Bitte Gerät drehen

Privacyverklaring

Bosch Thermotechnik GmbH (hierna genoemd 'Bosch' resp. 'wij' of 'ons') verheugt zich over uw bezoek aan onze internetpagina's en mobiele applicaties (samen ook 'online-aanbod' genoemd) en over uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten.

Bosch respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens vinden wij een belangrijk thema, dat wij in onze bedrijfsprocessen dan ook in aanmerking nemen. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Bosch; Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Onze contactgegevens luiden als volgt:

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
Tel.: +49(0)6441 418-0
Fax: +49(0)6441 45602
E-Mail: support.homecom@de.bosch.com

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, als hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven

Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)

 • Toestelgegevens (bijv. type toestel, serienummer, vermogen, type brandstof, productiedatum, software-versie, aantal verwarmingskringen, foutcodes, bedrijfsuren, brander- of compressorstarts, energieverbruik, temperatuurwaarden, klokprogramma)

 • stamgegevens met betrekking tot contracten (aard van de contracten, producten resp. contracten waarvoor belangstelling bestaat)

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Beschikbaarstelling van dit online-aanbod (rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst).

 • Voor het opsporen van storingen en uit veiligheidsoverwegingen (rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod).

 • Zelfpromotie en promotie van derden, marktonderzoek en bereiksmeting voor zover wettelijk toegestaan resp. op basis van toestemming (rechtsgrond: toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het mededingingsrecht).

 • Verzending van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger per e-mail resp. sms/mms (rechtsgrond: toestemming).

 • Beheer van een community voor aangemelde leden ten behoeve van [hier de doeleinden van de community opnemen](rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst).

Registratie

Voor zover u gebruik wilt maken van diensten waarvoor een overeenkomst moet worden afgesloten, verzoeken wij u zich te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij de voor de afsluiting en uitvoering van de overeenkomst vereiste persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en evt. gegevens over de gewenste betaalwijze resp. de rekeninghouder) en evt. verdere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens markeren we met een *.

Log-bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden.

Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons voor korte tijd bewaard en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Log-bestanden (zonder resp. zonder volledig IP-adres) worden ook gebruikt voor analysedoeleinden; zie hiervoor de paragraaf over webanalyse.

In de log-bestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;

 • internetadres van de website van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (zgn. bron- of referrer-URL);

 • naam van de serviceprovider via welke er toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;

 • naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;

 • datum, tijd en duur van het opvragen;

 • verzonden gegevenshoeveelheid;

 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);

 • http-statuscode (bijv. 'aanvraag geslaagd' of 'opgevraagd bestand niet gevonden').

Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Doorgeven van gegevens

Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Nadere bijzonderheden over de rechtsgronden kunt u vinden in de paragraaf over verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Voor zover gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

Dienstverleners (algemeen)

Wij geven opdrachten zoals verkoop- en marketingdiensten, contractmanagement, betalingsafwikkeling, programmering, datahosting en hotline-diensten in opdracht aan externe dienstverleners. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het uitbrengen van ons online-aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is resp. als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). In allen andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).

Gebruik van cookies

Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen. Als u dit online-aanbod opnieuw opvraagt, stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug naar de betreffende aanbieder, zodat deze uw eindapparaat kan herkennen. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat om ons online-aanbod te optimaliseren en u het gebruik ervan gemakkelijker te maken.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Als u onze internetpagina's bezoekt, wordt u in een cookie-layer pop-up gevraagd of u akkoord gaat met de cookies die op onze pagina worden geplaatst, of dat u deze in de instellingen wilt uitschakelen.

Als u ervoor kiest om de cookies niet toe te staan, wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie dient uitsluitend voor de toewijzing van uw bezwaar. Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben, dat bepaalde functies van onze internetpagina's u niet meer ter beschikking staan. Houd er rekening mee dat een opt-out-cookie op technische gronden alleen gebruikt kan worden voor de browser van waaruit het is geplaatst. Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. een ander eindapparaat gaat gebruiken, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Deze instellingsmogelijkheid heeft geen invloed op cookies die tijdens uw bezoek door andere aanbieders zijn geplaatst op internetpagina's van derden.

Via uw browser kunt u echter alle cookies te allen tijden verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden met de helpfuncties van uw browser. Ook dit kan evenwel tot gevolg hebben dat bepaalde functies u niet meer ter beschikking staan.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om het gebruik van cookies door derden te beheren en te deactiveren via de volgende website:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Deze website wordt niet door ons geëxploiteerd, zodat wij er niet voor verantwoordelijk zijn en geen invloed hebben op de content en beschikbaarheid ervan.

Overzicht van de door ons gebruikte cookies

In deze paragraaf vindt u een overzicht van de door ons gebruikte cookies.

Beslist noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om ons online-aanbod op een betrouwbare manier ter beschikking te kunnen stellen. In deze categorie vallen bijv.:

 • cookies die bedoeld zijn voor die identificatie resp. authenticatie van onze gebruikers;

 • cookies die bepaalde gebruikersgegevens (bijv. de inhoud van een winkelwagen of een online-formulier) tijdelijk opslaan;

 • cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren (bijv. zoek- of taalinstellingen) opslaan;

Analyse-cookies

Wij gebruiken analyse-cookies om het gebruiksgedrag (bijv. aangeklikte banners, bezochte subpagina's, gestelde zoekvragen) van onze gebruikers te kunnen registeren en in statistische vorm te kunnen analyseren.

Marketing-cookies

Wij gebruiken ook cookies voor promotionele doeleinden. De met behulp van deze cookies aangemaakte profielen van het gebruiksgedrag (bijv. aangeklikte banners, bezochte subpagina's, gestelde zoekvragen) worden door ons gebruikt om u reclame resp. aanbiedingen te laten zien die zijn afgestemd op uw interesses ('op interesses gebaseerde reclame').

Marketing-cookies van derden

Wij staan ook andere ondernemingen toe om gegevens van onze gebruikers te verzamelen met behulp van marketing-cookies. Dit stelt ons en derden in staat om de gebruikers van ons online-aanbod op interesses gebaseerde reclame te laten zien die is gebaseerd op een analyse van hun gebruiksgedrag (bijv. aangeklikte banners, bezochte subpagina's, zoekaanvragen) over het algemeen en niet beperkt tot ons online-aanbod.

Conversie-cookies

Onze conversion-tracking-partners zetten een cookie op uw computer ('conversion cookie'), als u via een advertentie van de betreffende partner op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid gewoonlijk na 30 dagen. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en het cookie nog niet verlopen is, kunnen wij en de betreffende conversion-tracking-partner herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo is doorgestuurd naar onze pagina. De met behulp van conversie-cookies verkregen informatie is bedoeld voor het maken van conversie-statistieken en om het totale aantal bezoekers te weten te komen die op de betreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een van een conversion-tracking-tag voorziene pagina.

Tracking cookies in verband met social plugins

Op sommige pagina's van ons online-aanbod zijn diensten en content geïntegreerd van andere aanbieders (bijv. Facebook, Twitter), die op hun beurt eveneens cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van persoonsgegevens door deze aanbieders. Nadere informatie over social plugins kunt u vinden in de paragraaf Social plugins.

Webanalyse

Om ons online-aanbod gebruiksvriendelijker te kunnen maken en om bereiksmetingen en marktonderzoek te kunnen doen, hebben we statistische informatie nodig over het gebruik van dit aanbod.

Voor dit doel maken we gebruik van de in deze paragraaf beschreven webanalyse-pools.

De door deze tools met behulp van analyse-cookies of de analyse van de log-bestanden gemaakte gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. De tools gebruiken IP-adressen van de gebruikers helemaal niet of verkorten deze direct na het verzamelen van de betreffende gegevens.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens uitsluitend als verwerker volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden.

Hieronder vindt u bij iedere tool informatie over de betreffende aanbieder en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de verzameling en verwerking van gegevens door de tool.

Bij tools die werken met opt-out-cookies, moet u er rekening mee houden dat de opt-out-functie apparaat- resp. browsergerelateerd is en principieel uitsluitend geldt voor het op het moment gebruikte eindapparaat resp. de gebruikte browser. Als u verschillende eindapparaten resp. browsers gebruikt, moet u de opt-out op ieder eindapparaat en voor iedere gebruikte browser afzonderlijk instellen.

Bovendien kunt u het aanmaken van gebruiksprofielen ook definitief voorkomen door het gebruik van cookies helemaal te deactiveren; zie hiervoor de paragraaf Cookies uitschakelen en verwijderen.

Google Analytics

Google Analytics wordt ter beschikking gesteld door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Wij gebruiken Google Analytics met de door Google aangeboden aanvullende functie voor de anonimisering van IP-adressen. Hierbij wordt het IP-adres door Google gewoonlijk al in de EU en alleen in uitzonderingsgevallen pas in de VS verkort en in ieder geval alleen in verkorte vorm opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling resp. analyse van uw gegevens door deze tool door de onder de volgende link beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens met deze tool door rechtstreeks op de link te klikken.

Klik hier indien u zich wil afmelden bij Google Analytics.

Naast Google Analytics gebruiken we de Google Tag Manger-tool voor de anonieme evaluatie van het gebruik van de website. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens met deze tool door rechtstreeks op de link te klikken.

Klik hier indien u zich wil afmelden bij Google Tag Manager.

Gebruik van retargeting-tools

Voor de optimalisatie van onze online-marketing gebruiken wij zogenaamde retargeting-technologieën. Het is de bedoeling ons online-aanbod hierdoor interessanter voor u te maken en af te stemmen op uw behoeften. Voor dit doel maken we gebruik van de hieronder vermelde tools.

De door deze tools met behulp van marketing-cookies resp. marketing-cookies van derden, zogenaamde web beacons (onzichtbare grafische afbeeldingen, die ook wel webbakens of pixeltags worden genoemd) of vergelijkbare technologieën aangemaakte gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

De tools worden door de aanbieders gebruikt om onze gebruikers binnen ons online-aanbod en het aanbod van derden op hun interesses gebaseerde reclames te laten zien en om te regelen met welke frequentie de gebruikers bepaalde advertenties te zien krijgen. Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in verband met de tools is de betreffende aanbieder. De aanbieders van de tools geven informatie voor de hiervoor vermelde doeleinden mogelijk ook door aan derden.

De tools verwerken IP-adressen van de gebruikers helemaal niet of verkorten deze direct na het verzamelen van de betreffende gegevens.

Bij iedere tool vindt u informatie over de aanbieder en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen van gegevens door middel van deze tool.

Bij tools die werken met opt-out-cookies, moet u er rekening mee houden dat de opt-out-functie apparaat- resp. browsergerelateerd is en principieel uitsluitend geldt voor het op het moment gebruikte eindapparaat resp. de gebruikte browser. Als u verschillende eindapparaten resp. browsers gebruikt, moet u de opt-out op ieder eindapparaat en voor iedere gebruikte browser afzonderlijk instellen.

Bovendien kunt u het aanmaken van gebruiksprofielen ook definitief voorkomen door het gebruik van cookies helemaal te deactiveren; zie hiervoor de paragraaf Cookies uitschakelen en verwijderen.

Meer informatie over reclame op basis van interesses kunt u vinden op het consumentenportaal http://www.meine-cookies.org. Via de onderstaande link naar dit portaal kunt u bovendien de activeringsstatus van tools van verschillende aanbieders bekijken en bezwaar maken tegen de verzameling resp. analyse van uw gegevens door deze tools: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Een centrale mogelijkheid om bezwaar te maken voor verschillende tools van in het bijzonder aanbieders uit de Verenigde Staten wordt ook geboden onder de volgende link: http://www.networkadvertising.org/choices/.

De tools waarvan wij gebruikmaken, zijn de volgende:

Doubleclick

Aanbieder van Doubleclick is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Nadere informatie over deze tool vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling resp. analyse van uw gegevens door deze tool door deze gebruiksinstructies van Google op te volgen.

Social plugins

Wij gebruiken in ons online-aanbod zogenaamde social plugins van verschillende sociale netwerken; deze worden in deze paragraaf nader beschreven.

Bij gebruik van de plugins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. Hierdoor ontvangt de aanbieder van dat netwerk de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van ons online-aanbod heeft opgevraagd, ook als u geen gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder hebt of hier op dat moment niet bent ingelogd. Hierbij worden er door uw internetbrowser log-bestanden (met inbegrip van het IP-adres) verstuurd naar een server van de aanbieder en worden deze bestanden evt. op de betreffende server opgeslagen. De aanbieder kan buiten de EU resp. de EER gevestigd zijn resp. de betreffende server kan zich buiten de EU resp. de EER bevinden (bijv. in de VS).

De plugins zijn uitbreidingen van de aanbieders van de sociale netwerken. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die via deze plugins door de aanbieders van de sociale netwerken worden verzameld en opgeslagen.

Voor welk doel en in welke omvang er door een sociaal netwerk gegevens worden verzameld, hoe deze gegevens verder worden verwerkt en gebruikt, wat uw rechten met betrekking hiertoe zijn en welke instellingsmogelijkheden u hebt om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk.

Als u niet wilt dat de aanbieders van sociale netwerken via dit online-aanbod gegevens ontvangen en evt. opslaan resp. verwerken, moet u de betreffende plugins niet gebruiken.

Met de zogenaamde 2-kliks-oplossing (ter beschikking gesteld door Heise Medien GmbH & Co. KG) beschermen wij u ertegen dat uw bezoek aan onze webpagina's standaard wordt geregistreerd en geanalyseerd door aanbieders van sociale netwerken. Als u een pagina van onze website oproept die dergelijke plugins bevat, zijn deze aanvankelijk gedeactiveerd. Pas als u de button aanklikt die zich op de pagina bevindt, worden de plugins geactiveerd.

Plugins van Facebook

Facebook wordt op www.facebook.com geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Een overzicht van de plugins van Facebook en van hoe ze eruitzien, vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins; Informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php.

Plugins van Twitter

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ('Twitter'). Een overzicht van de plugins van Twitter en van hoe ze eruitzien, vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons; Informatie over het privacybeleid van Twitter vindt u hier: https://twitter.com/privacy.

YouTube

Dit online-aanbod gebruikt het videoplatform YouTube, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS ('YouTube'). YouTube is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Als u een desbetreffende pagina van ons aanbod opvraagt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en weergegeven. Daarbij worden ook gegevens verzonden naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Nadere informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, uw rechten en de opties die u kunt kiezen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief met aanmelding; herroepingsrecht

In het kader van ons online-aanbod kunt u zich abonneren op nieuwsbrieven. Wij gebruiken hiervoor de zogenaamde dubbele opt-in-procedure, volgens welke wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendienst (bijv. WhatsApp), sms of pushbericht zullen toezenden, nadat u de activering van de nieuwsbrief-dienst door het aanklikken van een link in een van ons ontvangen bericht uitdrukkelijk hebt bevestigd. Mocht u op een gegeven moment geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u uw abonnement te allen tijde beëindigen door uw toestemming tot toezending in te trekken. Uw toestemming voor de toezending van e-mail-nieuwsbrieven kunt u intrekken via de in de nieuwsbrief opgenomen link en evt. in de beheerinstellingen van het betreffende online-aanbod. In plaats hiervan kunt u ook contact met ons opnemen zoals aangegeven in de paragraaf Contact.

Externe links

Ons online-aanbod kan links bevatten naar internetpagina's van derden − aanbieders die los van ons staan. Nadat u de link hebt aangeklikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van eventuele bij het aanklikken van de link aan derden verzonden persoonsgegevens (bijv. het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link staat), omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controlesfeer valt. Voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door deze derden dragen wij geen verantwoordelijkheid.

Veiligheid

Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons, zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico's van onbedoelde en onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Rechten van de gebruikers

Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

Informatierecht:

U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en verwijdering:

U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens te rectificeren en – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – dat wij uw gegevens aanvullen of verwijderen.

Dit geldt alleen voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking:

U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking:

Bovendien hebt u het recht er te allen tijde bezwaar tegen te maken dat wij uw gegevens verwerken. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing:

U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Houd er rekening mee dat het om organisatorische redenen kan gebeuren dat u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, terwijl deze nog worden gebruikt voor een al lopende campagne.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij de rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang':

Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover dit berust op de rechtsgrondslag 'gerechtvaardigd belang'. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekken van toestemming:

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment waarop u uw toestemming intrekt, blijft hierdoor onverlet.

Overdraagbaarheid van gegevens:

U hebt bovendien het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen resp. – voor zover technisch mogelijk – te verlangen dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:

De functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid

Bezoekadres:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart

DUITSLAND

Postadres:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

DUITSLAND

Tel.: +49 (0)711/615541-0
FAX: +49 (0)711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het gebied van de gegevensbeveiliging en -bescherming te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.

Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke' vermelde adres.

Als u zich wilt beroepen op uw rechten, melding wilt maken van incidenten op het gebied van de gegevensbescherming of suggesties wilt doen of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ons concern:

Herr
Matthias Goebel
functionaris voor gegevensbescherming
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart

DUITSLAND

of

mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

Stand: 26.04.2018

X
X

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Onze nieuwsbrief informeert u over de nieuwste ontwikkelingen van HomeCom. Regelmatige informatie over nieuwe functies en tips voor energiebesparing en kostenefficiënte verwarming met Bosch HomeCom. Blijf op de hoogte van deze nieuwsbrief!

Neem dan via e-mail contact met ons op.

Bedankt voor je bericht. Onze medewerkers zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken en contact met u opnemen.
Hebt u nog vragen? Neem dan via e-mail contact met ons op en vertel ons uw vragen. Daarvoor vult u het contactformulier in.
* Verplicht veld
  Privacy-instellingen

  Beslis welke cookies u wilt toestaan.
  U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het verwijderen van cookies.

  Met de schuifregelaar kunt u verschillende soorten cookies in- of uitschakelen
  • Noodzakelijk
  • Gemak
  • Statistieken
  • Gepersonaliseerd adverteren
  Deze website kan
  • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
  • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
  Deze website kan niet
  • Gemak: onthoud gekozen regio en land
  • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
  • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
  • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
  • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
  Deze website kan
  • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
  • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
  • Gemak: onthoud gekozen regio en land
  • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
  Deze website kan niet
  • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
  • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
  • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
  Deze website kan
  • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
  • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
  • Gemak: onthoud gekozen regio en land
  • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
  • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
  • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
  Deze website kan niet
  • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
  Deze website kan
  • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
  • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
  • Gemak: onthoud gekozen regio en land
  • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
  • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
  • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
  • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
  Deze website kan niet
  Opslaan en sluiten