Betingelser for brug

HomeCom Pro - brugerbetingelser -

Udgave marts 2021

Disse brugerbetingelser fra Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Tyskland ("Bosch") gælder for Bosch HomeCom Pro i almindelighed, brug heraf via den tilhørende HomeCom Pro-portal samt den tilhørende Bosch-server ("Brugerbetingelser").

Før du går i gang med at bruge HomeCom Pro, beder vi dig om at læse disse brugerbetingelser samt alle bilag og tilhørende dokumenter igennem. Ved brugen accepterer du disse brugerbetingelser. Hvis du ikke accepterer disse brugerbetingelser, kan du ikke anvende HomeCom Pro.

Artikel 1 – Definitioner

"Tekniske partnere" er autoriserede håndværksvirksomheder som VVS-installatører, der er registreret som teknisk partner hos Bosch. Registreringen foregår via Bosch Account og Bosch Partner Portal og forudsætter en fuldstændig og korrekt angivelse af den tekniske partners kontakt- og betalingsdata. I tilfælde af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger kan adgangen som teknisk partner nægtes.

"Slutkunde" henviser til alle forbrugere, der benytter sig af eller tilgår HomeCom Easy eller eventuelle relaterede services.

"HomeCom Easy" er en konnektivitetsløsning for slutkunder, der sætter slutkunden i stand til selv at styre kompatible produkters diverse funktioner via internettet.

"HomeCom Easy-appen" henviser til den applikation for slutkunden, der stilles til rådighed af Bosch med henblik på at give adgang til "Bosch-serveren", indstillinger, indhold eller andre oplysninger. Den kan tilbydes til slutkundens smartphone eller tablet.

"HomeCom Pro" er en platform, hvormed slutkunden kan give installatøren mulighed for at tilgå kompatible produkter (på vegne af slutkunden/systemets ejer og med dennes samtykke), overvåge dette anlæg og/eller udføre en parametrisk programmering via fjernadgang med henblik på at udføre yderligere tjenesteydelser såsom fjernvedligeholdelse og diagnosticering.

"HomeCom Easy Gateway Management Portal" henviser til en webportal, som gør det muligt for slutkunderne at registrere sine IP-gateways og at tilføje disse til deres Bosch Account. HomeCom Easy Gateway Management Portal giver desuden mulighed for at overvåge konnektivitetsstatussen for de registrerede gateways samt at udvælge installatører, der kan overvåge og administrere systemet via fjernadgang med "HomeCom Pro". Endvidere muliggør HomeCom Easy Gateway Management Portal integration af digitale services og produkter fra eksterne partnere, såsom IFTTT, Alexa eller Google Home.

Et "kompatibelt produkt" henviser til et hvilket som helst produkt, der kan styres eller betjenes ved hjælp af HomeCom Pro-appen.

"Bosch Server" er en cloudbaseret IoT-løsning, som kan tilgås via de standardiserede Web-grænseflader.

"HomeCom Pro-legitimationsoplysninger" henviser til alle fagkundens legitimationsoplysninger, herunder Bosch-ID, der er nødvendige for at oprette forbindelse til og anvende de udbudte funktioner.

Artikel 2 – Forudsætninger

HomeCom Pro er en platformløsning, som slutkunden kan bruge til at give en teknisk partner tilladelse til at få adgang til kompatible produkters forskellige funktioner og for at tilvejebringe de tilsvarende serviceydelser over for slutkunden.

Forudsætning er, at slutkunden udtrykkeligt har givet brugstilladelse til den tekniske partner. Denne tilladelse gives via en elektronisk tilladelse via slutkundeløsningen „HomeCom Easy Gateway Management Portal". Alternativt kan tilladelsen også gives ved at underskrive en skriftlig samtykkeerklæring. Den pågældende formular kan downloades i HomeCom Pro. Ved brug af den skriftlige samtykkeerklæring skal man være opmærksom på, at den yderligere brug af slutkundeløsninger ved slutkunden er udelukket, så længe den tekniske partner har en berettiget forbindelsen, der ikke er tilbagekaldt af slutkunden. Din forbindelse kan afbrydes ved at nulstille gateway. Derved mister den tekniske partner adgang til systemet, og slutkunden kan give adgang til en ny tekniske partner eller sig selv. Den tekniske partner har via konnektivitetsløsning HomeCom Pro adskillige funktioner til rådighed, som f.eks. anlægsoversigt, fejlmeddelelser med prognosticeret årsag og løsningsforslag inkl. prognosticeret reparationstid og nødvendige reservedele, fjerndiagosefunktioner, samt adgang til relevant apparatdokumentation. De tilgængelige serviceydelser kan f.eks. være tilvejebringelse af data fra kunder og deres varmeanlæg, kort, oplysninger og andet indhold (nedenstående samlet betegnet som "Indhold"), desuden er det muligt at der gemmes og administreres oplysninger og angivelser om kunderne og deres varmeanlæg i din profil.

Den tekniske partner skal registreres dig for brugen af HomeCom Pro. Registreringen til brug af HomeCom Pro er gratis. Bosch forbeholder sig dog retten til at udbyde enkelte ydelser mod kun mod separate vederlag. Serviceydelser mod betaling er markeret.

For gratis ydelser er der ikke krav til en brug uden afbrydelse. Vi garanterer ikke, at adgangen eller brugen af HomeCom Pro ikke kan afbrydes eller nedsættes pga. vedligeholdelsesarbejder, videreudviklinger eller andre fejl, som evt. også kan medføre datatab. Bosch arbejder på en så afbrydelsesfri brug af HomeCom Pro serviceydelser som muligt. Dog kan der pga. tekniske fejl (som f.eks. afbrydelse af strømforsyningen, hardware- og softwarefejl, tekniske problemer i dataledninger) opstå forbigående indskrænkninger eller afbrydelser.

Den seneste version af Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge eller Safari er påkrævet for at kunne bruge HomeCom Pro.

Bemærk at brugen af HomeCom Pro kræver at slutenheden, fx smartphone har internetforbindelse. For at begrænse opkoblingsomkostningerne anbefaler vi, at der anvendes en flatrate-dataopkobling til både stationær og mobil anvendelse.

Yderligere forudsætninger for brugen af HomeCom Pro er brug og installation af en IP-gateway til kundens kompatible produkter. Slutkunden er selv ansvarlig for en faglig korrekt installation, evt. vha. din el-installatør, samt tilslutning til hjemmenetværket.

Slutkunden skal desuden sikre, at konfigurationen af hardware og miljø (operativsystem, kompatible systemer og smart-enheder, internetadgang med tilstrækkelig båndbredde og tilgængelighed på installationsstedet via en vedvarende og stabil WLAN-forbindelse.) med henblik på anvendelsen af HomeCom Pro stemmer overens med retningslinjerne fra Bosch samt retningslinjerne fra HomeCom Pro. Bosch hæfter ikke for afbrydelser eller "huller" i internet-, netværk- eller hostingydelser i forbindelse med brugen af HomeCom Pro.

I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, giver Bosch ingen garanti for, at HomeCom Pro, eller tilhørende komponenter kan fungere uden afbrydelse, er fri for fejl, sikre eller overvågningsfrie, eller at de er frie for vira, ondsindet kode eller andre skadelige elementer.

For betalte serviceydelser garanterer vi for vores ansvarsområde for en tilgængelig på 95% som årsgennemsnit. I beregning af tilgængeligheden indgår ikke et muligt vedligeholdelsesvindue af Bosch HomeCom Pro, som ligger om onsdagen mellem kl. 13:00-20:00.

Artikel 3 – Brugs- og adgangsrettigheder

Bosch giver kunden en enkelt, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, ikke-overførbar, ophævelig aktivt adgangs- og brugsret til HomeCom Pro, der er begrænset til aftalens løbetid.

Det betyder, at den tekniske partner over for slutkunden både kan yde gratis og betalt service via HomeCom Pro.

Så snart den tekniske partner tilslutter en slutkundes varmesystem eller accepterer en forespørgsel om tilslutning af et nyt system med en konto, indgås der en aftale mellem den tekniske partner og Bosch. Hver aftale genererer omkostninger, som den tekniske partner kan se efter han har logget sig på sin kontoside.

Aftalerne har en løbetid på hver 12 måneder og forlænges automatisk en gang om året, medmindre de tilsluttede systemer afbrydes inden aftalens løbetid er gået. Alle oplyste gebyrer er plus gældende moms.

HomeCom Pro forbliver til enhver tid Boschs ejendom. Al anden anvendelse, som overskrider de bevilgede rettigheder (herunder datafangst og andre datarelaterede interaktioner samt tilvejebringelse af services for tredjemand), er ikke tilladt uden en udtrykkelig fastlagt undtagelse fra Bosch.

Der tilkommer den pågældende bruger ingen andre rettigheder end dem, der er udtrykkeligt givet i henhold til disse brugerbetingelser. Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller på anden måde videregive portalen til brug for tredjemand (inkl. udlejning, forpagtning, udlån eller underlicensering). Det er ikke tilladt at ændre portalens programkode eller dele heraf, foretage omvendt konstruktion (reverse engineering), dekompilere, demontere eller på anden måde afdække kildekoden samt heraf afledte funktioner.

Bestemmelserne i §§ 69d, 69e i den tyske lov om ophavsret (UrhG) påvirkes ikke heraf.

De ovenstående betingelser gælder også for alle opdateringer/opgraderinger og programtilføjelser for HomeCom Pro, såfremt disse ikke er genstand for en særlig licensaftale. I så fald er det udelukkende licensbestemmelserne for den enkelte opdatering/opgradering eller programtilføjelse, der er gældende.

HomeCom Pro's tilgængelighed for distribution, support og adgang er begrænset til lande, hvor HomeCom Pro udbydes. Den tekniske kunde accepterer, at brugen af HomeCom Easy Pro eventuelt ikke eller kun indskrænket er mulig eller begrænses uden for disse lande. Boch er ikke ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå ved adgang til HomeCom Pro uden for landene, og hæfter derfor ikke.

Kunden holder Bosch skadesløs for samtlige fordringer, som måtte opstå som følge af sådanne brud på nærværende betingelser.

Enhver handling, der overskrider den kontraktmæssige anvendelse af HomeCom Pro, og som har til formål at forringe HomeCom Pro's problemfrie drift, herunder i særdeleshed overdreven belastning af eller angreb på Boschs it-systemer via samtidig indsendelse af adskillige forespørgsler (såkaldte denial-of-service-angreb) og/eller ulovlig indtrængen i it-systemerne (fx gennem spredning af vira eller anden malware), er forbudt. Det er forbudt at uploade software med henblik på at spionere, angribe eller på anden vis være til skade for Bosch eller Bosch-brugere eller bistå en sådan skade.

Artikel 4 – Indsamling og anvendelse af personoplysninger

I forbindelse med brugen af HomeCom Pro sammen med kompatible produkter indsamler og behandler Bosch personoplysninger alt efter de enkelte funktioner.

Bestemte funktioner i de kompatible produkter, som beskrives tilsvarende i de foreliggende brugerbetingelser, er af tekniske årsager udelukkende mulige efter angivelse af korrekte, evt. personlige oplysninger. Medmindre kunden angiver de relevante data og oplysninger, er Bosch ikke forpligtet til at tilvejebringe de tilsvarende ydelser.

Hvis kunden anvender tjenester, der udbydes af tredjemand, som fx app-stores, behandles personoplysningerne i så fald på eget ansvar af tredjemand. Bosch har ingen indflydelse på denne behandling af personoplysninger har og er ikke en ansvarlig instans i henhold til databeskyttelsesforordningen.

I det tilfælde, at kunden i forbindelse med anvendelsen af de kompatible produkter overfører personoplysninger om tredjemand til Bosch, skal kunden sørge for, at pågældende tredjemand er informeret om Boschs databehandling. Med henblik på oplysning stiller kunden disse brugerbetingelser samt vedhæftede Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger til rådighed for tredjemand.

Naturlige personer, der endnu ikke er fyldt 16 år, må ikke bruge HomeCom Pro. Kunden videregiver ingen personoplysninger til Bosch om personer, der endnu ikke er fyldt 16 år.

Artikel 5 - Tredjeparts indhold

Indholdet på HomeCom Pro stammer tildels fra Bosch, tildels fra tredjepart. Indholdet, der stammer fra tredjepart betegnes efterfølgende som "Tredjeparts indhold". Bosch kontrollerer ikke tredjepartsindhold med henblik på fuldstændighed, rigtighed og lovlighed og tilegner sig ikke dette tredjepartsindhold. Især kontrollerer Bosch ingen sikkerhedsaspekter i forbindelse med tredjeparts indhold. Bosch er derfor ikke ansvarlig og garanterer ikke for fuldstændighed, korrekthed, retmæssighed og aktualitet af tredjeparts indhold. Det samme gælder også for kvaliteten af tredjeparts indhold og dets egnethed til et bestemt formål.

Trods de førnævnte bestemmelser vil Bosch efter eget skøn efterprøve behørige underretninger om brud på nærværende brugerbetingelser eller retsstridigt eller ukorrekt indhold fra tredjepart og i givet fald træffe hensigtsmæssige foranstaltninger. I særdeleshed vil Bosch gøre sig passende bestræbelser på at fjerne retsstridigt eller stødende tredjepartsindhold, så snart Bosch bliver bekendt med noget sådant.

Artikel 6 – Funktioner

Den tekniske partner kan ved hjælp af HomeCom Pro og under forudsætning af at den slutkunden bruger kompatible produkter, samt eventuelt yderligere påkrævet samtykke, benytte sig af forskellige funktioner for slutkunden:

Dette kan f.eks. være anlægsoversigten, fejlmeddelelser med prognosticeret årsag og løsningsforslag inkl. prognosticeret reparationstid og nødvendige reservedele, fjerndiagosefunktioner, samt adgang til relevant apparatdokumentation.

Vigtigt:

Såfremt (kompatible) produkter ikke anvendes i henhold til deres tilsigtede anvendelse, hæfter Bosch ikke for eventuelle konsekvenser, der måtte opstå som følge af brug i forbindelse med HomeCom Easy!

Efter opdateringer af HomeCom Pro eller dennes komponenter kan der i givet fald være blevet tilføjet yderligere anvendelsesmuligheder. Til bestemte applikationer eller funktioner kan den udtrykkelige samtykke være nødvendig både for slutkunden og den tekniske partner.

Artikel 7 – Ansvar for adgangen

Den tekniske partner skal sikre, at kun selve den tekniske partner og/eller de personer, han har autoriseret, har adgang til HomeCom Pro og kan benytte den. Den tekniske partner behandler hertil HomeCom Pro legitimationsoplysninger fortroligt. Hvis det formodes, at en uvedkommende tredjepart har fået kendskab til HomeCom Pro-legitimationsoplysningerne, eller hvis den tekniske partner bliver bekendt med anden retsstridig, uretmæssig, kontraktstridig eller på anden vis ubeføjet adgang til HomeCom Pro samt anvendelse heraf, skal Bosch underrettes omgående.

Den tekniske partner har det fulde ansvar for enhver brug af HomeCom Pro og enhver handling, der foretages hermed, som finder sted ved anvendelse af HomeCom Pro-legitimationsoplysningerne.

Kunden hæfter for tredjemands uautoriserede brug og for skader, der måtte opstå som følge heraf, medmindre vedkommende ikke kan stilles til regnskab herfor.

Skulle Bosch få kendskab til, at tredjemand har haft adgang til HomeCom Pro, eller at den tekniske partner på anden vis har handlet i modstrid med nærværende brugerbetingelser, så er Bosch berettiget til, efter overvejelse af det isolerede tilfældes omstændigheder og hensyntagen til alle interesser, at midlertidigt spærre den tekniske partners Bosch-Account samt fagpartnerens adgangs- og brugsrettigheder i forbindelse med HomeCom Pro, mens yderligere afklaring afventes. Denne spærring meddeles den tekniske partner og slutkunden.

Boschs ret til at spærre adgangen er i tillæg til Boschs ret til at vælge at opsige disse brugerbetingelser samt at vælge andre retsmidler, som står til rådighed for Bosch iht. gældende ret.

Efter at spærreperioden er udløbet eller spærreårsagen er bortfaldet, kan den tekniske partners Bosch Account genaktiveres, og denne genaktivering meddeles den tekniske partner.

Artikel 8 – Brug af betalingspligtige serviceydelser i Bosch HomeCom Pro

På Bosch HomeCom Pro har tekniske partnere mulighed for at bruge både gratis og betalingspligtige serviceydelser. "HomeCom Pro" giver den tekniske partner mulighed for at tilgå kundens systemer på vegne af slutkunden (systemets ejer) og, med dennes samtykke, overvåge dette anlæg eller udføre en parametrisk programmering via fjernadgang. Dette kræver at den tekniske partnere opretter forbindelse til anlæggene med sin bruger-ID.

Ved at accepter og oprette forbindelse til et nyt kundeanlæg oprettes et kontraktforhold mellem den tekniske partner og Bosch.

Den tekniske partner kan altid fjerne et kundeanlæg igen ("Anlægsdetaljer", "Fjern anlæg"). Fra næste afregningsperiode faktureres dette anlæg så ikke længere til den tekniske partner.

Alle angivne faktureringsbeløb forstås plus den pågældende moms. Såfremt ikke andet er aftalt, fakturerer vi den godtgørelse, der skal betales iht. kontrakten, bagud en gang om året. Såfremt ikke andet er aftalt, skal fakturaer betales inden for 14 dage efter fakturadato.

Artikel 9 – Opdateringer

Bosch kan foretage softwareopdateringer ("opdateringer") af HomeCom Pro og programmets komponenter i forbindelse med produkt- eller serviceforbedringer samt af sikkerhedsårsager eller med henblik på fejlafhjælpning.

Artikel 10 – Vilkårsændringer

Bosch forbeholder sig inden for rimelighedens grænser og under hensyntagen til kundernes interesser retten til at til enhver tid ændre og/eller komplettere disse brugerbetingelser, såfremt dette sker af juridiske eller regulatoriske årsager, af sikkerhedsårsager, med henblik på videreudvikling af bestemte egenskaber eller grundet tekniske tilpasninger.

Bosch forbeholder sig under hensyntagen til kundens interesser desuden ret til at opkræve vederlag for services, der tidligere blev stillet vederlagsfrit til rådighed, samt til at ophøre med udbuddet af gratis services.

Bosch gør kunden bekendt med eventuelle ændringer inden for en passende tidsfrist men mindst 5 uger før den enkelte ændrings planlagte ikrafttrædelsesdato. I den pågældende ændringsmeddelelse gøres kunden opmærksom på en eventuelt eksisterende indsigelses- eller opsigelsesret og på en evt. modsigelses følger. Såfremt kunden - når der foreligger en modsigelsesret - ikke fremsætter indsigelser inden for 30 dage ændringsmeddelelsen er modtaget, gælder ændringerne som virksom efter at fristen er udløbet.

I tilfælde af en indsigelse fortsættes brugerforholdet iht. de hidtidige vilkår. I så fald kan det eventuelt ske, at kunden ikke er berettiget at bruge nyde funktioner i forbindelse med disse ændringer.

I tilfælde af en indsigelse forbeholder Bosch sig ret til at opsige kontraktforholdet.

Artikel 11 – Opsigelse

Nærværende brugerbetingelser gælder i hele det tidsrum, hvori fagpartneren benytter sig af eller tilgår HomeCom Pro hos og for slutkunden.

Du kan altid opsige adgangen til sidst på måneden. For gratis adgang ved at du afslutter Bosch HomeCom Pro-Account ved at logge dig ud.

For opsigelse af en betalingspligtig adgang send venligst en opsigelse til følgende adresse: support.homecom@de.bosch.com.

Vi forbeholder os ligeledes retten at opsige adgangen som helhed eller til enkelte

serviceydelser via e-mail med en varsel på (14) kalenderdage til ultimo måned.

Ved en opsigelse af Bosch HomeCom Pro-account spærres dit brugernavn samt adgangskoden til afslutningstidspunktet.

Ved en opsigelse af dit Bosch HomeCom Pro-Account er vi berettiget efter 30 dage efter opsigelsens ikrafttræden og efter at eventuelle lovlige frister er udløbet, at slette alle data, der er opstået inden for rammerne af din Bosch HomeCom Pro-Account uigenkaldeligt. For personrelaterede data har reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger højeste prioritet, så der kan gælde kortere frister til sletning. Du kan altid afbryde udveksling af brugsdata fra dit varmeanlæg til Bosch HomeCom Pro, ved at afbryde dit varmeanlægs internetforbindelse (fx ved at trække stikket ved LAN eller slette adgangen i din WLAN-router). Den forbindelse, du har oprettet fra dit varmeanlæg til en VVS-installatør (f.eks. for udvidede services som fjernservice og fjerndiagnose), kan du altid ændre i din brugerprofil eller også afbryde helt. Du er forpligtet at gøre din evt. lejer, efterfølger i lejemålet eller ejerskabet af din bolig opmærksom på denne mulighed og desuden at oplyse, at beskyttelsen af dennes varmedata først er garanteret efter at ændringen af adgangen til Bosch HomeCom Pro eller den endelige afbrydelse af dataoverførslen.

Artikel 12 – Ansvar, begrænsning af brug og adgang

Adgang til HomeCom Pro afhænger af en række forskellige eksterne faktorer (såsom internetadgang samt at WLAN-forbindelsen eller andre kommunikationssystemer og -netværk fungerer upåklageligt), som Bosch ikke indestår for. Af denne grund er brugen ikke tiltænkt kritiske realtidsanvendelser. Derfor ydes heller ingen garanti med henblik på funktionens uafbrudte drift eller kvalitet.

Bosch hæfter ikke for skader eller tab (af fx data), der forårsages af udfald eller forsinkelse i forbindelse med adgang og/eller manglende adgang.

Adgang via HomeCom Pro kan forbigående begrænses eller forsinkes grundet bl.a. påkrævet vedligeholdelses- eller reparationsarbejde samt softwareopdateringer. Sådanne situationer berettiger ikke kunden til at rejse erstatningskrav. Bosch garanterer ikke udtrykkeligt, at appen er tilgængelig.

Bosch hæfter under ingen omstændigheder for skadelig indvirkning på forretningen, følgeskader og/eller indirekte skader, herunder i særdeleshed avancetab, nedgang i udbytte eller tab af fortjeneste samt ikke-økonomisk skade, der pådrages af kunden. Bosch hæfter ikke for skader, som skyldes handlinger eller undladelser fra kundens side eller fra en af kunden befuldmægtiget tredjemands side.

Såfremt hæftelsen ikke er baseret på de lovgivningsmæssige bestemmelser i henhold til ovenstående liste, gælder følgende: Bosch hæfter ikke for skader i tilfælde af simpel uagtsom overtrædelse af udelukkende uvæsentlige kontraktmæssige forpligtelser. Derudover er ansvaret for skader, der er forårsaget af simpel uagtsomhed, begrænset til sådanne skader, hvis opståen under de pågældende kontraktforhold typisk kan påregnes (kontraktmæssigt typisk forudsigelige skader). Dette gælder også ved uagtsomme forsømmelser ved en lovlig repræsentant, ledende medarbejder eller simpel medhjælper. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder også for krav om erstatning af udgifter.

Krav i henhold til produktansvarsloven og EU-forordningen 2016/679 (GDPR) påvirkes ikke heraf.

Derudover hæfter Bosch ikke for skader, der er opstået for kunden, såfremt disse har følgende årsager:

  • Den tekniske partner bruger HomeCom Pro og/eller HomeCom Easy afvigende fra de relevante regler;
  • Kunden eller en tredje person, kunden har autoriseret, foretager ændringer eller reparationer på HomeCom Pro;
  • Kunden forårsager skader i forbindelse med et tab, en forfalskning eller manglende anvendelighed af digitalt eller elektromagnetisk gemte eller overførte data;
  • Kunden /den tekniske partner forårsager skade i videste begreb ved installation af HomeCom Easy Gateway Management Portal, medmindre disse skader forårsages groft uagtsomt eller forsætligt af Bosch eller en tredjepart, der står i forbindelse med Bosch;
  • Kunden eller andre parter forårsager skader pga. kortslutninger, vandskader, brand-/røgskader, strømsvigt, interferenser ved telekommunikationsforbindelser og andre årsager, Bosch ikke har ansvar for eller ikke er Boschs risiko.

Artikel 13 – Fakturering

Bosch fakturerer det forfaldne restbeløb iht. kontraktbetingelserne til den tekniske partner. Fakturaer forfalder til betaling inden for 14 dage efter udstedelsesdato.

Artikel 14 – Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt indhold i forbindelse med HomeCom Pro samt dette indholds udformning og grafiske gengivelse er som regel ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder til HomeCom Pro-indholdet tilhører udelukkende Bosch og/eller dennes licensgivere.

Alle rettigheder til intellektuel ejendom i forbindelse med HomeCom Pro tilhører Bosch. Dette gælder også for alle ændringer af afledte produkter og service fra HomeCom Pro.

Bestemte komponenter i HomeCom Pro kan indeholde open-source-software, der i givet fald kan tilhøre tredjepart og være underlagt separate betingelser. Brug af Open-Source-software er underlagt de vilkår, hvorunder de er stillet til rådighed.

Artikel 15 – Teknisk service

Information om produkter samt kontaktpersoner i forbindelse med spørgsmål eller problemer er angivet i portalen.

Slutkunden gøres opmærksom på, at den support, der stilles til rådighed af Bosch, er begrænset til spørgsmål, fejl og/eller problemer vedrørende adgang til og brug af HomeCom Pro.

Ved brug af supporten kan der opstå yderligere omkostninger for kunden. Kunden vil i forvejen blive oplyst om eventuelle ekstraomkostninger.

Den udtrykkeligt autoriserede tekniske partner er bemyndiget til at give Boschs kundeservice midlertidig tilgang til opvarmningssystemet via HomeCom Pro, når dette er påkrævet med henblik på support.

Artikel 16 – Oplysninger om bilæggelse af tvister ved forbrugerklagenævn

Hvis kunden er forbruger, er kunden berettiget til at indgive klage på Europa-Kommissionens side til onlinetvistbilæggelse: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bosch deltager dog ikke i behandling af klagesager, der varetages af et forligsklagenævn.

Bosch deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugerklagenævn.

Artikel 17 – Gældende ret og valg af værneting

For nærværende brugerbestemmelser er Forbundsrepublikken Tysklands materielle retsbestemmelser gældende under udelukkelse af FN's købelov.

Dette retsvalg fører ikke til, at kunden mister den beskyttelse, der er sikret kunden ved de bestemmelser, der ikke må afviges fra i henhold til lovgivningen i det land, hvor kunden har sin sædvanlige bopæl (begunstigelsesprincippet).

Hvis du ikke er forbruger eller ikke har almindelig retstilknytning til Tyskland, er retsinstansen for alle uoverensstemmelser i eller i forbindelse med denne aftale, Stuttgart, Tyskland.

Artikel 18 – Øvrigt

Såfremt enkelte betingelser eller kontraktdele er eller sættes ud af kraft, gælder de øvrige betingelser og kontraktdele uændret.