Impressum

Andmekaitse

Privaatsuspoliitika

Bosch Thermotechnik GmbH (edaspidi "Bosch" või "Meie" või "Meid") tunneb rõõmu, et külastate meie veebisaite, samuti mobiilirakendusi (üldiselt nimetatud ka "veebipakkumine") ja et tunnete huvi meie ettevõtte ja meie toodete vastu.

Bosch austab teie privaatsust

Teie privaatsuse kaitse isikuandmete töötlemisel ja kõigi äriliste andmete turvalisus on meie jaoks oluline teema, millega me oma äritegevuses arvestame. Me töötleme isikuandmeid, mida kogutakse, kui külastate meie veebipakkumisi, konfidentsiaalsena ja ainult seadusega ettenähtud korras.

Andmekaitse ja infoturvalisus on meie ettevõtte poliitika osa.

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Isikuandmete töötlemine

Põhimõtted

Isikuandmed on kogu info, mis on seotud identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isikuga, ehk näiteks nimed, aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid, lepingu-, broneerimis- ja arvenumbrid, mis väljendavad ühe isiku identiteeti.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) ainult siis, kui sellel on õiguslik alus või kui te olete meile selles osas, nt registreerimise käigus, andnud oma nõusoleku.

Töödeldud andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

 • Sideandmed (nt nimi, telefon, e-post, aadress)

 • Toote- ja paigaldusandmed (nt paigaldusaadress, seerianumber, seadme tüüp, paigaldamise kuupäev),

 • Tehnilised ja ühendusandmed (näiteks IP-aadress, andmed internetiühenduse kaudu)

 • Süsteemiandmed (nt sündmused, vead, veebiandmed, andurite väärtused, teenuse prognoosid)

 • Registreerimisandmed (nt ID, kasutajanimi)

 • Kasutaja seaded (nt keel, ajavöönd)

 • Toote registreerimise andmed (nt teave paigaldaja kohta, registreerimise kuupäev)

 • Seadme tunnused (nt seerianumber, seadme ID)

 • Keskkonnaandmed (nt temperatuur)

 • Asukohaandmed (nt GPS-koordinaadid)

 • Kaamera ja videosalvestised

 • Teie DS-GVO-ga seotud päringu andmed (nt päringu tüüp, teave teie identiteedi ja/või sidevahendite kohta)

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie ja meie poolt volitatud teenusepakkujad töötlevad teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Selle veebipõhise pakkumise esitamine (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, õigustatud huvi meie poolt otsepostituse osas, kui seda tehakse kooskõlas andmekaitse ja konkurentsiõiguse nõuetega).

 • Vigade väljaselgitamiseks ja turvakaalutlustel (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, meie juriidiliste kohustuste täitmine andmete turvalisuse valdkonnas ning põhjendatud huvi häirete kõrvaldamise ja meie pakkumiste turvalisuse vastu).

 • Meie õiguste hoidmine ja kaitsmine (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, õigustatud huvi meie õiguste kinnitamisel ja kaitsmisel).

 • et tagada põhifunktsioonid meie internetipõhistele toodetele (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt b, lepingulised kohustused kokkulepitud ülesannete täitmiseks).

 • Klienditeeninduse ülesannete salvestamine, kavandamine ja töötlemine. (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt b, lepingu täitmine)

 • Meie ettevõtte, meie toodete ja teenustega seotud meile suunatud (kliendi)päringute ja teadete töötlemiseks ning neile vastamiseks (Õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f, meie õigustatud huvi kliendikommunikatsiooniks meie majandustegevuse raames; isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt b, lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, näiteks lepingupakkumiste koostamiseks).

 • kvaliteedikontrolliks ja kvaliteedi parandamiseks. (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, meie põhjendatud huvi meie toodete ja teenuste edasiarendamise ja parandamise vastu)

 • Teie andmekaitsealase päringu töötlemiseks seoses meie poolt töödeldud isikuandmetega. Märkus. Teie päringu töötlemise raames edastame teie andmeid vastavas vajalikus mahus Boschi grupi teistele ettevõtetele ja/või kolmandatele isikutele, nt välistele teenuseosutajatele (Õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt c, meie juriidiline kohustus päringutele reageerimiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 jj kohaselt).

Boschi ID

Te saate meie veebiteenuse kasutamiseks registreeruda üksnes keskse Boschi IDga. Keskse Boschi ID on Robert Bosch GmbH välja töötanud RB Groupi jaoks, et võimaldada ühistel kasutajatel eri ettevõtete pakkumiste kasutamist ühtsete registreerimisandmetega ning muuta andmeturvet paremaks.

Selle registreerimisteenuse pakkumise eest on vastutav Bosch Software Innovations GmbH, Ullsteinstraße 128, 12109 Berliin, Saksamaa (BSI).

Kui soovite registreerida BSI keskse Boschi ID saamiseks, kehtivad keskse Boschi ID registreerimise ja kasutamise üldised kasutustingimused ning BSI andmekaitsesuunised.

Pärast edukat registreerimist saate kasutada keskse Boschi ID jaoks kasutatud registreerimisandmeid ka käesolevasse veebiteenusesse sisselogimiseks. Sellel otstarbel pakume keskse Boschi ID jaoks BSI sisselogimismalli. Seejärel kinnitab BSI teie volitusi ning annab meie pakkumise kasutamiseks meie käsutusse vajalikud põhiandmed (nt perenimi, eesnimi, sünniaeg, ettevõtte nimi, e-posti aadress, telefoninumbrid, postiaadress). Teie parooli meile ei edastata.

Seoses keskse Boschi IDga seotud muu andmeedastusega Boschi grupi siseselt viitame BSI andmekaitsesuunistele. Te saate keskse Boschi ID kaudu oma kasutuslepingu igal ajal üles öelda, lõpetades selle registreerimise tühistamisega. Selleks klõpsake järgmisel lingil: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Lapsed

See veebipõhine pakkumine ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele.

Andmete edastamine

Andmete edastamine teistele vastutavatele isikutele

Teie isikuandmeid edastatakse meie poolt teistele vastutavatele osapooltele vaid siis, kui see on lepingu täitmiseks vajalik, kui meil või kolmandal isikul on edastamise osas õigustatud huvi või kui on olemas teie nõusolek. Õiguslike aluste üksikasjad leiate lõigust Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused. Kolmandad osapooled võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted. Kui andmed edastatakse kolmandatele isikutele õigustatud huvi alusel, selgitatakse seda privaatsuspoliitikas.

Lisaks sellele võib andmeid edastada teistele vastutavatele osapooltele, kui see on seadusega ette nähtud või kui me oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevate nõuete või täitmisele pööratavate ametkondlike või kohtulike määruste tõttu.

Teenusepakkujad (üldine)

Me kaasame väliseid teenusepakkujaid sellistesse ülesannetesse nagu müügi- ja turundusteenused, lepingute haldamine, maksete töötlemine, programmeerimine, andmete haldamine ja helistamisteenused. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt valinud ja kontrollime neid regulaarselt, eelkõige nendepoolset hoolikat ümberkäimist nende poolt salvestatud andmetega ja andmete kaitset. Kõik teenuseosutajad on kohustatud täitma meie konfidentsiaalsuse ja juriidiliste nõuete täitmise nõudeid. Teenuseosutajad võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted.

Teabe edastamine vastuvõtjatele väljaspool EMP-d

Võime edastada isikuandmeid ka väljaspool EMP-d asuvatele, nn kolmandates riikides asuvatele vastuvõtjatele. Sel juhul tagame enne andmete edastamist, et vastuvõtjal oleks piisav andmekaitse tase (nt Euroopa Komisjoni vastava riigi sobivuse kohta otsuse tegemisel või nn EL-i tavapäraste lepingute sõlmimisel vastuvõtjaga) või teie nõusolek edasiandmiseks.

Te võite saada meilt ülevaate vastuvõtjatest kolmandates riikides ja koopia konkreetsete kokkulepete sõlmimisest, mis tagab piisava andmekaitse taseme. Palun kasutage selleks jaotises Kontakt olevat infot.

Salvestamise kestus; säilitustähtajad

Üldiselt salvestame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik meie võrgupakkumiseks ja sellega seotud teenuste pakkumiseks või kui meil on õigustatud huvi täiendava salvestamise järele (nt meil on pärast lepingu täitmist õigus olla huvitatud postiturundusest). Seejärel kustutame teie isikuandmed, välja arvatud sellised andmed, mida peame säilitama, et täita oma juriidilisi kohustusi (nt oleme maksu- ja kaubandusõiguslilke säilitustähtaegade tõttu kohustatud teatud aja jooksul säilitama selliseid dokumente nagu nt lepingud ja arved).

Meie mobiilirakenduste kasutamine

Lisaks oma võrgupakkumisele pakume teile mobiilirakendusi ("rakendused"), mida saate oma mobiilseadmesse alla laadida. Lisaks veebisaitidel kogutud andmetele kogume täiendavaid isikuandmeid meie rakenduste kaudu, mis tulenevad konkreetselt mobiilseadme kasutamisest.

Teie asukohaandmete töötlemine

Meie pakkumine hõlmab ka nn asukohapõhiseid teenuseid, mille kaudu teeme teile eripakkumisi, mis on kohandatud teie konkreetsele asukohale. Rakenduse nende funktsioonide tagamiseks fikseerime mobiilsideseadme ja teie IP-aadressi kaudu edastatud viimase kolme GPS-i asukoha, kui annate selleks oma nõusoleku. Sealjuures ei loo me liikumisprofiili. Võite selle funktsiooni desaktiveerida oma mobiilsideseadme vastava rakenduse või operatsioonisüsteemi seadistustes ning selle uuesti aktiveerida või ajutiselt desaktiveerida pausi režiimis, ilma et see mõjutaks rakenduse põhifunktsioone.

Google Firebase

Pakkuja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funktsioon: kasutaja interaktsiooni hindamine (nt desinstallimine, krahh, uuendus, kasutuse sagedus) vastava mobiilirakendusega, konversiooni jälitus ja ümbersuunamine seoses Google Adsiga

Andmete töötlemine App Stores'i operaatorite poolt

Meiepoolne andmetekogumine ja meie vastutusalasse mittekuuluv andmete kogumine ei ole selliste andmete nagu kasutajanimi, e-posti aadress ja üksiku seadme kood edastamine App Store'ile (nt Google'i Google Play, Apple'i App Store, Samsungi Galaxy App Store) vastava rakenduse allalaadimisel. Meil kui vastutaval isikul puudub mõju sellele andmete kogumisele, nagu ka täiendavale töötlemisele App Store'is.

Välislingid

Meie võrgupakkumine võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele - meiega mitte seotud teenusepakkujatele. Pärast lingi klikkimist ei ole meil enam mingit mõju kolmanda osapoole lingile klõpsates edastatavate isikuandmete kogumisele, töötlemisele ega kasutamisele (nt IP-aadress või selle lehe URL, kus link asub) sest kolmandate osapoolte käitumine on väljaspool meie kontrolli. Me ei vastuta selliste isikuandmete töötlemise eest kolmandate osapoolte poolt.

Turvalisus

Meie töötajad ja meie poolt volitatud teenusepakkujad on konfidentsiaalsed ja kohustatud järgima kohaldatavaid andmekaitseseadusi.

Me rakendame kõiki vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada piisav kaitsetase ja kaitsta teie meie poolt hallatavaid andmeid, eelkõige seoses tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise, manipuleerimise, kadumise, muutmise või loata avalikustamise või volitamata juurdepääsu ohtude eest. Meie turvameetmeid täiendatakse pidevalt vastavalt tehnoloogia arengule.

Kasutajate õigused

Oma õiguste kaitseks kasutage jaotises Kontakt toodud andmeid. Veenduge palun sealjuures, et meil oleks võimalik teie isik selgelt tuvastada.

Info- ja teabeõigus:

Teil on õigus nõuda meilt sellekohast kinnitust, et me töötleme teie isikuandmeid. Kui see on nii, võite kasutada oma õigust saada teavet isikuandmete kohta, mida me teie puhul töötleme.

Parandus- ja tühistamisõigus:

Te saate nõuda meilt valede andmete parandamist ja - niivõrd kui on täidetud seaduslikud eeldused - oma andmete täiendamist või kustutamist.

See ei kehti andmete kohta, mis on vajalikud arvelduse ja raamatupidamise eesmärgil või mis alluvad seadusest tulenevale säilitamiskohustusele. Juhul kui juurdepääs sellistele andmetele ei ole vajalik, on nende töötlemine piiratud (vt allpool).

Töötlemise piiramine:

Te võite meilt nõuda - juhul kui on täidetud juriidilised eeldused - et me piiraksime teie andmete töötlemist.

Vastuväide andmetöötlusele õigusliku aluse õigustatud huvi korral:

Lisaks sellele on teil õigus oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada vastuväiteid andmete töötlemise kohta igal ajal, tingimusel et see põhineb õigustatud huvi õiguslikul alusel. Sellisel juhul lõpetame teie andmete töötlemise, kui me ei suuda – kooskõlas seadusesätetega – tõestada veenvaid õigustatud põhjuseid edasiseks töötlemiseks, mis kaaluvad üles teie õigused.

Otsepostitusest keeldumine:

Lisaks võite igal ajal esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta reklaamieesmärkidel ja nendega seotud profiilide koostamisel ("reklaamist keeldumine"). Pange tähele, et korralduslikel põhjustel võib teie keeldumine kattuda teie andmete kasutamisega juba käimasolevas kampaanias.

Nõusoleku tühistamine:

Kui andsite meile oma andmete töötlemise nõusoleku, võite selle igal ajal tagasi võtta, mõjuga tulevikku. See ei puuduta teie andmete töötlemise seaduslikkust kuni tühistamiseni.

Andmete edastatavus:

Samuti on teil õigus saada andmeid, mille olete meile meile andnud, struktureeritud, levinud ja masinloetaval kujul, või - kui see on tehniliselt teostatav, nõuda andmete edastamist kolmandale isikule.

Kaebuse esitamise õigus järelevalveasutusele:

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Võite võtta ühendust kas oma elukohajärgse või vastava liidumaa andmekaitseasutusega, või meie eest vastutava andmekaitseasutusega. See on:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Privaatsuspoliitika muutmine

Jätame endale õiguse muuta meie turva- ja privaatsuspõhimõtteid, sedavõrd kui see on vajalik tehnika arenguks. Nendel juhtudel kohandame vastavalt ka meie privaatsuspoliitikat puudutavaid teavitusi. Palun võtke arvesse meie privaatsuspoliitika aktuaalset versiooni.

Teie õiguste kaitse ja kontaktivõimalused

Kui soovite meiega ühendust võtta, saate seda teha jaotises "Vastutus andmetöötluse eest" toodud aadressil.

Kui soovite oma õigusi nõuda või kui soovite teavitada privaatsuse rikkumisest, klõpsake palun siia.

Samuti võite meiega ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil:

privacy.ttde@bosch.com

Kontserni andmekaitsevolinik:

Andmekaitsevolinik, infoturve ja andmekaitse (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Saksamaa.