Betingelser for brug

Brugerbetingelser HomeCom Pro November 2022

1. Gyldighedsområde, udbyder

1.1 Nærværende brugerbetingelser ("Brugerbetingelser") gælder for registrerede fagpartneres brug af HomeCom Pro ("HomeCom Pro"), et tilbud fra Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, DENMARK ("Udbyder").

1.2 Udbyderens tilbud om brug af HomeCom Pro er kun rettet mod professionelle fagpartnere, og forbrugere accepteres ikke som brugere.

1.3 Forretningsbetingelser udstedt af fagpartneren eller tredjeparter, der måtte afvige fra eller være i konflikt med nærværende brugerbetingelser, finder ikke anvendelse, heller ikke hvis udbyderen ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod forretningsbetingelserne.

1.4 Individuelle aftaler med fagpartneren (herunder biaftaler, tilføjelser og ændringer) har altid fortrinsret frem for nærværende brugerbetingelser.

2. Definitioner

"Fagpartnere" er fagfirmaer som f.eks. installatører, der har registreret sig som fagpartnere hos Bosch. Registreringen sker via Bosch kontoen og Bosch Partner Portal og kræver, at alle fagpartnerens kontakt- og betalingsinformationer stilles til rådighed i korrekt form. I tilfælde af urigtige eller ufuldstændige oplysninger kan adgangen som fagpartner nægtes.

"Slutkunde" er alle forbrugere, der benytter eller får adgang til HomeCom Easy eller evt. tilhørende services.

"HomeCom Easy" er en konnektivitetsløsning fra Bosch Thermotechnik GmbH til slutkunder, hvormed forskellige funktioner i kompatible produkter kan styres af slutkunderne selv via internettet.

"HomeCom Easy App" er en applikation, der af Bosch Thermotechnik GmbH stilles til rådighed for slutkunder, og som giver adgang til "Bosch serveren", til indstillinger eller indhold eller til andre informationer. Den kan tilbydes til download på slutkundens smartphone eller tablet.

"HomeCom Pro" er en platform hos Bosch Thermotechnik GmbH, som – via udbyderen – giver fagpartneren mulighed for at få adgang til kompatible produkter (på vegne af og med samtykke fra slutkunden/anlæggets ejer), overvåge dem og/eller foretage en remote-parametrisering for at udføre yderligere serviceydelser som f.eks. fjernvedligeholdelse og -diagnose.

"HomeCom Easy Gateway Management Portal" er en webportal hos Bosch Thermotechnik GmbH, som gør det muligt for slutkunder at registrere deres IP gateways og tilføje dem til deres Bosch konto. Via HomeCom Easy Gateway Management portalen er det også muligt at overvåge de registrerede gateways' konnektivitetsstatus og at vælge installatører, der på afstand kan overvåge og styre systemet via "HomeCom Pro". Derudover er det med HomeCom Easy Gateway Management portalen muligt at integrere digitale services og produkter fra eksterne partnere, som f.eks. IFTTT, Alexa eller Google Home.

"Kompatibelt produkt" er ethvert produkt, der kan styres eller køres ved hjælp af HomeCom Pro.

"Bosch Server" er en cloudbaseret IoT-løsning, som man kan få adgang til via standardiserede webinterfaces.

"HomeCom Pro Service" er en service fra udbyderens side, som fagpartneren kan benytte til at pålægge udbyderen at kontrollere funktionen af slutkundens fyringsanlæg en gang mod betaling.

"HomeCom Pro-tilmeldingsdata" er alle fagkundens tilmeldingsdata inklusive Bosch-ID, som er nødvendige for at kunne etablere en forbindelse og benytte de tilbudte applikationer.

3. Indgåelse af aftale

3.1 Når fagpartneren afslutter registreringsprocessen, oprettes en brugeraftale mellem udbyderen og fagpartneren ("Brugeraftale").

3.2 Fagpartneren, såfremt der er tale om en fysisk person, forsikrer, at han er i stand til at indgå en retmæssig aftale (at han f.eks. ikke er umyndig). Hvis en person indgår brugeraftalen som repræsentant for en juridisk enhed, f.eks. den virksomhed, som fagpartneren arbejder for, tilsikrer denne person udbyderen, at den juridiske enhed er organiseret korrekt i henhold til lovene i det land, hvor den juridiske enhed er anmeldt eller registreret, og at fagpartneren er berettiget til at repræsentere den juridiske enhed.

3.3 Efter tiltrædelse af brugeraftalen kan fagpartneren via HomeCom Pro under visse forudsætninger og med samtykke fra slutkunden få adgang til forskellige funktioner i kompatible produkter og tilbyde relevante serviceydelser over for slutkunder.

Hertil benytter han til dels betalingspligtige funktionaliteter, som fagpartneren får stillet til rådighed af udbyderen til anvendelse på HomeCom Pro ("Tjenester").

4. Tjenester, tilgængelighed

4.1 De tjenester, der er tilgængelige via HomeCom Pro, omfatter f.eks. anlægsoversigt, fejlmeddelelser med prognosticeret årsag og løsningsforslag inkl. prognosticeret reparationstid og nødvendige reservedele, remote-diagnosefunktioner samt adgang til relevante udstyrsbilag . De tilbudte serviceydelser kan f.eks. være tilgængeliggørelse af slutkunders og deres fyringsanlægs data, kort, informationer og øvrigt indhold. Derudover kan informationer og oplysninger vedrørende slutkunderne og deres fyringsanlæg lagres i deres profil og administreres ("Indhold").

4.2 De tilbudte tjenesters type og omfang samt detaljer om deres tekniske forudsætninger og tilgængelighed fremgår af den pågældende ydelsesspecifikation.

4.3 De gratis tjenester fra udbyderens side er begrænset til spørgsmål, fejl og/eller problemer med adgangen til HomeCom Pro samt brugen heraf.

Ved anvendelse af mere vidtgående tjenester kan der opstå yderligere omkostninger for fagpartneren. Fagpartneren underrettes på forhånd om eventuelle yderligere omkostninger.

4.4 Adgangen til HomeCom Pro og tjenesterne er browserbaseret via et domæne ("Webside"). Enkelte funktionaliteter kan være begrænset afhængigt af den pågældende adgangsmulighed.

4.5 Udbyderen bestræber sig på at gøre tjenesterne anvendelige uden afbrydelser inden for rammerne af sine tekniske og virksomhedsspecifikke muligheder, men der foreligger intet krav på afbrydelsesfri anvendelse. For så vidt at det er lovligt, ydes der ingen garanti for, at adgangen til eller brugen af tjenester ikke afbrydes eller begrænses af vedligeholdelsesarbejde, videreudviklinger eller på anden måde som følge af fejl.

For betalingspligtige tjenester garanterer vi inden for vores ansvarsområde en gennemsnitlig årlig tilgængelighed på 95%. I beregningen af tilgængeligheden indgår ikke de mulige vedligeholdelsesvinduer for Bosch HomeCom Pro, der ligger på onsdage fra klokken 13:00-20:00.

5. Oprettelse af varmesystemer; afregning; HomeCom Pro Service

5.1 En forudsætning for fagpartnerens adgang til en slutkundes varmesystem via HomeCom Pro er, at fagpartneren opretter et varmesystem for en slutkunde eller modtager en forespørgsel om at forbinde et nyt varmesystem med en konto. Denne proces udløser i hvert tilfælde de omkostninger, der er vist i HomeCom Pro.

Fagpartneren kan se detaljerede oplysninger om påløbne omkostninger samt en afregningsoversigt på sin kontoside i HomeCom Pro.

5.2 En forudsætning for oprettelsen af et varmesystem er, at slutkunden råder over kompatibel hardware og omgivelser i henhold til ydelsesspecifikationerne. Slutkunden er selv ansvarlig herfor og for en fagligt korrekt installation.

En anden forudsætning er, at slutkunden udtrykkeligt giver samtykke til fagpartnerens anvendelse. Dette samtykke gives i form af et elektronisk samtykke via slutkundeløsningen "HomeCom Easy Gateway Management Portal". Alternativt kan et samtykke også gives ved at underskrive en skriftlig samtykkeerklæring. Den pågældende formular kan downloades fra HomeCom Pro. Ved anvendelse af den skriftlige samtykkeerklæring skal det bemærkes, at yderligere anvendelse af slutkundeløsninger fra slutkundens side er udelukket, så længe fagpartneren opretholder en berettiget forbindelse, der ikke er tilbagekaldt af slutkunden. Forbindelsen kan afbrydes ved at nulstille gatewayen. Som følge heraf mister fagpartneren adgangen til anlægget, og slutkunden kan give en ny fagpartner eller sig selv adgang. Aftalen mellem udbyderen og fagpartneren opsiges automatisk ved reset af gatewayen.

Fagpartneren kan til enhver tid fjerne et varmesystem igen. Efter fjernelse af et varmesystem bortfalder muligheden for at anvende samtlige HomeCom Pro funktionaliteter i relation til det fjernede varmesystem.

5.3 Afregningen for oprettede varmesystemer sker dagsnøjagtigt og forholdsmæssigt til den i HomeCom Pro viste årspris for varmesystemer, der er oprettet i HomeCom Pro.

Inden for rammerne af den dagsnøjagtige afregning tager udbyderen hensyn til det maksimale antal opkoblede varmesystemer inden for den pågældende afregningsdag som grundlag for fastsættelsen af den betaling, der skal ydes af fagpartneren.

5.4 Fagpartneren kan - såfremt HomeCom Pro Service af udbyderen tilbydes til det pågældende varmesystem - benytte den betalingspligtige ydelse HomeCom Pro Service ved hjælp af en skærmknap, der i så fald er tilgængelig i HomeCom Pro. Efter aktivering af skærmknappen får fagpartneren meddelt de videre detaljer som f.eks. prisen for brug af HomeCom Pro Service. Ved bekræftelse af det ikke-bindende tilbud afgiver fagpartneren et aftaletilbud på de anførte vilkår over for udbyderen. Aftaleindgåelsen kræver, at udbyderen accepterer tilbuddet, hvilket fagpartneren efterfølgende underrettes om. Brugen af HomeCom Pro Service forudsætter, at slutkundens anlæg er oprettet. Herved sikres, at slutkunden har givet samtykke til, at udbyderen får adgang til hans fyringsanlæg. HomeCom Pro Service er en enkeltstående ydelse, der er begrænset til oprettelsen af en slutrapport.

5.5 I forbindelse med HomeCom Pro Service registrerer udbyderen fyringsanlæggets driftsdata over et rimeligt tidsrum og udfærdiger en slutrapport. Slutrapporten indeholder forskellige informationer om de registrerede driftsdata. Desuden gør udbyderen i slutrapporten opmærksom på påfaldende måleværdier. Efter oprettelse af slutrapporten underrettes fagpartneren herom af udbyderen. Slutrapporten stilles til rådighed for fagpartneren via HomeCom Pro som pdf.

5.6 Afregningen for HomeCom Pro Service sker uafhængigt af afregningen af HomeCom Pro. Udbyderen sender fagpartneren en faktura, efter at ydelsen er udført.

6. Anvendelsesforudsætninger for HomeCom Pro

6.1 Adgangen til HomeCom Pro og brugen af tjenesterne kræver en kundekonto, som fagpartneren opretter hos udbyderen.

6.2 Fagpartneren er selv ansvarlig for at skabe og opretholde de tekniske forudsætninger, der inden for fagpartnerens ansvarsområde er nødvendige for en aftalemæssig anvendelse af tjenesterne (især den nødvendige hardware, webbrowser, mobil terminal, internetadgang).

6.3 Nogle tjenester kræver muligvis speciel, kompatibel hardware, der skal forbindes med kundekontoen. Hvilke produkter der er tale om, fremgår af ydelsesbeskrivelsen.

7. Registrering, kundekonto

7.1 Registreringen kræver anvendelse af en autentificeringsservice (f.eks. Bosch ID, SingleKey ID eller lignende). I den forbindelse gælder egne aftalebetingelser, som fagpartneren skal acceptere særskilt for autentificeringsservicen under registreringen.

7.2 Fagpartneren skal registrere sig til brugen af HomeCom Pro og oprette en kundekonto. Registreringen til brugen af HomeCom Pro er omkostningsfri. Oprettelse af slutkunder og adgang til slutkundernes anlæg er derimod betalingspligtig som beskrevet i pkt. 3.4. Betalingspligtige serviceydelser er altid markeret.

For gratis serviceydelser er der ikke krav på afbrydelsesfri anvendelse. Der ydes ingen garanti for, at adgangen til eller brugen af HomeCom Pro ikke afbrydes eller begrænses af vedligeholdelsesarbejde, videreudviklinger eller på anden måde som følge af fejl, som evt. også kan medføre datatab. Udbyderen bestræber sig på at sikre, at HomeCom Pro serviceydelserne så vidt muligt kan anvendes afbrydelsesfrit. Der kan imidlertid forekomme midlertidige begrænsninger eller afbrydelser på grund af tekniske fejl (som f.eks. afbrydelse af strømforsyningen, hardware- og softwarefejl, tekniske problemer i dataledningerne).

7.3 Under registreringsprocessen vil fagpartneren evt. blive bedt om at angive personlige oplysninger ("Registreringsdata"). Disse registreringsdata skal angives i fuldstændig og korrekt form og altid holdes opdaterede. Registreringen af en juridisk enhed må kun foretages af en berettiget fysisk person, der skal nævnes ved navns nævnelse.

7.4 Udbyderen forbeholder sig ret til at verificere fagpartnerens identitet umiddelbart efter afsendelsen af registreringsdataene eller på et senere tidspunkt, f.eks. ved at klikke på et aktiveringslink, der sendes til fagpartnerens e-mail-adresse, eller ved at indtaste en kode, der sendes til et af fagpartnerens mobilnumre. Så længe fagpartneren ikke har udført den krævede verificering, forbliver kundekontoen spærret. Hvis ikke hele registreringen gennemføres, forbeholder udbyderen sig ret til at slette den ufuldstændigt registrerede kundekonto.

7.5 Der foreligger ikke et krav på registrering. Udbyderen kan afvise en registrering med rimeligt varsel og uden angivelse af grunde.

7.6 Enhver fysisk person har kun tilladelse til at foretage en enkelt registrering med en kundekonto. Kundekonti kan ikke overføres.

7.7 For så vidt at den tekniske tilgængelighed er givet, er fagpartneren berettiget til at oprette flere brugere under sin kundekonto. Hver bruger skal have tildelt individuelle adgangsdata, der kan forbindes med en autentificeringsservice. Fagpartneren garanterer, at alle brugere modtager nærværende brugerbetingelser i den til enhver tid gældende version, og at alle brugere vil handle på vegne af fagpartneren og i overensstemmelse med de til enhver tid anvendelige love. Ved oprettelsen af en bruger henføres samtlige af brugerens handlinger til fagpartneren.

7.8 Fagpartneren er forpligtet til at håndtere sine adgangsdata med omhu, ikke oplyse dem til tredjepart og/eller ikke give tredjepart mulighed for adgang til kundekontoen ved at videregive adgangsdata. Fagpartneren hæfter for samtlige aktiviteter, der finder sted under anvendelse af hans kundekonto, med mindre fagpartneren ikke kan gøres ansvarlig for disse. Fagpartneren skal ændre sin adgangskode til kundekontoen uden ugrundet ophold, hvis han har grund til at antage, at ikke-berettigede personer kan have fået kendskab til adgangsdataene.

8. Fagpartnerindhold

8.1 Udbyderen kan i givet fald gøre det muligt for fagpartneren at poste, uploade, lagre, oprette, dele, sende eller vise eget indhold ("Fagpartnerindhold") og gøre dem disponible for tredjeparter ("Overførsel") under overholdelse af de efterfølgende regler.

8.2 Fagpartneren forpligter sig til ikke at overføre fagpartnerindhold, der på grund af deres form, udformning eller på anden måde strider mod god skik og sædvane eller krænker tredjeparts rettigheder.

8.3 Udbyderen kan fastsætte adfærdsregler for overførslen af fagpartnerindhold samt for kommunikation og interaktion med andre fagpartnere.

8.4 Gennem overførslen af fagpartnerindhold giver fagpartneren udbyderen, med henblik på tilgængeliggørelsen af HomeCom Pro og de derigennem tilbudte tjenester, en enkel, fysisk og indholdsmæssigt ubegrænset, uigenkaldelig og vederlagsfri anvendelsesret, der kan overføres til tredjepart. Dette inkluderer især retten til mangfoldiggørelse, distributionsret og retten til offentlig gengivelse, især retten til offentlig tilgængeliggørelse. Fagpartneren forbliver ejer af sit fagpartnerindhold.

8.5 Fagpartneren giver afkald på retten til angivelse af ophavsmand.

8.6 For så vidt at udbyderen udtrykkeligt tilbyder muligheden for igen at fjerne overførte fagpartnerindhold, bortfalder den overfor indrømmede anvendelses- og udnyttelsesret ved sletning. Udbyderen vil dog fortsat, under iagttagelse af databeskyttelsen, være berettiget til at opbevare kopier, der er udfærdiget til sikrings- og/eller dokumentationsformål.

8.7 Fagpartneren er ansvarlig for de af ham placerede fagpartnerindhold. Udbyderen påtager sig ingen kontrol af fuldstændighed, rigtighed, retmæssighed, aktualitet, kvalitet og egnethed til et bestemt formål.

8.8 Udbyderen er berettiget til at afvise placeringen af fagpartnerindhold og/eller redigere, spærre eller fjerne allerede placeret indhold uden forudgående varsel, såfremt den af fagpartneren udførte placering eller selv det placerede fagpartnerindhold er i strid med brugerbetingelserne, gældende ret eller god skik og sædvane, eller hvis den krænker tredjeparts rettigheder. Udbyderen vil i den forbindelse tage hensyn til fagpartnerens berettigede interesser og vælge det mildeste middel for at afværge en krænkelse. Udbyderen vil underrette fagpartneren om denne foranstaltning via e-mail.

9. HomeCom Pro-indhold

9.1 Alle rettigheder til udbyderens tjenester samt deres indhold ("HomeCom Pro-indhold") ejes udelukkende af udbyderen eller dennes licensgivere og er beskyttet ophavsretligt eller gennem andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Sammensætningen af HomeCom Pro-indhold er som sådan ligeledes ophavsretligt beskyttet.

9.2 HomeCom Pro-indhold må udelukkende hentes og vises online til fagpartnerens egne formål inden for brugeraftalens løbetid. Fagpartneren må ikke reproducere, distribuere og/eller offentliggøre HomeCom Pro-indhold.

9.3 Såfremt HomeCom Pro benyttes som led i en industriel eller erhvervsmæssig aktivitet, må fagpartneren kun benytte det HomeCom Pro-indhold, der er tilgængeligt via HomeCom Pro, til egne interne forretningsformål. En mere vidtgående erhvervsmæssig anvendelse af de tilgængelige HomeCom Pro-indhold er ikke tilladt (se også pkt. 10).

10. Ulovlige aktiviteter

10.1 De via HomeCom Pro tilgængelige tjenester er udelukkende beregnet til at blive anvendt retskonformt af fagpartneren. Enhver anvendelse til andre formål er ulovlig, medmindre en sådan anvendelse på forhånd udtrykkeligt er godkendt skriftligt af udbyderen.

10.2 Fagpartneren må ikke udføre nogen form for aktiviteter på HomeCom Pro og i forbindelse med anvendelsen af tjenesterne, der er i strid med nærværende brugerbetingelser, gældende ret eller god skik og sædvane. Fagpartneren forpligter sig især til at overholde gældende ret og ikke krænke tredjeparts rettigheder.

10.3 Enhver handling, der kan indvirke negativt på driften af HomeCom Pro samt tjenesterne og den bagvedliggende tekniske infrastruktur er ligeledes ulovlig. Dette omfatter især:

• overførsel af indhold, der har virus, malware, trojanske heste eller skadelige egenskaber;

• anvendelse af software, scripts eller databaser i forbindelse med brugen af HomeCom Pro og tjenesterne, der ikke af frigivet af udbyderen;

• automatisk udlæsning, blokering, overskrivning, modificering, kopiering af data og/eller øvrige indhold, for så vidt at dette ikke er nødvendigt til korrekt brug af HomeCom Pro og tjenesterne;

• at dechifrere, dekompilere, opløse, rekonstruere eller på anden måde forsøge at analysere/gendanne kildekoden, enhver software eller benyttede proprietære algoritmer, for så vidt at dette ikke er tilladt på grund af præceptive ufravigelige forskrifter.

10.4 Skulle fagpartneren blive bekendt med en illegal, uretmæssig, aftalestridig eller på anden måde uberettiget brug af tjenesterne, kan fagpartneren pr. post eller via e-mail kontakte support.homecom@de.bosch.com. Udbyderen vil herefter kontrollere forløbet og evt. iværksætte rimelige foranstaltninger.

10.5 Ved væsentlige pligtforsømmelser, som fagpartneren er ansvarlig for, er udbyderen berettiget til at opsige brugeraftalen i henhold til pkt. 13 af vigtig grund.

11. Spærring

11.1 Udbyderen kan spærre fagpartnerens adgang til HomeCom Pro og/eller tjenesterne, hvis udbyderen konstaterer, at

• brugen af HomeCom Pro og/eller brugen af tjenesterne (i) udgør en sikkerhedsrisiko for HomeCom Pro og/eller tjenesterne og/eller en tredje part; (ii) har en negativ indvirkning på HomeCom Pro og/eller tjenesterne eller systemer eller indhold fra andre fagpartnere; (iii) er i strid med gældende ret eller tredjeparts rettigheder; (iv) kan gøre udbyderen, hans associerede virksomheder eller tredjepart erstatningspligtige; eller (v) er svigagtige.

• fagpartnere overtræder nærværende brugerbetingelser;

• fagpartneren er mere end 30 dage i restance med sine betalingsforpligtelser.

11.2 Udbyderen skal underrette fagpartneren om spærringen, idet udbyderen før spærringen sender en meddelelse til den e-mail-adresse, der er forbundet med kundekontoen, medmindre udbyderen på grund af uopsættelighed er tvunget til at handle straks og derfor ikke er i stand til at sende en forudgående meddelelse til fagpartneren.

11.3 Spærringen ophæves, så snart fagpartneren har afhjulpet det problem, der har ført til spærringen.

11.4 Udbyderens ret til at spærre fagpartnerens adgang til HomeCom Pro og/eller til tjenesterne supplerer udbyderens ret til at opsige nærværende brugerbetingelser i henhold til pkt. 13 samt til at vælge andre krav, som udbyderen måtte have i henhold til gældende ret.

12. Betaling

12.1 Registreringen og adgangen til HomeCom Pro er gratis. Vedrørende oprettelsen af slutkundernes varmesystemer og de tjenester, der skal udføres for slutkunderne, er priserne på tidspunktet for oprettelsen af varmesystemerne i henhold til pkt. 5 gældende. Alle priser er med tillæg af moms.

12.2 Oplysninger om betalingstidspunkt og evt. yderligere omkostninger kan hentes frem på HomeCom Pro.

13. Løbetid, opsigelse

13.1 Brugeraftalen indgås på ubestemt tid. Den begynder at løbe på datoen for registreringen og ophører, når en opsigelse fra udbyderens eller fagpartnerens side får gyldighed.

13.2 Parterne kan til enhver tid opsige brugeraftalen ordinært med et opsigelsesvarsel på fjorten (14) kalenderdage til månedens slutning.

13.3 Efter brugeraftalens ophør kan fagpartneren ikke længere bruge HomeCom Pro og ikke længere få adgang til oprettede varmesystemer. Fagpartneren vil især ikke længere modtage meddelelser vedrørende de opkoblede anlægs driftstilstande.

13.4 Retten til opsigelse af vigtig grund forbliver uberørt for begge parter.

13.5 Opsigelse skal ske i tekstform (brev, e-mail).

13.6 I tilfælde af en opsigelse af brugeraftalen spærres fagpartnerens kundekonto på ophørstidspunktet, og fagpartneren har ikke længere adgang til sin kundekonto, tjenesterne og fagpartnerindholdene.

Hvis brugeraftalen bringes til ophør, er udbyderen efter udløb af 30 kalenderdage efter ophørets gyldighed berettiget til uopretteligt at slette de data, der er opstået i forbindelse med kundekontoen, efter udløbet af eventuelle lovpligtige opbevaringsfrister. For personlige data har bestemmelserne om databeskyttelse forrang, og her kan en kortere frist for sletning være fastsat.

Fagpartneren er forpligtet til på eget ansvar at eksportere og sikre sine data og fagpartnerindhold rettidigt før brugeraftalens ophør og/eller før udløbet af den førnævnte frist.

14. Garanti

14.1 I forbindelse med HomeCom Pro og tjenesterne påtager udbyderen sig ingen garanti for tings- og retsmangler, undtagen i de tilfælde, hvor udbyderen svigagtigt har fortiet den pågældende tings- eller retsmangel.

14.2 Et objektivt ansvar for indledende mangler er udelukket.

15. Ansvar

15.1 Udbyderen er ansvarlig i henhold til lovens bestemmelser (i) ved forsæt og grov uagtsomhed, (ii) ifølge forskrifterne i de til enhver tid anvendelige produktansvarslove, (iii) i samme omfang som en af udbyderen overtaget garanti samt (iv) ved krænkelse af en persons liv, legeme eller helbred.

15.2 Ved uagtsomt forvoldt tings- og formueskade er udbyderen kun ansvarlig ved misligholdelse af en væsentlig aftalepligt, dog i omfang begrænset til de ved aftalens indgåelse forudselige og aftaletypiske skader; væsentlige aftalepligter er pligter, hvis opfyldelse præger aftalen, og som fagpartneren må kunne stole på.

15.3 Uagtet dette er udbyderens ansvar ved uagtsom overtrædelse af en væsentlig aftalepligt, der er dokumenteret af fagpartneren, for alle skadetilfælde, der indtrådt i det samme aftaleår, med hensyn til omfanget begrænset som følger:

Det højeste ansvarsbeløb pr. aftaleår er maksimalt 100.000 euro.

Hvis den højeste ansvarssum ikke nås i et aftaleår, forhøjes den højeste ansvarssum ikke i det følgende aftaleår. Et aftaleår i ovennævnte henseende er den første periode på tolv måneder fra tidspunktet for den aftalemæssige tilgængeliggørelse og enhver efterfølgende periode på tolv måneder.

15.4 Lovbestemte ansvarsbegrænsninger, der afviger fra foranstående ansvarsbestemmelser i udbyders favør, berøres ikke.

15.5 De foranstående ansvarsbegrænsninger gælder også i tilfælde, hvor en af udbyderens medhjælpere pådrager sig skyld, samt for udbyderens medarbejderes, repræsentanters og organers personlige ansvar og for krav på udgiftsgodtgørelse.

16. Friholdelse

Fagpartneren friholder udbyderen i tilfælde af retsforfølgning på grund af en formodet eller faktisk retskrænkelse og/eller krænkelse af tredjeparts rettigheder for samtlige krav fra tredjeparts side inklusive heraf opstående skader (f.eks. udgifter til et rimeligt retsforsvar), der opstår som følge af fagpartnerens handlinger i forbindelse med brugen af HomeCom Pro og tjenesterne, medmindre fagpartneren ikke kan gøres ansvarlig for retskrænkelsen.

17. Databeskyttelse

Alle informationer om behandling af personlige data fremgår af udbyderens databeskyttelseshenvisninger. De kan hentes på https://portal.bosch-homecom.com/info under Databeskyttelsesbetingelser .

18. Ændring af brugerbetingelser

18.1 Udbyderen er til enhver tid berettiget til at ændre eller udfærdige tillæg til nærværende brugerbetingelser med virkning i fremtiden, såfremt dette er nødvendigt på grund af lovændringer eller funktionelle eller tekniske videreudviklinger af HomeCom Pro eller tjenesterne.

18.2 En ændring eller et tillæg skal meddeles fagpartneren senest seks uger før ændringens eller tillæggets ikrafttræden på en permanent databærer (f.eks. via e-mail eller papirudskrift). Såfremt fagpartneren ikke gør indsigelse mod ændringen eller tillægget senest 30 dage efter meddelelse af ændringen eller tillægget, regnes dette som samtykke til ændringen eller tillægget ("Stiltiende samtykke"); udbyderen gøres særskilt opmærksom herpå i meddelelsen. Det stiltiende samtykke gælder ikke for en ændring, der vedrører en hovedydelse i brugeraftalen, såfremt der herved ville opstå et ugunstigt misforhold mellem ydelse og modydelse i fagpartnerens disfavør. I tilfælde af indsigelse fortsætter brugeraftalen på de hidtidige betingelser.

18.3 Hvis en ændring af brugerbetingelserne kræver opsigelse af brugeraftalen, er udbyderen berettiget til også efter brugeraftalens ophør at opbevare de kundedata, der vedrører kontoen, for et inden for rammerne af opsigelsen angivet tidsrum for over for kunden at muliggøre en genaktivering af kontoen under anvendelse af de allerede eksisterende kundedata.

18.4 Redaktionelle ændringer af brugerbetingelserne, dvs. ændringer, der ikke vedrører brugeraftalen, som f.eks. rettelse af tastefejl, foretages uden underretning af fagpartneren.

19. Opdateringer, ydelsesændringer

19.1 Opdateringer

Udbyderen kan gøre opdateringer af HomeCom Pro tilgængelige for f.eks. at lukke sikkerhedshuller eller afhjælpe fejl. Det påhviler fagpartneren at installere opdateringer straks og opdatere sin mobile terminals operativsystem, såfremt dette er nødvendigt for at opdatere basistjenesterne.

Udbyderen er berettiget til at downloade og installere sikkerhedsopdateringer direkte, f.eks. for at opretholde produkt- eller datasikkerheden, uafhængigt af fagpartnerens indstillinger. Hvis udbyderen foretager en sikkerhedsopdatering, skal han underrette fagpartneren herom.

19.2 Ydelsesændring

Udbyderen er til enhver tid berettiget til at ændre, udvide eller indstille HomeCom Pro eller gøre brugen tidsbegrænset eller tilgængelig mod betaling. Fagpartnere har ikke et krav på bibeholdelse af bestemte tjenester eller dele heraf. Udbyderen vil i den forbindelse tage hensyn til fagpartnerens berettigede interesser.

20. Anvendelig ret, værneting

20.1 Retten i Denmark er gældende under udelukkelse af FN-køberetten.

20.2 Eksklusivt værneting for alle tvister hidrørende fra eller i forbindelse med nærværende brugerbetingelser, er den kompetente domstol på udbyderens hjemsted.

21. Afsluttende bestemmelser

21.1 Fejl, der forårsages af uafvendelige hændelser, som (i) ligger uden for udbyderens kontrol, (ii) ikke kunne afværges med et rimeligt ressourceforbrug, (iii) som heller ikke med rimelig omhu kunne forudses, og (iv) i væsentlig grad vanskeliggør udbyderens forpligtelser i henhold til brugeraftalen eller gør dem helt eller delvis umulige, som f.eks. strejker, blokader, svigt i det offentlige elnet, udfald af internettet, udfald af Bitcoin-systemet, usædvanlige vejrforhold, drifts- eller trafikforstyrrelser og transporthindringer, ("Force majeure") fritager udbyderen for forpligtelserne i henhold til nærværende brugerbetingelser for den tid, som hændelsen varer ved, med tillæg af en rimelig opstartsfrist.

21.2 Juridisk relevante erklæringer og adviseringer, der efter aftalens indgåelse skal afgives over for udbyderen (f.eks. fastsættelse af frister), kræver tekstform for at opnå gyldighed (brev, e-mail).

21.3 Skulle en bestemmelse i nærværende brugerbetingelser være ugyldig eller uigennemførlig, skal dette ikke berøre de øvrige bestemmelser.

Robert Bosch A/S