Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring

Bosch Thermotechnik GmbH (i det følgende "Bosch" eller "vi" eller "os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

Bosch respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personoplysninger samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. Personoplysningerne, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

Ansvar for databehandling

Bosch er sammen med den/de i det følgende betegnede person(er) fælles dataansvarlig for behandlingen og har indgået en aftale med hensyn til det fælles ansvar. De væsentlige indhold i denne aftale fremgår af de følgende informationer og kan også meddeles på din opfordring. Undtagelser og yderligere detaljer forklares i disse databeskyttelsesmeddelelser.

Kontaktoplysningerne for personer, der er involveret i behandlingen, er:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, GERMANY, Tel: +49 30 726112-0

Indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger

Principper

Personoplysninger er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personoplysninger (inklusive IP-adresser), såfremt der er lovhjemmel herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse)

 • Kontraktstamdata (f.eks. kontraktforhold, produkt-/kontraktinteresse, kundenummer)

 • Produkt- og installationsdata (f.eks. installationsadresse, serienummer, apparattype, installationsdato)

 • Tekniske data og forbindelsesdata (f.eks. IP-adresse, data om internetforbindelsen)

 • Systemdata (f.eks. events, fejl, onlinedata, sensorværdier, service forecasts)

 • Data om en produktregistrering (f.eks. informationer om installatøren, dato for registreringen)

 • Apparatidentifikatorer (f.eks. serienummer, apparat-ID)

 • Lokaliseringsdata (f.eks. GPS-koordinater)

 • Kontakter

 • Data om anmodning om indsigt fra den registrerede iht. Databeskyttelsesforordningen (f.eks. anmodningens art, informationer vedrørende identitet og/eller kommunikationsinformationer)

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Tilvejebringelse af dette online-tilbud (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b, kontraktopfyldelse).

 • Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

 • Egen reklame og reklame fra andre samt markedsanalyse og rækkeviddemåling inden for de lovbestemte rammer eller baseret på dit samtykke. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a, lit. f, berettiget interesse fra vores side i behandling af personoplysninger til direkte reklame, så længe det sker i overensstemmelse med de retslige bestemmelser vedrørende databeskyttelse og konkurrenceret. For så vidt loven foreskriver det, sker en optagelse af kontakt til reklameformål kun ved forudgående samtykke fra din side).

 • Afsendelse af nyhedsbrev med modtagerens samtykke via e-mail eller SMS/MMS (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a, samtykke).

 • Varetagelse og forsvar af vores rettigheder (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

 • til tilvejebringelse af grundfunktionerne for vores produkter, der er tilsluttet til internettet (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b, kontraktmæssig pligt til tilvejebringelse af det aftalte funktionsomfang).

 • til rækkeviddemåling og for at kunne stille individualiserede og produktrelaterede informationer og tilbud til rådighed. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, vores berettigede interesse i gennemførelse af direkte reklame og dermed forbundet profilering).

 • til kvalitetskontroller og kvalitetsforbedringer. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, s. 1., lit. f, vores berettigede interesse i videreudvikling og forbedring af vores produkter og serviceydelser)

Registrering

Såfremt du vil gøre brug af ydelser, der kræver indgåelse af en kontrakt, bedes du registrere dig. I forbindelse med registreringen indsamler vi personoplysningerne, der er nødvendige for indgåelse og opfyldelse af kontrakten (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdag, e-mail adresse, evt. oplysninger om ønsket betalingsmåde og/eller om kontoindehaveren) samt evt. andre data på frivillig basis. Obligatoriske oplysninger er markeret med en *.

BOSCH Single Key ID

Som part med ansvar for SingleKey ID har Bosch.IO GmbH et fælles ansvar sammen med tredjeparter med ansvar for applikationen/applikationerne, du anvender, for behandlingen af dine data i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning og den nationale databeskyttelseslovgivning. I overensstemmelse med art. 26 i GDPR (Fælles dataansvarlige) har vi skriftligt påtaget os et fælles ansvar for databehandlingen. Særligt har vi besluttet og er blevet enige om ansvarsområderne og erstatningsansvaret for de involverede parter. Udførlig information om de enkelte behandlingsaktiviteter findes i databeskyttelseserklæringen fra Bosch.IO GmbH.

Pligt til at stille personoplysninger til rådighed

I tilfælde af, at der består en kontrakt mellem Bosch og dig, skal du være opmærksom på, at du skal stille personoplysninger til rådighed, der er nødvendige for at indgå, gennemføre og afslutte kontraktforholdet og for at opfylde de dermed forbundne kontraktmæssige pligter, eller som vi er forpligtet til at behandle pr. lov. Hvis disse personoplysninger ikke stilles til rådighed, er vi ikke i stand til at indgå en kontrakt med dig, gennemføre kontrakten og afslutte den.

Såfremt databehandlingen inden for rammerne af anvendelsen af dette online-tilbud ikke er nødvendig med henblik på indgåelse, gennemførelse og opsigelse af kontraktforhold eller opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, og heller ikke er foreskrevet i henhold til loven, er det frivilligt, om du vil stille dine personoplysninger til rådighed. Vær opmærksom på, at visse funktioner i vores online-tilbud eller serviceydelser ikke kan benyttes, hvis de dertil nødvendige data ikke stilles til rådighed.

Logfiler

Hver gang du benytter internettet, overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i et tidsrum på 10 dage til fejlsøgning og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder. I logfilerne lagres følgende informationer:

 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på den terminal, hvorfra online-tilbuddet bliver tilgået;

 • internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbuddet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL);

 • navn på den serviceudbyder, der bruges til at få adgang til online-tilbuddet;

 • navn på de hentede filer/informationer;

 • dato og klokkeslæt samt varighed for hentningen;

 • operativsystem og informationer om den benyttede internetbrowser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player);

 • http-statuskode (f.eks. "forespørgsel modtaget korrekt" eller "ønsket fil ikke fundet").

 • overført datamængde;

Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 16 år.

Videregivelse af data

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personoplysninger til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Detaljer vedrørende retsgrundlagene finder du i afsnittet "Behandlingsformål og retsgrundlag". Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredjeparter på basis af en berettiget interesse, forklares det i denne databeskyttelseserklæring.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra en myndighed eller domstol.

Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservice, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-servicer. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

Videregivelse til modtagere uden for EØS

Vi kan også videregive personoplysninger til modtagere, der har hjemsted uden for EØS i såkaldte tredjelande. I så fald sørger vi før videregivelse for, at der enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse hos modtageren (f.eks. på grundlag af en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra den Europæiske Union med modtageren), eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger.

Du kan rekvirere en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau hos os. Hertil bedes du benytte oplysningerne i afsnittet "Kontakt".

Varighed af lagring, opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længe det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne serviceydelser, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

Anvendelse af cookies

Cookies og tracking-mekanismer kan finde anvendelse inden for rammerne af tilvejebringelsen vores online-tilbud.

Cookies er små tekstfiler, der kan lagres på din computer ved et besøg på et online-tilbud.

Tracking er mulig ved hjælp af forskellige teknologier. Vi behandler især informationer inden for rammerne af pixel-teknologi eller logfilanalyse.

Kategorier

Vi skelner mellem cookies, der er nødvendige for at udføre online-tilbuddets tekniske funktioner, og cookies og tracking-mekanismer, der ikke ubetinget er nødvendige for at udføre online-tilbuddets tekniske funktion.

Det er generelt muligt at bruge online-tilbuddet uden cookies, der ikke tjener tekniske formål.

Teknisk nødvendige cookies

Med teknisk nødvendige cookies mener vi cookies, som er nødvendige for den tekniske tilvejebringelse af online-tilbuddet. De omfatter blandt andet cookies, som lagrer data for at sikre en fejlfri afspilning af video- og/eller lydindhold.

Disse cookies slettes efter afslutningen på dit besøg.

Cookies, der ikke er teknisk nødvendige, og tracking-mekanismer

Disse cookies og tracking-mekanismer bruger vi kun, hvis du har givet os dit forudgående samtykke. Undtaget herfra er den cookie, der gemmer den aktuelle status for din privatlivsindstilling (valgcookie). Denne sættes på grundlag af berettiget interesse. Vi inddeler disse cookies og tracking-mekanismer i to underkategorier:

Komfort-cookies

Disse cookies letter betjeningen og gør det derfor muligt at surfe komfortabelt på vores online-tilbud. Dine sprogindstillinger kan f.eks. lagres i disse cookies.

Marketing-cookies og tracking-mekanismer

Generelt

Brugen af marketing-cookies og tracking-mekanismer sætter os og vores partnere i stand til at vise dig interessebaserede tilbud, som baserer på en analyse af din brugeradfærd:

 • Statistik: Ved hjælp af statistik-værktøjer måler vi blandt andet antallet af dine sidevisninger.

 • Conversion tracking: Vores conversion tracking-partnere placerer en cookie på din computer ("conversion cookie"), såfremt du er kommet ind på vores hjemmeside via en annonce fra den pågældende partner. Disse cookies mister som regel deres gyldighed efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte sider hos os, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den pågældende conversion tracking-partner se, at en bestemt bruger har klikket på annoncen og således er blevet sendt videre til vores side. Dette kan også ske på tværs af enheder. De ved hjælp af conversion-cookien indhentede oplysninger tjener til at udarbejde conversion-statistikker og finde frem til det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet sendt videre til en side, der er forsynet med et conversion tracking-tag.

 • Social plugins: Nogle sider på vores online-tilbud integrerer indhold og serviceydelser fra andre udbydere (f.eks. Facebook, Twitter), der kan benytte cookies og aktive komponenter. Nærmere oplysninger om sociale plugins finder du i afsnittet "Sociale plugins".

 • Retargeting: Disse værktøjer opretter brugsprofiler ved hjælp af reklame-cookies eller reklame-cookies fra tredjeparter, såkaldte web beacons (usynlige grafikker, der også kaldes pixels eller counting pixels) eller tilsvarende teknologier. De bruges til at vise interessebaserede reklamer og til at styre, hvor ofte brugerne ser bestemte annoncer. Den ansvarlige for behandlingen af data i forbindelse med værktøjerne er den pågældende udbyder. Udbyderne af værktøjerne videregiver evt. også oplysninger til tredjeparter med de ovenfor angivne formål. Vær i denne sammenhæng opmærksom på den pågældende udbyders databeskyttelseserklæring.

Vær ved brug af værktøjerne opmærksom på, at dine data eventuelt overføres til modtagere uden for EØS, hvor der ikke eksisterer et databeskyttelsesniveau, som kan sammenlignes med GDPR (Databeskyttelsesforordningen), f.eks. i USA. Du kan finde nærmere detaljer i de følgende beskrivelser af de enkelte marketingværktøjer.

 • Google Analytics Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktion: analyse af brugeradfærd (sidebesøg, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonyme brugerprofiler på baggrund af informationer på tværs af enheder fra påloggede Google-brugere (Cross-Device-Tracking), ophobning af pseudonyme brugerdata med målgruppespecifikke informationer, der leveres af Google, retargeting, UX-testing, conversion tracking og retargeting i forbindelse med Google Ads

 • Google Doubleclick Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktion: placering af annoncer, måling af effektiviteten, remarketing, conversion tracking

Administration af cookies og tracking-mekanismer

I browseren og/eller i vores privatsfæreindstillinger kan du administrere dine indstillinger for cookies og tracking-mekanismer:

Bemærk: De indstillinger, du foretager, gælder kun for den anvendte browser.

Frakobling af samtlige cookies

Hvis du ønsker at frakoble samtlige cookies, skal du deaktivere brugen af cookies i din browsers hjælpefunktioner. Vær opmærksom på, at dette kan indskrænke internetsidens funktioner.

Administration af indstillinger for cookies, der ikke er teknisk nødvendige, og tracking-mekanismer

Når du besøger vores internetsider, bliver du spurgt, om du vil godkende brug af comfort cookies og marketing cookies eller tracking-mekanismer. I vores privatsfæreindstillinger kan du tilbagekalde allerede afgivne samtykker med virkning fremover eller give os dit samtykke på et senere tidspunkt.

Social plugins

I vores online-tilbud bruger vi såkaldte sociale plugins fra forskellige sociale netværk. De beskrives hver for sig i dette afsnit. Ved anvendelse af disse plugins opretter din internetbrowser en direkte forbindelse til det pågældende sociale netværks servere. Herved får den pågældende udbyder information om, at din internetbrowser har åbnet den pågældende side fra vores online-tilbud, også selvom du ikke har en brugerkonto hos udbyderen eller i øjeblikket ikke er logget ind på brugerkontoen. Logfiler (inklusive IP-adressen) overføres herved af din internetbrowser direkte til en server hos den pågældende udbyder og lagres evt. også der. Udbyderen og/eller udbyderens server kan befinde sig uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).

Plugins er selvstændige udvidelser fra udbyderne af de sociale netværk. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, som udbyderne af sociale netværk indsamler og lagrer via plugins.

Formålet med og omfanget af indsamlingen, den videre behandling og anvendelse af data via det sociale netværk samt dine rettigheder i den forbindelse og dine indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære fremgår af det pågældende sociale netværks databeskyttelseserklæring.

Hvis du ikke ønsker, at udbyderne af sociale netværk modtager og evt. lagrer/videreanvender data via dette online-tilbud, bør du ikke benytte de pågældende plugins.

Med den såkaldte 2-klik-løsning (stillet til rådighed af Heise Medien GmbH & Co. KG) beskytter vi dig imod, at dit besøg på vores hjemmesider som standard registreres og analyseres af udbydere af sociale netværk. Når du åbner en side fra vores internetoptræden, som indeholder sådanne plugins, er de i første omfang deaktiveret. Pluginsene aktiveres først, når du klikker på den viste knap.

Plugins fra Facebook

Facebook drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, ("Facebook"). Her finder du en oversigt over plugins fra Facebook og deres udseende: https://developers.facebook.com/docs/plugins; her finder du informationer om databeskyttelse hos Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Plugins fra Twitter

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, og Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland, ("Twitter"). ("Twitter"). Her finder du en oversigt over plugins fra Twitter og deres udseende: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html; her finder du informationer om databeskyttelse hos Twitter: https://twitter.com/privacy.

YouTube

Dette online-tilbud benytter sig af videoplatformen YouTube, som drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube"). YouTube er en platform, som muliggør afspilning af lyd- og videofiler.

Når du henter en side på vores online-tilbud, etablerer den inkluderede YouTube-afspiller en forbindelse til YouTube, således at video- eller lydfilen kan overføres og afspilles. Derved overføres også data til YouTube som ansvarlig. Vi er ikke ansvarlige for YouTubes behandling af disse data.

Du kan finde yderligere oplysninger om omfanget af de indsamlede data og formålet med dem, yderligere behandling og brug af data gennem YouTube, dine rettigheder og de databeskyttelsesmuligheder du kan vælge i YouTubes databeskyttelseserklæring.

Nyhedsbrev med tilmelding, ret til tilbagetrækning

Inden for rammerne af vores online-tilbud kan du tilmelde dig nyhedsbreve. For at gøre dette bruger vi den såkaldte dobbelte opt-in metode, hvilket betyder, at vi kun sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobil messenger (som f.eks. WhatsApp), SMS eller push notifikation, når du forinden udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevsservicen ved at klikke på et link i en besked. Skulle du senere beslutte, at du ikke længere vil modtage nyhedsbreve, kan du til enhver afslutte abonnementet ved at tilbagekalde dit samtykke. E-mail-nyhedsbreve tilbagekaldes via det trykte link i nyhedsbrevet eller i det pågældende online-tilbuds administrationsindstillinger. Alternativt kan du kontakte os via oplysningerne i afsnittet "Kontakt".

Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider – fra udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personoplysninger, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personoplysninger.

Sikkerhed

Vores medarbejdere og de servicevirksomheder, vi har bemyndiget, er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og for at beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet "Kontakt". I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at få oplyst, om vi behandler dine personoplysninger. Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at få information om de indsamlede oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt, at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt, at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, vil behandlingen af dem dog blive begrænset (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:

Hvis de lovmæssige forudsætninger er opfyldt, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af dine data.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag "berettiget interesse"

Desuden har du på grund af din særlige situation til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget "berettiget interesse". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Indsigelse mod direkte marketing:

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til reklamemæssige formål og dermed forbundet profiling ("reklameindsigelse"). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelsen berøres ikke heraf.

Dataportabilitet:

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt, at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl eller den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Det er:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Alexander Roßnagel

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Ændring af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvar for databehandling".

Følg (klik på) følgende link for at udøve dine rettigheder i forbindelse med databehandling: https://request.privacy-bosch.com/entity/TTDE/lang/da-DK/?app=d73b6cc0-c28e-4b70-8221-c9abcc77a590

Følg (klik på) følgende link for at anmelde hændelser i forbindelse med databehandling: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Du kan også skrive til os på følgende e-mailadresse:

privacy.ttde@bosch.com

For så vidt angår forslag og klager med hensyn til behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du kontakter vores databeskyttelsesrådigiver:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND