Kolofon

Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring

Bosch Thermotechnik GmbH (i det følgende "Bosch" eller "vi" eller "os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

Bosch respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personoplysninger samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. Personoplysningerne, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

Ansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er Bosch; undtagelser angives i denne databeskyttelseserklæring.

Vores kontaktdata er følgende:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Behandling af personoplysninger

Principper

Personoplysninger er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personoplysninger (inklusive IP-adresser), såfremt der er lovhjemmel herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontraktstamdata (f.eks. kontraktforhold, produkt-/kontraktinteresse, kundenummer)

 • Kundehistorik

 • Kontraktafregning og betalingsdata

 • Planlægnings- og kontroldata

 • Tekniske data og forbindelsesdata (f.eks. IP-adresse, data om internetforbindelsen)

 • Systemdata (f.eks. events, fejl, onlinedata, sensorværdier, service forecasts)

 • Registreringsdata (f.eks. ID, brugernavn)

 • Brugerindstillinger (f.eks. sprog, tidszone)

 • Data om en produktregistrering (f.eks. informationer om installatøren, dato for registreringen)

 • Apparatidentifikatorer (f.eks. serienummer, apparat-ID)

 • Omgivelsesdata (f.eks. temperatur)

 • Lokaliseringsdata (f.eks. GPS-koordinater)

 • Filer

 • Kamera- og billedoptagelser

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Tilvejebringelse af dette online-tilbud

  (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b, kontraktopfyldelse).

 • Afregning i henhold til vores kontraktbetingelser

  (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b, kontraktopfyldelse).

 • Til besvarelse af brugerspørgsmål ved hjælp af en chatbot.

  (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b, lit. f, hhv. kontraktopfyldelse eller berettiget interesse fra vores side i forbedring af produkter/serviceydelser).

 • Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde

  (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

 • Egen reklame og reklame fra andre samt markedsanalyse og rækkeviddemåling inden for de lovbestemte rammer eller baseret på dit samtykke.

  (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a, lit. f, berettiget interesse fra vores side i behandling af personoplysninger til direkte reklame, så længe det sker i overensstemmelse med de retslige bestemmelser vedrørende databeskyttelse og konkurrenceret. For så vidt loven foreskriver det, sker en optagelse af kontakt til reklameformål kun ved forudgående samtykke fra din side).

 • Afsendelse af nyhedsbrev med modtagerens samtykke via e-mail eller SMS/MMS

  (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a, samtykke).

 • Varetagelse og forsvar af vores rettigheder

  (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

 • til opfyldelse af vores retlige forpligtelser vedrørende produktobservation og til produktsikkerhedsformål. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, vores berettigede interesse i at garantere vores produkters sikkerhed).

 • til iagttagelse af vores rettigheder i forbindelse med spørgsmål vedrørende garanti og produktregistrering. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, vores berettigede interesse i at garantere vores produkters sikkerhed).

 • til tilvejebringelse af grundfunktionerne for vores produkter, der er tilsluttet til internettet (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b, kontraktmæssig pligt til tilvejebringelse af det aftalte funktionsomfang).

 • Registrering, planlægning og behandling af kundeserviceydelser. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b, afvikling af kontrakt)

 • til kvalitetskontroller og kvalitetsforbedringer. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, s. 1., lit. f, vores berettigede interesse i videreudvikling og forbedring af vores produkter og serviceydelser)

Pligt til at stille personoplysninger til rådighed

I tilfælde af, at der består en kontrakt mellem Bosch og dig, skal du være opmærksom på, at du skal stille personoplysninger til rådighed, der er nødvendige for at indgå, gennemføre og afslutte kontraktforholdet og for at opfylde de dermed forbundne kontraktmæssige pligter, eller som vi er forpligtet til at behandle pr. lov. Hvis disse personoplysninger ikke stilles til rådighed, er vi ikke i stand til at indgå en kontrakt med dig, gennemføre kontrakten og afslutte den.

Såfremt databehandlingen inden for rammerne af anvendelsen af dette online-tilbud ikke er nødvendig med henblik på indgåelse, gennemførelse og opsigelse af kontraktforhold eller opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, og heller ikke er foreskrevet i henhold til loven, er det frivilligt, om du vil stille dine personoplysninger til rådighed. Vær opmærksom på, at visse funktioner i vores online-tilbud eller serviceydelser ikke kan benyttes, hvis de dertil nødvendige data ikke stilles til rådighed.

Chatbot

Inden for rammerne af dette online-tilbud tilbyder vi dig mulighed for at modtage rådgivning om de tilbudte produkter og serviceydelser inden for rammerne af en chat. Under chatten lagrer vi chatforløbet. Når chatten afsluttes, sletter vi disse data med kort varsel, såfremt chatten ikke er en del af en support- eller serviceforespørgsel. I sidstnævnte tilfælde tilordnes chattens indhold til din kundekonto og lagres med henblik på kontraktopfyldelse.

Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 16 år.

Videregivelse af data

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personoplysninger til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Detaljer vedrørende retsgrundlagene finder du i afsnittet "Behandlingsformål og retsgrundlag". Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredjeparter på basis af en berettiget interesse, forklares det i denne databeskyttelseserklæring.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra en myndighed eller domstol.

Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservice, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-servicer. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

Videregivelse til modtagere uden for EØS

Vi kan også videregive personoplysninger til modtagere, der har hjemsted uden for EØS i såkaldte tredjelande. I så fald sikrer vi før videregivelse, at der enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse hos modtageren (f.eks. på grundlag af en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra den Europæiske Union med modtageren), eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger.

Du kan rekvirere en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau hos os. Hertil bedes du benytte oplysningerne i afsnittet "Kontakt".

Varighed af lagring, opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længe det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne serviceydelser, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

Brug af vores mobile applikationer

Ud over vores online-tilbud tilbyder vi mobile applikationer ("apps"), der kan downloades på din mobile enhed. Ud over data indhentet på websider indsamler vi yderligere personoplysninger via vores apps, der specifikt opstår ved anvendelsen af en mobil enhed.

App-analyse

Vi skal bruge statistiske oplysninger om brugen af vores online-tilbud for at gøre dem mere brugervenlige, foretage rækkeviddemålinger og gennemføre markedsanalyser.

Til dette formål anvender vi app-analyseværktøjer.

Udbyderne af værktøjerne behandler kun data som databehandlere iht. vores instrukser og ikke til egne formål. Til hvert værktøj finder du efterfølgende oplysninger om den pågældende udbyder. Hvis disse tools bruger tracking-mekanismer eller brugerprofiler, vil vi kun anvende værktøjerne, hvis du har givet os dit forudgående samtykke.

 • Firebase udbydere: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Yderligere berettigelser

For at kunne bruge vores app i fuldt omfang på din enhed er det nødvendigt, at vores app tildeles de nedenstående udvidede adgangsrettigheder:

 • Kamera f.eks. til scanning af dine loginoplysninger

 • Placering f.eks. til visning af lokalt vejr

 • Opbevaring f.eks. at levere dine manualer

 • Telefon f.eks. for at kontakte din installatør straks

### Databehandling ved App Store-operatører

Dataindsamling, som ikke er udført af os, og som ligger uden for vores ansvar, er overførsel af data som f.eks. brugernavn, e-mailadresse og individuel enhedsidentifikator til en App Store (f.eks. Google Play by Google, App Store by Apple, Galaxy Apps Store by Samsung) ved download af den pågældende applikation. Vi kan ikke påvirke denne dataindsamling og anden behandling af App Store som ansvarlig.

Nyhedsbrev med tilmelding, ret til tilbagetrækning

Inden for rammerne af vores online-tilbud kan du tilmelde dig nyhedsbreve. For at gøre dette bruger vi den såkaldte dobbelte opt-in metode, hvilket betyder, at vi kun sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobil messenger (som f.eks. WhatsApp), SMS eller push notifikation, når du forinden udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevsservicen ved at klikke på et link i en besked. Skulle du senere beslutte, at du ikke længere vil modtage nyhedsbreve, kan du til enhver afslutte abonnementet ved at tilbagekalde dit samtykke. E-mail-nyhedsbreve tilbagekaldes via det trykte link i nyhedsbrevet eller i det pågældende online-tilbuds administrationsindstillinger. Alternativt kan du kontakte os via oplysningerne i afsnittet "Kontakt".

Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider – fra udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personoplysninger, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personoplysninger.

Sikkerhed

Vores medarbejdere og de servicevirksomheder, vi har bemyndiget, er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og for at beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet "Kontakt". I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at få oplyst, om vi behandler dine personoplysninger. Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at få information om de indsamlede oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt, at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt, at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, vil behandlingen af dem dog blive begrænset (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:

Hvis de lovmæssige forudsætninger er opfyldt, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af dine data.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag "berettiget interesse":

Desuden har du på grund af din særlige situation til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget "berettiget interesse". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Indsigelse mod direkte marketing:

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til reklamemæssige formål og dermed forbundet profiling ("reklameindsigelse"). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelsen berøres ikke heraf.

Dataportabilitet:

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt, at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl eller den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Det er:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Ændring af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring.

Udøvelse af dine rettigheder og kontaktmuligheder

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvarlig".

For at gøre dine rettigheder gældende eller anmelde databeskyttelseshændelser bedes du klikke her.

Du kan også skrive til os på følgende e-mailadresse:

privacy.ttde@bosch.com

Koncernrepræsentant for databeskyttelse:

Databeskyttelsesrådgiver, informationssikkerhed og databeskyttelse (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 i 70442 Stuttgart, Tyskland.