Impresum

Ochrana osobních údajů

HomeCom Easy - Podmínky používání

Verze z května 2020

Tyto podmínky používání společnosti Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar, Německo ("Bosch") se vztahují na systém Bosch HomeCom Easy obecně, na jeho používání prostřednictvím aplikace HomeCom Easy a odpovídajícího serveru společnosti Bosch ("Podmínky používání").

Dříve než začnete systém HomeCom Easy používat, přečtěte si prosím tyto podmínky používání, včetně všech jejich příloh a průvodních dokumentů. Používáním aplikace HomeCom Easy a využíváním serveru společnosti Bosch tyto podmínky používání přijímáte. Pokud tyto podmínky používání nepřijímáte, systém HomeCom Easy nesmíte používat.

Článek 1 – Definice

HomeCom Easy je řešení připojení, pomocí kterého může koncový zákazník ovládat různé funkce kompatibilních výrobků přes internet.

Výraz aplikace HomeCom Easy označuje aplikaci poskytovanou společností Bosch, která umožňuje přístup k nastavením, obsahu a dalším informacím na serveru Bosch Server. Tu si může zákazník stáhnout do chytrého telefonu nebo tabletu.

Výraz HomeCom Easy Gateway Management Portal (https://www.bosch-homecom.com/gmp/) označuje webový portál, který umožňuje koncovým zákazníkům zaregistrovat si bránu IP a přidat ji ke svému účtu Bosch. HomeCom Easy Gateway Management Portal lze také využít k monitorování stavu připojení zaregistrovaných bran a k výběru techniků topných zařízení, kteří mohou systém monitorovat a řídit na dálku prostřednictvím aplikace HomeCom Pro. HomeCom Easy Gateway Management Portal navíc umožňuje integraci digitálních služeb a produktů externích partnerů, jako jsou například IFTTT, Alexa nebo Google Home.

Výraz webové stránky HomeCom Easy označuje webové stránky, které poskytují informace o systému HomeCom Easy. Na webových stránkách HomeCom Easy naleznete také HomeCom Easy Gateway Management Portal.

Adresa URL webových stránek HomeCom Easy je: https://www.bosch-homecom.com/

Výraz kompatibilní produkt označuje každý produkt, se kterým lze komunikovat prostřednictvím systému HomeCom Easy nebo který lze řídit nebo ovládat prostřednictvím aplikace HomeCom Easy.

HomeCom Pro je platforma, prostřednictvím které může koncový zákazník umožnit instalačnímu technikovi přístup do své soustavy vytápění (za koncového zákazníka / provozovatele systému a s jeho souhlasem), aby ji mohl monitorovat a/nebo provádět parametrizaci na dálku v rámci poskytování doplňkových služeb, jako je dálková údržba a diagnostika.

Connect-Key K 30 RF je brána IP, prostřednictvím které lze kompatibilní produkty připojit k serveru společnosti Bosch přes bezdrátové síťové rozhraní. Connect-Key je vybaven také rádiovým rozhraním (868 MHz). Může přijímat a zpracovávat rádiové signály z kompatibilních produktů (např. z bezdrátových prostorových termostatů) a přenášet je do zdroje tepla.

G 10 CL-1 / G 10 CL-2 jsou brány IP, prostřednictvím kterých lze připojit kompatibilní klimatizační zařízení k serveru společnosti Bosch přes rozhraní WLAN.

Bosch Connect-Key je brána IP, prostřednictvím které lze připojit kompatibilní průtokové ohřívače k serveru společnosti Bosch přes rozhraní WLAN.

MB LAN 2, MB LANi a brány pro připojení k internetu integrované do zdroje tepla jsou brány IP, prostřednictvím kterých lze připojit kompatibilní produkty k serveru společnosti Bosch přes rozhraní LAN.

Bosch Server je cloudové řešení IoT, ke kterému lze získat přístup prostřednictvím standardizovaných webových rozhraní.

Výraz zákazník označuje všechny spotřebitele, kteří používají systém HomeCom Easy nebo případně odpovídající služby, nebo kteří k nim mají přístup.

Výraz přihlašovací údaje HomeCom Easy označuje všechny přihlašovací údaje, včetně Bosch-ID, které jsou nutné k navázání spojení a používání nabízených aplikací.

Článek 2 – Předpoklady

Předpokladem používání systému HomeCom Easy prostřednictvím aplikace HomeCom Easy je především stažení aplikace HomeCom Easy z příslušného obchodu s aplikacemi do chytrého telefonu. Minimálním požadavkem je aktuální verze systému iOS nebo Android. Provozovatel příslušného obchodu s aplikacemi nebo přidružený podnik tohoto provozovatele se nestává smluvní stranou licenční smlouvy.

Požadavkem pro používání systému HomeCom Easy prostřednictvím portálu HomeCom Easy Gateway Management Portal je používání nejnovější verze prohlížeče Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge nebo Safari.

Upozorňujeme, že aby bylo možné systém HomeCom Easy používat, musí mít koncové zařízení, např. chytrý telefon, připojení k internetu. Abyste se tedy vyhnuli poplatkům za připojení, doporučujeme pro místní a/nebo mobilní použití využívat datový paušál.

Aby bylo možné používat aplikaci HomeCom Easy, musí si zákazník také založit tzv. účet Bosch-ID. Tento účet Bosch-ID lze později přejmenovat. Požadavky však zůstávají stejné.

Příslušné informace jsou k dispozici na adrese:

https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/profile

Registrace je zdarma. Společnost Bosch si však také vyhrazuje právo poskytovat individuální služby pouze za samostatnou úhradu.

Teprve poté, co si zákazník aktivuje účet Bosch-ID, je oprávněn používat HomeCom Easy v souladu s těmito podmínkami používání. Pokud se bude společnost Bosch domnívat, že zákazník nebude dodržovat podmínky používání, může být otevření účtu Bosch-ID také zamítnuto.

Zákazník se zavazuje, že údaje uložené na účtu Bosch-ID budou průběžně aktualizovány, aby měla společnost Bosch stále možnost posílat na účet Bosch-ID smluvní prohlášení.

Dalším požadavkem pro používání aplikace HomeCom Easy je skutečnost, že zákazník musí mít pro své kompatibilní produkty nainstalovanou bránu IP a používat ji. Zákazník odpovídá za profesionální instalaci brány IP, např. instalačním technikem, a za připojení ke své domácí síti.

Další technické požadavky na používání aplikace HomeCom Easy jsou uvedeny v popisu aplikace v příslušném obchodě s aplikacemi. Některé funkce mohou navíc vyžadovat přístup k jiným funkcím v mobilním zařízení (např. polohu GPS kvůli geolokalizaci). K tomu může být nutný předchozí výslovný souhlas.

Dále musí zákazník zajistit, aby konfigurace hardwaru a prostředí (operační systém, kompatibilní systémy a inteligentní zařízení, přístup k internetu s odpovídající šířkou pásma a dostupnost trvalého a stabilního připojení k síti WLAN v místě instalace atd.) pro používání HomeCom Easy odpovídaly požadavkům společnosti Bosch a technickým údajům HomeCom Easy.

Pokud je to právně přípustné, společnost Bosch neručí za to, že HomeCom Easy, aplikace, server společnosti Bosch, Connect-Key nebo jiné součásti budou nepřerušované, bezchybné, zabezpečené nebo nesledované, nebo že HomeCom Easy, aplikace, server společnosti Bosch, Connect-Key nebo jiné součásti, které společnost Bosch poskytuje, neobsahují viry, škodlivé kódy nebo jiné škodlivé prvky.

Společnost Bosch nenese odpovědnost vůči zákazníkovi za výpadky internetu, sítě nebo hostingových služeb v souvislosti s aplikací HomeCom Easy.

Článek 3 – Právo na používání a přístup

Společnost Bosch uděluje zákazníkovi prosté, nevýhradní, nesublicencovatelné, nepřenosné a odvolatelné právo na přístup a používání aplikace HomeCom Easy, jehož trvání je omezeno na dobu trvání smlouvy.

Vlastníkem systému HomeCom Easy zůstává stále společnost Bosch. Jakékoli jiné použití nad rámec udělených práv (včetně shromažďování údajů nebo jiných interakcí týkajících se údajů a poskytování služeb třetím stranám) je zakázáno, pokud společnost Bosch výslovně neuvede jinak.

Zákazník nemá žádná práva, která mu nejsou výslovně udělena v těchto podmínkách používání. Právo na používání se nevztahuje na získání aplikace prostřednictvím sítě za účelem současného používání několika koncovými zařízeními, ani na komerční použití jakéhokoli druhu. Zákazník nesmí aplikaci kopírovat ani distribuovat nebo jinak zpřístupňovat třetím stranám (včetně pronajímání, leasingu, půjčování nebo sublicencování). Zákazník není oprávněn měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat ani rozebírat programový kód aplikace ani jejích částí ani žádnými jiným způsobem zjišťovat zdrojový kód nebo z něj vytvářet odvozené produkty.

Ustanovení oddílů 69d ad 69e německého zákona o autorském právu (UrhG) však zůstávají nedotčena.

Výše uvedené podmínky platí také pro všechny aktualizace/upgrady a doplňky programu systému HomeCom Easy, s výjimkou případů, kdy jsou předmětem samostatné licenční smlouvy. V tomto případě platí pouze ustanovení platných licenčních podmínek, která se na příslušnou aktualizaci/upgrade nebo doplněk programu vztahují.

Dostupnost aplikace HomeCom Easy pro distribuci, podporu a přístup je omezena na země uvedené na webových stránkách aplikace HomeCom Easy ("země"). Zákazník bere na vědomí, že použití aplikace HomeCom Easy a přístup k ní mimo tyto země mohou být nedostupné, omezené nebo zakázané. Zákazník odpovídá za soulad s příslušnými zákony v zemi, ve které aplikaci HomeCom Easy používá nebo k ní má přístup, a nese příslušnou právní odpovědnost. Společnost Bosch neodpovídá za ztráty nebo škody způsobené přístupem do aplikace HomeCom Easy nebo jejím používáním mimo tyto země a nenese za ně právní odpovědnost.

Zákazník odškodní společnost Bosch vůči veškerým nárokům v důsledku porušení těchto podmínek zákazníkem.

Každé jednání, které přesahuje rámec použití aplikace HomeCom Easy v souladu s touto smlouvou a které může narušit řádné fungování aplikace HomeCom Easy, zejména nadměrné zatěžování nebo zahlcování IT systémů společnosti Bosch současným zasláním několika požadavků (tzv. útoky na dostupnost služby) a/nebo nedovoleným vniknutím do IT systémů (např. šířením virů nebo jiného malwaru) je zakázáno. Také je zakázáno nahrávat software, jehož účelem je špehovat, napadnout nebo jinak poškodit společnost Bosch nebo její uživatele nebo k tomu napomáhat a navádět.

Článek 4 – Shromažďování a používání údajů

Při používání aplikace HomeCom Easy s kompatibilními produkty společnost Bosch shromažďuje a zpracovává osobní údaje v závislosti na tom, které funkce se to týká.

Z technických důvodů jsou určité funkce kompatibilních produktů popsaných odpovídajícím způsobem v těchto podmínkách používání možné pouze tehdy, jsou-li k dispozici správné informace, které mohou případně zahrnovat osobní údaje. Neposkytne-li zákazník příslušné údaje a informace, není společnost Bosch povinna příslušné služby poskytovat.

V případě, že jsou využívány služby poskytovatelů třetích stran, například příslušných obchodů s aplikacemi, mohou osobní údaje zpracovávat sami poskytovatelé třetích stran, za což odpovídají sami tito poskytovatelé. Společnost Bosch na toto zpracování údajů nemá vliv a není správcem údajů ve smyslu GDPR.

V případě, že zákazník během používání kompatibilních produktů přenese osobní údaje od třetích stran společnosti Bosch, zákazník zajistí, aby byly příslušné třetí strany o tomto zpracování údajů společností Bosch informovány. Zákazník bude třetí stranu informovat tak, že jí předloží tyto podmínky používání a přiložené oznámení o ochraně osobních údajů.

Fyzické osoby mladší 16 let jsou z používání produktů HomeCom Easy vyloučeny. Zákazník nesmí společnosti Bosch předávat žádné osobní údaje vztahující se k osobám mladším 16 let.

Společnost Bosch si přeje nabízet svým zákazníkům ideální řešení uživatelsky přívětivé a cenově výhodné regulace vytápění a klimatizace a snaží se své produkty neustále vylepšovat a eliminovat narušení funkčnosti. Za tímto účelem jsou během používání kompatibilních produktů shromažďovány určité údaje o těchto produktech a přenášeny společnosti Bosch:

· komunikační údaje (např. IP adresa)

· přihlašovací údaje k aplikaci HomeCom Easy

· údaje o bránách IP a historii bran IP

· údaje o kompatibilních produktech (např. zdroj energie, počet otopných okruhů, poruchové kódy, provozní hodiny, rozběhy kotle, provozní stav, spotřeba energie, stav systému, nastavení zařízení, hodnoty teploty, časové programy) a

· volitelné servisní údaje po obdržení příslušných prohlášení o souhlasu.

Další podrobnosti o zpracovávání osobních údajů společností Bosch jsou uvedeny v přiloženém oznámení o ochraně osobních údajů (https://show-policy.ttprivacy.com/9c1e7a08-67c9-4dad-9bd5-b76bde048f6f).

Článek 5 – Obsah třetích stran

Obsah aplikace HomeCom Easy pochází částečně od společnosti Bosch, částečně od třetích stran. Obsah poskytovaný třetími stranami je tedy označován jako obsah třetích stran. Společnost Bosch nezkoumá, zda je obsah třetích stran úplný, správný nebo zákonný, ani tento obsah třetích stran nepřijímá za vlastní. Společnost Bosch především nezkoumá bezpečnostní aspekty v souvislosti s obsahem třetích stran. Společnost Bosch tedy nepřejímá žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruky na to, že obsah třetích stran je úplný, správný, zákonný nebo aktuální. To se týká i kvality obsahu třetích stran a jeho vhodnosti pro daný účel.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení bude společnost Bosch dle svého uvážení zkoumat zákonné indikace týkající se porušování těchto podmínek používání a protiprávnosti nebo nepřesnosti obsahu třetích stran a v případě potřeby podnikne příslušné kroky. Společnost Bosch zejména vyvine přiměřené usilí na odstranění nezákonného nebo urážlivého obsahu třetích stran, jakmile se o něm dozví.

Článek 6 – Funkce

Pomocí aplikace HomeCom Easy může zákazník v závislosti na bráně používat různé aplikace (základní funkce) za předpokladu, že zákazník používá kompatibilní produkty a udělil další příslušné souhlasy (například s nabízenými oznámeními), které mohou být požadovány.

Může k nim patřit například ovládání různých funkcí, nastavení, zobrazování informací či oznámení o chybách nebo udělení přístupu specializovaným partnerům.

Důležité upozornění:

Nejsou-li (kompatibilní) produkty používány v souladu s jejich určeným použitím, společnost Bosch nenese odpovědnost za jakékoli důsledky jejich použití s aplikací HomeCom Easy!

Klimatizační zařízení s děleným (split) systémem společnosti Bosch například nejsou určena jako primární zdroj tepla v budově. To je také výslovně uvedeno v návodu k obsluze. Pokud by však byla klimatizační zařízení s děleným (split) systémem takto používána a pokud by v důsledku jejich (úmyslného či neúmyslného) vypnutí aplikací HomeCom Easy byla způsobena škoda následkem ochlazování budovy, společnost Bosch za tuto škodu nenese odpovědnost. Zákazník musí zajistit, aby se zamezilo kritickému ochlazení budovy jinou nezávislou otopnou soustavou.

Při aktualizaci aplikace HomeCom Easy nebo jejích součástí mohou být přidány další možnosti aplikace. U některých aplikací je nutný výslovný souhlas. Mohou k nim například patřit nabízená oznámení o chybách a přístup ke čtení a zápisu pro instalačního technika za účelem přímé detekce a opravy chyby v souvislosti s aplikací HomeCom Pro. Zákazník tento souhlas poskytne sám prostřednictvím aplikace HomeCom Easy.

Informace a obsah shromažďované a/nebo prezentované aplikací HomeCom Easy ohledně teploty vytápění, teplé vody a chlazení kompatibilního produktu slouží pouze pro účely zobrazení a společnost Bosch neposkytuje záruku jejich stálé dostupnosti ani úplnosti nebo spolehlivosti. Skutečné teploty se také mohou lišit v závislosti na zákazníkovi, prostředí a produktu. Z případných odchylek (nahoru nebo dolů) nelze odvozovat žádné nároky.

Společnost Bosch neručí za to, že aplikace HomeCom Easy bude skutečně splňovat požadavky zákazníka, ani za to, že HomeCom Easy bude neustále k dispozici nebo bez chyb.

Článek 7 – Odpovědnost za přístup

Zákazník odpovídá za to, že přístup k aplikaci HomeCom Easy bude mít a bude ji moci používat pouze zákazník sám a/nebo osoby oprávněné zákazníkem. V tomto ohledu musí zákazník nakládat důvěrně s přihlašovacími údaji aplikace HomeCom Easy. Existuje-li podezření, že přihlašovací údaje aplikace HomCom Easy získala nebo získá některá neoprávněná třetí strana nebo se zákazník dozví o jiném neoprávněném, nesprávném, smluvně nevyhovujícím nebo jiném neoprávněném přístupu k údajům HomeCom Easy nebo o jejich použití, bude neprodleně informovat společnost Bosch.

Zákazník je plně odpovědný za každé použití aplikace HomeCom Easy i za každý jiný úkon, který s ní provede za použití přihlašovacích údajů aplikace HomeCom Easy.

Zákazník je odpovědný za neoprávněné použití třetími stranami a za škodu, která tím vznikne, až na případy, kdy to není jeho vina.

Jestliže se společnost Bosch dozví o tom, že k aplikaci HomeCom Easy mají přístup třetí strany nebo že zákazník jinak porušil tyto podmínky používání, má společnost Bosch právo, po zvážení okolností jednotlivého případu a zohlednění všech zájmů, dočasně zablokovat zákazníkův účet Bosch a jeho přístupová práva a/nebo práva na používání až do dalšího objasnění. O tomto zablokování bude zákazník informován.

Právo společnosti Bosch zablokovat přístup zákazníka doplňuje právo společnosti Bosch ukončit platnost těchto podmínek používání a zvolit jiné právní opravné prostředky, které má společnost Bosch podle příslušného práva k dispozici.

Poté, co skončí období zablokování nebo zanikne jeho důvod, může být zákazníkův účet Bosch znovu aktivován a zákazník bude o této opětovné aktivaci informován.

Článek 8 – Nákup z aplikace

Kromě základních funkcí popsaných v těchto podmínkách používání máte možnost – pokud ji společnost Bosch nabízí – získávat různé placené služby, včetně například pravidelného předplatného, prostřednictvím nákupu z aplikace.

K získávání služeb, které podléhají platbě, může zákazník využít funkci Nákup z aplikace v aplikaci HomeCom Easy. Smlouva na tyto placené služby je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník klikne na políčko Koupit a v případě potřeby zadá heslo do příslušného obchodu s aplikacemi.

Společnost Bosch nevyžaduje žádné fakturační nebo platební údaje, protože zákazník si tuto službu kupuje prostřednictvím účtu u příslušného poskytovatele obchodu s aplikacemi a údajů, které jsou tam uloženy. Informace ohledně dostupných způsobů platby tedy musí zákazník získat od poskytovatele obchodu s aplikacemi. Příslušného poskytovatele obchodu s aplikacemi musí zákazník kontaktovat také tehdy, potřebuje-li opravit chyby v zadaných údajích.

Vzhledem k tomu, že zákazník je spotřebitel, a jako takový má v souvislosti s pořízením služeb právo na odstoupení, je níže uvedena explicitní informace týkající se tohoto práva.

Právo na odstoupení

Jako spotřebitel máte v souvislosti s pořízením služeb právo na odstoupení, které je uvedeno níže.

Pokyny týkající se práva na odstoupení

Právo na odstoupení

Máte právo dostoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení je čtrnáct dní ode dne, kdy byla uzavřena smlouva.

Chcete-li své právo na odstoupení uplatnit, musíte nám zaslat (Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar) jasné prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit.

K tomuto odstoupení můžete použít přiložený vzorový formulář, ale není to povinné.

K dodržení lhůty pro odstoupení stačí, zašlete-li oznámení, že uplatňujete právo na odstoupení, před vypršením této lhůty.

Důsledky odstoupení

Odstoupíte-li od této smlouvy, neprodleně Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů v důsledku Vašeho výběru typu doručení, který se liší od nejekonomičtějšího standardního doručení, jež nabízíme), a to nejpozději čtrnáct dní ode dne, kdy obdržíme oznámení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Toto vrácení provedeme použitím stejného způsobu platby, jaký jste použili k výchozí transakci, pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, avšak v žádném případě Vám nevzniknou v důsledku tohoto vrácení další výdaje.

Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení, uhradíte nám přiměřenou částku odpovídající podílu již poskytnutých služeb z celého rozsahu služeb poskytovaných v rámci smlouvy do doby, kdy jste nám oznámili, že uplatňujete své právo odstoupit od této smlouvy.

Konec pokynů týkajících se práva na odstoupení

Právo na odstoupení zaniká u takové smlouvy o poskytování služeb, v rámci které společnost Bosch již služby v plném rozsahu poskytla, a v rámci které společnost Bosch nezahájila poskytování služeb do té doby, než s tím zákazník udělí výslovný souhlas a současně potvrdí, že si je vědom toho, že ztrácí právo na odstoupení, bude-li smlouva v plném rozsahu provedena.

Právo na odstoupení zaniká také u smlouvy o poskytování digitálního obsahu neuloženého na fyzickém datovém médiu, v rámci které společnost Bosch již zahájila provádění smlouvy poté, co k tomu zákazník udělil výslovný souhlas a současně potvrdil, že si je vědom toho, že ztrácí právo na odstoupení, jakmile je provádění smlouvy zahájeno.

Článek 9 – Aktualizace

Společnost Bosch může v aplikaci HomeCom Easy a jejích součástech provádět aktualizace softwaru (aktualizace) v rámci vylepšování produktů a služeb a z důvodů zabezpečení nebo opravy chyb.

Zákazník souhlasí s tím, že společnost Bosch bude aktualizace instalovat automaticky bez předchozího oznámení.

Pokud není možné tyto aktualizace provádět, je možné, že funkce uvedené v článku 6 již nebudou k dispozici.

Článek 10 – Změny podmínek

Společnost Bosch si vyhrazuje právo kdykoli změnit a/nebo doplnit, v přiměřeném rozsahu a se zohledněním zájmů zákazníka, tyto podmínky používání, pokud to bude provedeno z právních či regulatorních důvodů, z důvodu bezpečnosti, z důvodu dalšího vývoje konkrétních funkcí nebo technických úprav.

Společnost Bosch si také vyhrazuje právo, se zohledněním zájmů zákazníka, poskytovat služby, které dosud poskytovala zdarma, pouze za poplatek a poskytování bezplatných služeb ukončit.

Společnost Bosch zákazníkovi tyto změny oznámí s dostatečným předstihem před začátkem účinnosti těchto změn, přičemž toto oznámení bude učiněno nejméně 5 týdnů před plánovaným dnem účinnosti příslušné změny. V každém oznámení o změně bude zákazník informován o právu vznést námitku nebo o právu na vypovězení, které může mít, a o důsledcích této námitky. Pokud zákazník, který má právo vznést námitku, nevznese námitku do 30 kalendářních dní od obdržení oznámení o změně, budou změny považovány za právoplatně odsouhlasené s účinností od uplynutí lhůty.

V případě, že bude vznesena námitka, bude smluvní vztah o používání pokračovat podle platných podmínek. V tom případě může být možné, že zákazník nebude oprávněn používat nové funkce, které s těmito změnami souvisí.

V případě vznesení námitky si společnost Bosch vyhrazuje právo smluvní vztah o používání ukončit.

Článek 11 – Ukončení

Tyto podmínky používání platí po celou dobu, kdy zákazník používá aplikaci HomeCom Easy nebo k ní má přístup.

Zákazník má právo tyto podmínky používání ukončit. V případě ukončení zákazník přestane aplikaci používat a získávat k ní přístup.

Společnost Bosch může tyto podmínky používání kdykoli bez důvodu vypovědět zasláním oznámení s tříměsíční (3) výpovědní lhůtou, která vyprší na konci daného měsíce. Právo společnosti Bosch zablokovat účet zákazníka zůstává nedotčeno.

Právo každé ze stran ukončit smlouvu ze závažného důvodu zůstává nedotčeno. Tento důvod nastane zejména tehdy, pokud zákazník opakovaně nebo, v závislosti na okolnostech daného případu, závažně poruší tyto podmínky používání.

Oznámení o ukončení musí být předloženo v textové formě (např. dopisem, faxem nebo e-mailem).

Článek 12 – Odpovědnost, omezení používání a přístupu

Fungování aplikace HomeCom Easy závisí na různých externích faktorech (např. přístupu k internetu, dokonalé funkčnosti sítě WLAN nebo jiných komunikačních systémů a sítí) za které společnost Bosch neodpovídá. Z tohoto důvodu se nepředpokládá, že bude používána pro kritické aplikace v reálném čase. Proto se neposkytuje žádná záruka týkající se její stálosti nebo kvality fungování.

Společnost Bosch neodpovídá za škody nebo ztráty (např. údajů), ke kterým může dojít vlivem výpadků nebo zpoždění získání přístupu nebo vlivem chybějícího přístupu.

Přístup k aplikaci HomeCom Easy může být dočasně omezen nebo zpožděn z důvodů, které zahrnují práce na nezbytné údržbě nebo opravě a aktualizace softwaru. Z takových situací zákazník nemůže vyvozovat žádné nároky na náhradu škody. Společnost Bosch neposkytuje výslovnou záruku dostupnosti.

Společnost Bosch v žádném případě neodpovídá za obchodní nebo následné škody a/nebo nepřímé škody, včetně zejména ušlého zisku, příjmů a výnosů a nehmotných škod zákazníka. Společnost Bosch neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny jednáním nebo opomenutím ze strany zákazníka nebo třetích stran, které zákazník zaměstnává.

Vzhledem k tomu, že odpovědnost uvedená výše není regulována zákonnými ustanoveními, platí následující: V případech porušení pouze nevýznamných smluvních závazků z důvodu drobné nedbalosti společnost Bosch nenese odpovědnost za škody. V jiných případech je odpovědnost za škodu způsobenou drobnou nedbalostí omezena na škodu, kterou lze obvykle předpokládat v kontextu příslušného smluvního vztahu (předvídatelná škoda typická pro danou smlouvu). To platí také pro porušení povinností z nedbalosti ze strany zákonných zástupců, vedoucích pracovníků a/nebo osob podílejících se na plnění povinnosti (einfache Erfüllungsgehilfen). Omezení odpovědnosti uvedená výše se vztahují také na žádosti o úhradu výdajů.

Nároky podle německého zákona o odpovědnosti za výrobek (Produkthaftungsgesetz) a v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) zůstávají nedotčeny.

Společnost Bosch dále neodpovídá za škody způsobené zákazníkem, ke kterým došlo z následujících příčin:

· Jestliže zákazník používá aplikaci HomeCom Easy způsobem, který je v rozporu s uvedenými ustanoveními;

· Jestliže zákazník nebo třetí strana pověřená zákazníkem sami provádí změny nebo opravy aplikace HomeCom Easy;

· Jestliže zákazník způsobí škodu v souvislosti se ztrátou, paděláním nebo nepoužitelností údajů uložených nebo přenášených digitálně nebo na elektromagnetickém médiu;

· Jestliže zákazník způsobí škodu v nejširším slova smyslu během instalace aplikace HomeCom Easy, ledaže by tato škoda byla způsobena záměrně nebo v důsledku hrubé nedbalosti ze strany společnosti Bosch nebo třetí strany přidružené ke společnosti Bosch;

· Jestliže zákazník a další strany způsobí škodu v důsledku elektrického zkratu, poškození vodou, úderu blesku, požáru/kouře, výpadku elektřiny, rušení telekomunikačního spojení a další škody, za které nenese odpovědnost společnost Bosch nebo které nehrozí ze strany společnostiBosch.

Článek 13 – Duševní vlastnictví

Veškerý obsah aplikace HomeCom Easy i její návrh a způsob, jakým je prezentována, jsou obecně chráněny autorským právem. Všechna práva k obsahu aplikace HomeCom Easy jsou výhradním vlastnictvím společnosti Bosch nebo poskytovatelů licence společnosti Bosch.

Všechna práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k aplikaci HomeCom Easy vlastní společnost Bosch.

To platí i pro veškeré změny aplikace HomeCom Easy a produkty, které jsou z ní odvozeny.

Určité součásti aplikace HomeCom Easy, jako například Connect-Key K 30 RF, mohou obsahovat software s otevřeným zdrojovým kódem, který může být vlastnictvím třetích stran a podléhat samostatným smluvním podmínkám. Použití softwaru s otevřeným zdrojovým kódem podléhá smluvním podmínkám, za kterých byl tento software dán k dispozici.

Článek 14 – Zákaznický servis

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů jsou k dispozici informace o produktech a kontaktních osobách v aplikaci HomeCom Easy a na webových stránkách HomeCom Easy.

Upozorňujeme zákazníka, že podpora společnosti Bosch je omezena na dotazy, poruchy a/nebo problémy vztahující se k přístupu a používání aplikace HomeCom Easy.

Využití podpory může zákazníkovi způsobit další výdaje. Případné další výdaje budou zákazníkovi oznámeny předem.

Bude-li nutná podpora, má výslovně schválený odborník oprávnění prostřednictvím aplikace HomeCom Pro udělit zákaznickému servisu společnosti Bosch dočasný přístup k otopné soustavě.

Článek 15 – Informace o řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími soudy

Je-li zákazník spotřebitelem, má právo podat stížnost na webových stránkách Evropské komise pro řešení sporů online na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost Bosch se však procesu vztahujícího se k této stížnosti prostřednictvím arbitrážního soudu nezúčastní.

Společnost Bosch se na řízeních při řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími soudy nepodílí.

Článek 16 – Rozhodné právo a volba soudní příslušnosti

Na tyto podmínky používání se vztahuje hmotné právo Spolkové republiky Německo kromě Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží.

Tato volba práva neznamená, že by byl zákazník zbaven ochrany, kterou zákazníkovi poskytují ta ustanovení, ze kterých podle zákona země, v níž zákazník obvykle pobývá, nelze stanovit odchylky na základě dohody (zásada příznivějšího ustanovení).

Nejste-li spotřebitelem nebo nemáte-li soudní příslušnost v Německu, budou veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní spadat do pravomoci soudů v německém Stuttgartu, kde bude i místo jejich konání.

Článek 17 – Ostatní ustanovení

Jestliže některá jednotlivá ustanovení těchto podmínek nebo jejich části budou nebo se stanou neúčinnými, zbývající ustanovení těchto podmínek a jejich části zůstávají v platnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Přejete-li si odstoupit od smlouvy, laskavě vyplňte tento formulář a zašlete ho společnosti

Bosch Thermotechnik GmbH.)

na adresu:

Bosch Thermotechnik GmbH

Sophienstrasse 30-32

35576 Wetzlar

Německo

Číslo faxu: +49(711)8115046870

E-mailová adresa: HomeComEasy@bosch.com

Tímto odstupuji od smlouvy, kterou jsem uzavřel(a), ohledně používání služeb v souvislosti s aplikací Bosch HomeCom Easy.

Smluvní vztah ohledně používání začal dne:

Jméno spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele (pouze je-li oznámení zasláno písemně)

Datum: