωση των διαπιστευτηρίων σύνδεσης

 • Τοποθεσία για προβολή τοπικού καιρού

 • Αποθήκευση για την παροχή των εγχειριδίων σας

 • Τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε άμεσα με τον εγκαταστάτη σας

Επεξεργασία δεδομένων από φορείς εκμετάλλευσης των καταστημάτων εφαρμογών

Η μεταφορά δεδομένων, όπως όνομα χρήστη, διεύθυνση e-mail και μοναδικός κωδικός αριθμός συσκευής σε ένα κατάστημα εφαρμογών (π.χ. Google Play της Google, App Store της Apple, Galaxy App Store της Samsung) που πραγματοποιείται κατά τη λήψη της εκάστοτε εφαρμογής δεν συνιστά συλλογή δεδομένων από εμάς και δεν τελεί υπό την ευθύνη μας. Δεν επηρεάζουμε με κανέναν τρόπο αυτή τη συλλογή δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία μέσω του εκάστοτε καταστήματος εφαρμογών, το οποίο και φέρει τη σχετική ευθύνη.

Ενημερωτικό δελτίο με σύνδεση, δικαίωμα ανάκλησης

Στο πλαίσιο των οnline υπηρεσιών μας μπορείτε να εγγραφείτε για την αποστολή σε σας του ενημερωτικού μας δελτίου. Χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό την επονομαζόμενη διαδικασία Double Opt-In, σύμφωνα με την οποία σας αποστέλλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο μέσω e-mail, υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων για κινητές συσκευές (όπως π.χ. WhatsApp), SMS ή μηνύματος Push, εφόσον προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει ρητά την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου κάνοντας κλικ σε μια ειδοποίηση. Εάν αργότερα αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μπορείτε να καταργήσετε οποτεδήποτε την εγγραφή σας, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Για το ενημερωτικό δελτίο μέσω e-mail, η ανάκληση πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου που υπάρχει στο ενημερωτικό δελτίο ή από τις ρυθμίσεις διαχείρισης της εκάστοτε οnline υπηρεσίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι οnline υπηρεσίες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων − με παρόχους που δεν συνδέονται με εμάς. Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση, δεν μπορούμε πλέον να επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση πιθανών προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτους, όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση (για παράδειγμα, η διεύθυνση IP ή URL της σελίδας στην οποία βρίσκεται η σύνδεση), καθώς η συμπεριφορά τρίτων δεν εμπίπτει στον έλεγχό μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων από τρίτους ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε.

Ασφάλεια

Οι συνεργάτες μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια καθώς και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας και για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε, ιδίως από κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης δημοσιοποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Δικαιώματα των χρηστών

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.

Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα υποκείμενα σε επεξεργασία από εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς την χωρίς υπαίτια καθυστέρηση διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και –εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις –τη συμπλήρωση ή διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν.

Αυτό δεν ισχύει για τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για σκοπούς διακανονισμού και λογιστικής ή υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης, όπως ορίζεται από τον νόμο. Εάν δεν απαιτείται η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η επεξεργασία τους θα είναι περιορισμένη (βλέπε παρακάτω).

Περιορισμός της επεξεργασίας:

Στο βαθμό που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων με νομική βάση το "έννομο συμφέρον":

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην εκ μέρους μας επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον νομική βάση της επεξεργασίας είναι το "έννομο συμφέρον". Στην περίπτωση αυτή δεν θα υποβάλλουμε πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα σας, εκτός εάν είμαστε σε θέση να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Εναντίωση στην απευθείας εμπορική προώθηση:

Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και της σχετικής δημιουργίας προφίλ («Εναντίωση στη διαφήμιση»). Σημειώστε ότι για οργανωτικούς λόγους, η εναντίωσή σας ενδέχεται να συμπίπτει με τη χρήση των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Εάν μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Φορητότητα δεδομένων:

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και -στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού– τη διαβίβασή τους σε τρίτους.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής σας ή στην αντίστοιχη αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για εμάς. Αρμόδια αρχή είναι η:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

ή:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Τροποποίηση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των μέτρων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους τεχνολογικής εξέλιξης. Στις περιπτώσεις αυτές θα προσαρμόσουμε αναλόγως τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Λάβετε υπόψη σας την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας και δυνατότητες επικοινωνίας

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα βρείτε τη διεύθυνσή μας στην ενότητα "Ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων".

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή αν θέλετε να μας αναφέρετε κάποια παραβίαση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κάντε κλικ εδώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω της παρακάτω διεύθυνσης e-mail:

privacy.ttde@bosch.com

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ομίλου:

Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Γερμανία.