Служебна информация

Защита на данни

Декларация за защита на данните

Bosch Thermotechnik GmbH (по-нататък "Bosch", съотв. "Ние" или "Нас") се радва на посещението Ви на нашата интернет страница, както и на мобилните приложения (заедно наричани "онлайн офертаи"), и на Вашия интерес към нашата фирма и продуктите ни.

Bosch уважава личното Ви пространство

Защитата на личното Ви пространство при обработката на лични данни, както и сигурността на всички търговски данни, е важен за нас въпрос, който съблюдаваме при всички наши търговски процеси. Ние обработваме лични данни, които се събират при Вашето посещение в нашите онлайн оферти поверително и в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и информационната сигурност са важен компонент от нашата корпоративна политика.

Администратор на лични данни

Администратор за обработката на Вашите данни е Bosch; изключенията са изброени в тази декларация за защита на данните.

Нашите данни за контакт са следните:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Обработка на лични данни

Принципи

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, например имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, данни от договори, счетоводни документи и фактури, които разкриват самоличността на дадено лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси) само когато има законови основания за това или когато сте ни дали своето съгласие за това, напр. в рамките на регистрация.

Категории обработвани данни

Обработват се следните категории данни:

 • Данни за договори (напр. договорно взаимоотношение, продуктов или договорен интерес, клиентски номер)

 • Клиентска история

 • Фактуриране по договор – и данни за плащане

 • Проектни и оперативни данни

 • Технически данни и данни за връзката (напр. IP адрес, данни за интернет връзката)

 • Системни данни (напр. събития, грешки, онлайн данни, стойности от сензори, сервизни прогнози)

 • Регистрационни данни (напр. ИД, потребителско име)

 • Потребителски настройки (напр. език, часова зона)

 • Данни от регистрация на продукт (напр. информация за инсталатора, дата на регистрацията)

 • Идентификатори на уред (напр. сериен номер, ИД на уред)

 • Данни за околната среда (напр. температура)

 • Данни за местоположение (напр. GPS координати)

 • Файлове

 • Камера и снимки

Цели на обработката и правни основания

Ние и упълномощени от нас доставчици на услуги обработваме Вашите личните данни за следните цели:

 • Предоставяне на тази онлайн оферта (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД, изпълнение на договор).

 • Фактуриране съгласно нашите условия по договора (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД, изпълнение на договор).

 • Автоматизирано отговаряне и реакция на потребителски запитвания и въвеждане на потребители чрез технически системи като чатботи или гласови ботове. (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, букви а), б) и е) от ОРЗД, изразено съгласие, изпълнение на договор или легитимен интерес за подобряване на нашите продукти/услуги).

 • За анализ на неизправности и от съображения за сигурност (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД, изпълнение на нашите законови задължения в областта на сигурността на данните и легитимен интерес за отстраняване на неизправности и за сигурността на нашите оферти).

 • Собствена и външна реклама, както и пазарно проучване и измерване на обхвата в законово допустимия обхват или ако сте ни дали Вашето съгласие за това. (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква а) и е) от ОРЗД, наш легитимен интерес за обработката на лични данни за директна реклама, доколкото това се извършва в съответствие с изискванията на законите за защита на данните и за конкуренцията). Доколкото се изисква по закон, осъществяването на контакт с рекламни цели се извършва само с Вашето предварително съгласие.

 • Изпращане на бюлетин със съгласието на получателя по имейл или SMS/MMS (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД, изразено съгласие).

 • Защита и опазване на нашите права (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД, легитимен интерес от наша страна за защита и опазване на нашите права).

 • Изпълнение на нашите законови задължения за мониторинг на продукти и за целите на безопасността на продуктите. (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД, наш легитимен интерес за гарантиране на безопасността на нашите продукти).

 • Защита на нашите права в рамките на гаранционни въпроси и въпроси относно регистрацията на продукти. (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД, наш легитимен интерес за гарантиране на безопасността на нашите продукти).

 • Предоставяне на основните функционалности на нашите свързани с интернет продукти (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД, законово задължение за предоставяне на договорения обхват от функции).

 • Събиране, планиране и обработка на задачи за клиентско обслужване. (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД, изпълнение на договор)

 • Проверки на качеството и подобряване на качеството. (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД, наш легитимен интерес за развиване и подобряване на нашите продукти и услуги)

Bosch ИД

Можете да се регистрирате за нашата онлайн оферта само с централен ИД на Bosch. ИД на Bosch е разработен от Robert Bosch GmbH за Група Бош с цел да се даде възможност на всички потребители да използват офертите на различни компании от групата, използвайки стандартизирани данни за вход, и да се увеличи сигурността на данните.

Отговорен за предоставянето на тази регистрационна услуга е Bosch Software Innovations GmbH, Ullsteinstraße 128, 12109 Berlin, Германия ("BSI").

Ако желаете да се регистрирате за централния ИД на Bosch, при регистрацията и използването на централния ИД на Bosch се прилагат общите условия за ползване указанията за защита на данните на BSI.

След успешна регистрация можете да използвате и данните за регистрация, използвани за централния ИД на Bosch, за да се регистрирате за тази онлайн оферта. За тази цел Ви предоставяме регистрационна маска на BSI за централния ИД на Bosch. След това BSI потвърждава Вашето разрешение и ни предоставя основните данни, необходими за използването на нашата оферта (например фамилия, име, дата на раждане, име на компанията, имейл адрес, телефонни номера, пощенски адрес). Паролата Ви не се изпраща до нас.

По отношение на по-нататъшния трансфер на данни в рамките на Група Бош, свързан с централния ИД на Bosch, ние се отнасяме до указанията за защита на данните на BSI. Можете да прекратите споразумението си за ползване за централния ИД на Bosch по всяко време като го анулирате чрез прекъсване на регистрацията. Моля, щракнете върху следния линк: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Задължение за предоставяне на лични данни

Моля, обърнете внимание, че ако между Bosch и Вас има договор, трябва да предоставите тези лични данни, които са необходими за сключването, изпълнението и завършването на договорните взаимоотношения и за изпълнение на свързаните с това законови задължения, или тези, за чиято обработка сме законово задължени. Без предоставяне на тези данни не сме в състояние да сключим договор с Вас, нито да го изпълним и завършим.

Ако обработката на данни в рамките на използването на тази онлайн оферта не е задължителна за сключването, изпълнението и завършването на дадени договорни взаимоотношения или за изпълнението на договорни задължения и не се изисква по закон, предоставянето на Вашите данни е доброволно. Трябва да се има предвид, че определени функционалности на нашите онлайн оферти или сервизни услуги не могат да бъдат използвани, ако не бъдат предоставени необходимите за целта данни.

Чатбот / системи за автоматично отговаряне

В рамките на тази онлайн оферта ние Ви предлагаме възможност да ни изпратите текстови и/или гласови съобщения, да ни зададете въпрос, да поискате консултация и/или да управлявате продуктите си.

За обработка на Вашата заявка прилагаме технически системи, които частично съставят автоматизирани отговори или указания.

За това по време на чата ние ще съхраняваме историята му. След приключване на чата, данните се изтриват или анонимизират в кратък срок, освен ако историята не е част от заявка за поддръжка или услуга. В този случай съдържанието на чата се присвоява към клиентския ви профил и се съхранява с цел изпълнение на договор.

Деца

Тази онлайн оферта не е предназначена за деца под 16 годишна възраст.

Предаване на данни

Предаване на данни на други администратори на лични данни

Вашите лични данни се предават от нас на други администратори само ако това е необходимо за изпълнението на договора, ако ние или третата страна имаме легитимен интерес за предаването или ако сте дали Вашето съгласие за това. Подробности за правните основания ще намерите в раздел Цели на обработка и правни основания. Трети страни могат да са и фирми от Група Бош. Ако се предават данни на трета страна на базата на легитимен интерес, то това е пояснено в тази декларация за защита на данните.

Освен това могат да се предават данни на други администратори на лични данни, ако ние сме задължени да го направим поради законови разпоредби или поради влязло в сила административно или съдебно решение за това.

Доставчици на услуги (общо)

Ние упълномощаваме външни доставчици на услуги със задачи като дистрибуторски и маркетингови услуги, управление на договори, извършване на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за горещи телефонни линии. Ние сме избрали тези доставчици на услуги внимателно и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени от нас да спазват поверителност и да да съблюдават законовите разпоредби. Доставчици на услуги могат дабъдат и други компании от Група Бош.

Трансфер на данни към получатели извън ЕИП

Можем да предоставяме лични данни и на получатели, чието седалище е извън ЕИП в така наречените трети държави. В този случай преди прехвърлянето ние ще се погрижим за това, че при получателя има адекватно ниво на защита на данните (напр. на базата на решение за обоснованост на Европейската комисия за съответната държава или на споразумение за така наречените стандартни за ЕС договорни клаузи на Европейския съюз с получателя), или изискваме Вашето съгласие за трансфера на тези данни.

Имате право да получите общ преглед на получателите от трети държави и копие от специално уговорените разпоредби, гарантиращи подходящо ниво на защита на данните. За тази цел използвайте данните в раздел Контакти.

Продължителност на съхранението; срокове за съхранение

Ние съхраняваме Вашите данни по принцип толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на нашата онлайн оферта и на свързаните с това услуги, респ. докато имаме легитимен интерес за по-нататъшно съхранение (напр. може да имаме легитимен интерес за пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнение на даден договор). След това ще изтрием Вашите лични данни с изключение на такива данни, които трябва да продължат да се съхраняват за изпълнение на законови задължения (напр. ние имаме задължения, свързани ссъс сроковете на съхранение по данъчните и търговските закони да разполагаме с документи, като договори и фактури за определен период от време).

Използване на нашите мобилни приложения

Освен нашата онлайн оферта, ние Ви предоставяме на разположение мобилни приложения ("Apps"), които можете да изтеглите на Вашето мобилно устройство. Чрез събраните на уебсайтове данни ние събираме чрез нашите приложения други лични данни, които произлизат специфично от използването на мобилно устройство.

Анализ на приложения

Нуждаем се от статистическа информация относно използването на нашата онлайн оферта, за можем да я оформим удобно за потребителя, да извършим измервания на обхвата и да извършваме пазарно проучване.

За тази цел ние използваме описаните в този раздел инструменти за анализ на приложения.

Доставчиците на инструментите обработват данни само като обработващи данни съгласно нашите инструкции и не за собствени цели. Ще намерите по-долу след всеки инструмент информация за съответния доставчик. Ако тези инструменти използват проследяващи механизми или потребителски профили, ние използваме тези инструменти само, ако преди това сте ни дали Вашето съгласие за това.

 • Firebase доставчик: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Други разрешения

За да можете да използвате нашето приложение на Вашето устройство, е необходимо да дадете на приложението ни следните допълнителни права за достъп:

 • Камера, напр. за сканиране на вашите данни за вход

 • Местоположение, напр. за показване на локализирано време

 • Съхранение, напр. за осигуряване на вашите ръководства

 • Телефон напр. да се свържете с вашия инсталатор

Обработка на данни от оператори на магазини за приложения

Ние не събираме данни и е извън нашата отговорност, когато данни като потребителско име, имейл адрес и идентификатор на отделно устройство се прехвърлят в магазин за приложения (напр. Google Play на Google, App Store на Apple, Galaxy App Store на Samsung) при изтегляне на съответното приложение. Не можем да влияем на това събиране на данни и по-нататъшната обработка от магазина за приложения като администратор на данни.

Информационен бюлетин с регистрация; право на оттегляне

В рамките на нашата онлайн оферта можете да се абонирате за получаването на информационни бюлетини. За целта използваме така наречениата процедура за двойно включване ("Double Opt-In"), което означава, че ще ви изпратим бюлетин чрез имейл, мобилен месинджър (напр. WhatsApp), SMS или известие за натискане, само след като изрично потвърдите активирането на услугата за информационни бюлетини, като кликнете върху връзката в известие. В случай, че не искате повече да получавате бюлетини на по-късен етап, можете да прекратите абонамента по всяко време, като оттеглите Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за изпращане на информационни бюлетини по имейл, като кликнете върху връзката, която е изпратена в съответния имейл за електронната оферта, според случая. Алтернативно се свържете с нас чрез данните в раздел Контакти.

Външни връзки

Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни – от доставчици, които не са свързани с нас. След щракване върху връзката ние повече нямаме никакво влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни (като например IP адреса или URL адреса на страницата, на която се намира връзката), евентуално предадени на трети страни с щракването върху линка, понеже поведението на трети страни естествено е извън нашия контрол. Ние не носим отговорност за обработката на подобни лични данни от трети страни.

Сигурност

Нашите служители и упълномощените от нас фирми за доставка на услуги са задължени да спазват поверителност и да се придържат към разпоредбите на приложимите закони за защита на данните.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящото ниво на сигурност и да защитаваме личните Ви данни, които администрираме, особено от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичния прогрес.

Потребителски права

За да защитите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел Контакти. При това Ви молим да се уверите, че сте предоставили недвусмислена идентификация на Вашата самоличност.

Право на информация и достъп:

Имате право да получите от нас информация за обработването на личните Ви данни. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

Право на коригиране и изтриване:

Можете да изисквате от нас коригиране на грешни данни и – ако са изпълнени законовите предпоставки – допълване или изтриване на Вашите данни.

Това не е валидно за данни, които са необходими за целите на фактурирането и счетоводството или които са предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, тяхната обработка ще бъде ограничена (вижте по-долу).

Ограничаване на обработката:

Можете да изисквате от нас – ако са изпълнени законовите предпоставки – да ограничим обработката на данните Ви.

Възражение срещу обработването на данни въз основа на правно основание "легитимен интерес":

Освен това имате правото, поради причини, които възникват от Вашата конкретна ситуация, по всяко време да възразите срещу обработката на данни от нас, ако това се базира на правното основание на "легитимен интерес". Тогава ние ще настроим обработката на данните Ви, освен ако – съгласно законовите предписания – не можем да докажем причини за защита на интереса за продължаване на обработката, които надделяват над правата Ви.

Възражение срещу обработването на данни за целите на директната реклама:

Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработката на личните Ви данни за рекламни цели и свързаното с това профилиране ("отказ от реклама"). Молим Ви да имате предвид, че поради организационни причини може да възникне припокриване между възражението Ви и използването на данните Ви в рамките на текуща кампания.

Оттегляне на съгласието:

Ако сте ни дали съгласие за обработката на данните Ви, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред. Законността на обработката на данните Ви до оттегляне на съгласието остава незасегната от това.

Преносимост на данните:

Освен това имате правото да получавате данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат или – ако е технически постижимо – да изисквате данните да бъдат предадени на трета страна.

Право на жалба пред надзорен орган:

Имате правото да подадете жалба пред орган за защита на данните. За целта можете да се обърнете към органите за защита на данните, които отговарят за Вашето местоживеене или Вашия регион или към отговарящите за нас органи за защита на данните. Това е:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

или:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Промяна в декларацията за защита на данните

Запазваме си правото да променяме нашите мерки за сигурност и защита на данните, ако това е необходимо поради техническото развитие. В такива случаи ще изменим съответно декларацията за защита на данните. Молим Ви да следите актуалната версия на декларацията за защита на личните данни, тъй като тя подлежи на промяна.

Упражняване на правата Ви и възможности за контакт

Ако желаете да се свържете с нас, можете да ни намерите на посочения в раздел "Администратор на лични данни" адрес.

За упражните Вашите права или ако желаете да ни съобщите за нарушение на защитата на данните, моля, щракнете тук.

Също така можете да се свържете с нас на следния имейл адрес:

privacy.ttde@bosch.com

Длъжностно лице за защита на данните на Група Бош:

Data Protection Officer Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Germany.